Gedaan met laden. U bevindt zich op: Percelen en kadastrale informatie Actualisatie GRB

Percelen en kadastrale informatie

 • Digitaal Vlaanderen verspreidt niet-persoonsgebonden informatie over kadastrale percelen binnen het Vlaams Gewest: het gaat hierbij zowel over geografische informatie (geometrie en ligging van een perceel) als niet-geografische informatie (bijvoorbeeld de unieke identificator van een perceel).

  Deze informatie is beschikbaar via volgende kanalen:

  Meer gedetailleerde informatie over de structuur van de perceelsgerelateerde data, vind je terug in het GRB-objectenhandboek. (opent in nieuw venster)

  • Geografische webdiensten: via deze webdiensten is het mogelijk om geografische informatie (en dus ook perceelsinformatie) op te vragen binnen bestaande GIS-software of deze te integreren in een toepassing. Digitaal Vlaanderen biedt zowel raadpleegdiensten (WMS, WMTS) als overdrachtdiensten (WFS, OGC API Features) aan.
  • API (Capakey REST Service): De Capakey REST Service laat aan ontwikkelaars toe om perceelsinformatie trapsgewijs en hiërarchisch te bevragen. Zo kunnen lijsten of detailinformatie van gemeenten, kadastrale afdelingen, kadastrale secties en kadastrale (plan)percelen opgevraagd worden. De detailinformatie omvat kadastrale codes, benamingen, adreslabels en de geometrie van het gekozen object in een gevraagd projectiesysteem (Lambert72, WGS84 of WebMercator).

  Al deze gegevens zijn beschikbaar als gratis open data.

  Privacygevoelige en persoonsgebonden perceelsinformatie (bijvoorbeeld eigendomsinformatie) kan, mits de nodige toestemming, worden opgevraagd via de MAGDA-diensten. Veelgestelde vragen over de kadasterdiensten van MAGDA zijn terug te vinden op deze pagina(opent in nieuw venster).

 • In Geopunt worden standaard de Administratieve percelen (Adp) uit de Basiskaart Vlaanderen (GRB) getoond. Dit is de meest actuele perceelsinformatie die beschikbaar is.

  Via het tabblad ‘Kaarten en plaatsen’, is het ook mogelijk de percelen van het product ‘Administratieve percelen fiscaal (Adpf)’ te visualiseren, vanaf fiscale toestand 01/01/2017. Voor elke fiscale toestand zijn er 3 lagen beschikbaar: planpercelen, perceelsgrenzen en perceelslabels.

  Dezelfde informatie is ook zichtbaar in de CadGIS-viewer(opent in nieuw venster) van de AAPD.

 • Via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) van Digitaal Vlaanderen is het mogelijk om alle percelen van een specifieke gemeente te bestellen en te downloaden.

  Zoek in de downloadcatalogus naar “Adp” en selecteer het product “GRB – ADP – administratief perceel” (meest actueel versie) of het product “Adpf – Administratieve percelen fiscaal” (fiscale versie van de meest recente fiscale toestand 01/01/xxxx)

  Selecteer als ‘type versnijding’ bij de configuratie van het product voor “Gemeente”. De downloadtoepassing zal automatisch de percelen van een gemeente selecteren op basis van de NIS-code van de gemeente. In tegenstelling tot vroeger is er geen bijkomende selectie van de percelen meer nodig.

 • Via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) van Digitaal Vlaanderen is het mogelijk om historische versies van de perceelsgeometrieen te bestellen en te downloaden als een geografisch bestand (shapefile: ‘.shp’ of drawing exchange format: ‘.dxf’).

  De meest actuele versie van de percelen is beschikbaar vanaf 01/01/2014. De fiscale versie van de percelen is beschikbaar vanaf toestand 01/01/2017.

  Meer informatie over het gebruik van de downloadtoepassing en het bestellen van historische versies is hier(opent in nieuw venster) terug te vinden.

  Oudere (vanaf circa 2000), ingescande en gevectoriseerde plannen zijn beschikbaar op vraag. Voor informatie over oudere plannen neemt u best contact op met de AAPD (via support.meow@minfin.fed.be(opent in uw e-mail applicatie)).

 • De administratieve percelen (Adp) in de Basiskaart Vlaanderen bevatten steeds de meest actuele perceelsinformatie die beschikbaar is. Deze bijwerkingssnelheid is wekelijks. Via het dashboard van de bijhouding van de Basiskaart Vlaanderen(opent in nieuw venster), kan je steeds de datum van de meest recente update van de percelen terugvinden.

  Het product ‘Administratieve percelen fiscaal (Adpf)’ bevat alle percelen die behoren tot een fiscale (juridische) toestand op 1 januari van een specifiek jaar. Dit product wordt meestal gereleased in de zomer van het betreffende jaar.

  De gegevens in beide producten zijn afkomstig uit dezelfde bron. Percelen die voorkomen in beide producten hebben dus ook dezelfde geometrie en perceelsidentificator (CaPaKey). De percelen in beide producten hebben wel hun eigen object- en versie-identificatoren die niet uniek zijn over beide producten heen.

 • AAPD staat voor ‘Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie’ en is een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Financiën. Deze administratie staat in voor het beheer van de documentatie van het patrimonium (zowel onroerende als roerende goederen).

  Als het gaat over perceelsinformatie is de AAPD verantwoordelijk voor het opmeten van percelen en het bijwerken van het kadastraal percelenplan op basis van landmeterplannen, alsook het verspreiden van die informatie.

  Meer informatie over de organisatie en bevoegdheden van de AAPD, vind je op de webpagina van de AAPD.(opent in nieuw venster)

 • De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) staat als beheerder in voor de bijwerking van de perceelsinformatie in Vlaanderen en België. Zij is verantwoordelijk voor het verwijderen, toevoegen en bijwerken van percelen, het toekennen van de unieke perceelsidentificator en het beheer van alle bijkomende perceelsgegevens.

  De percelenkaart kan worden bijgewerkt als gevolg van een wijziging op het terrein (bijvoorbeeld de verkoop van een perceel in een nieuwe verkaveling) of de correctie van bestaande perceelsinformatie (bijvoorbeeld een foutieve geometrie of foutief toegekend attribuut).

  Deze bijwerkingen, die worden uitgevoerd door de AAPD, worden wekelijks geïntegreerd in de producten van Digitaal Vlaanderen. In de toekomst zal dit quasi continu gebeuren. Via het dashboard van de bijhouding van de Basiskaart Vlaanderen(opent in nieuw venster), kan je steeds de datum van de meest recente update van de percelen terugvinden.

  Omgekeerd, wordt de gebouwinformatie, die wordt verspreid door de AAPD, beheerd door Digitaal Vlaanderen. De nieuwe gebouwinformatie wordt opgemeten op het terrein en op basis van luchtbeelden. De bijwerkingen worden elk kwartaal geïntegreerd in de producten van de AAPD.

  Beide organisatie bieden hun eigen dataproducten aan, die niets anders zijn dan verschillende ontsluitingsvormen van informatie uit dezelfde bronnen.

 • De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) staat als beheerder in voor de bijwerking van de perceelsinformatie in Vlaanderen en België. Zij is verantwoordelijk voor het verwijderen, toevoegen en bijwerken van percelen, het toekennen van de unieke perceelsidentificator en het beheer van alle bijkomende perceelsgegevens.

  Deze bijwerkingen worden wekelijks geïntegreerd in de producten van Digitaal Vlaanderen. In de toekomst zal dit quasi continu gebeuren. Via het dashboard van de bijhouding van de Basiskaart Vlaanderen(opent in nieuw venster), kan je steeds de datum van de meest recente update van de percelen terugvinden.

 • De percelen worden voortdurend bijgewerkt door de AAPD op basis van nieuwe landmeter- of afpalingsplannen (die voldoen aan de juridische kwaliteitsvereisten).

  Indien bestaande percelen foutief zijn afgebeeld op het percelenplan, worden er correcties uitgevoerd aan de hand van beschikbare landmeters- of afpalingsplannen, en waar nodig door bijkomende opmetingen. Bij deze correcties wordt er rekening gehouden met bepaalde toleranties voor afstand tussen bestaande informatie en nieuwe gegevens.

  De AAPD houdt ook bij welke percelenblokken veel fouten bevatten en dus in aanmerking komen voor deze correcties

  Tijdens de bijwerking en correcties van de percelen wordt ook rekening gehouden met de grootschalig gekarteerde gebouwen in het GRB.

  Deze bijwerkingen worden wekelijks geïntegreerd in de producten van Digitaal Vlaanderen. In de toekomst zal dit quasi continu gebeuren. Via het dashboard van de bijhouding van de Basiskaart Vlaanderen(opent in nieuw venster), kan je steeds de datum van de meest recente update van de percelen terugvinden.

 • De administratieve percelen (Adp) en de kadastrale percelen (Bpn_CaPa) zijn verschillende ontsluitingsvormen van informatie uit dezelfde bron. De geometrie van de percelen in beide producten is dus identiek (voor het grondgebied Vlaanderen), op tijdelijke synchronisatieverschillen na.

  De administratieve percelen (Adp) worden verspreid door Digitaal Vlaanderen voor het grondgebied Vlaanderen, als onderdeel van de Basiskaart Vlaanderen (GRB). De percelen kunnen worden gedownload in GIS- (.shp of .gml) of CAD-formaat (.dxf) via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster). De administratieve percelen (Adp) zijn ook beschikbaar via raadpleegdiensten (WMS, WMTS) en overdrachtdiensten (WFS) en worden gevisualiseerd in Geopunt. Meer informatie over de administratieve percelen (Adp) in de producten van de Basiskaart Vlaanderen (GRB)(opent in nieuw venster) vind je in het GRB-objectenhandboek op onze site.

  De kadastrale percelen (Bpn_CapPa) worden verspreid door de Algememe Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) voor het grondgebied België, als onderdeel van CADGIS (het kadastraal plan). Meer informatie over het kadastraal plan(opent in nieuw venster) op de site van het kadaster. Het kadastraal plan kan ook geraadpleegd worden in de CadGIS-viewer.(opent in nieuw venster)

 • De percelen die zichtbaar zijn in Geopunt en in de cadgis toepassing zijn afkomstig uit dezelfde bron. Toch is het mogelijk dat er verschillen worden vastgesteld tussen beide toepassingen:

  • Het is mogelijk dat er een tijdelijk verschil is omdat de data nog niet is gesynchroniseerd. De actualisatie van de perceelsinformatie in Geopunt gebeurt nu wekelijks. Op termijn zal dit zelfs continu gebeuren, waardoor er quasi geen verschillen meer zijn tussen beide toepassingen. Via het dashboard van de bijhouding van de Basiskaart Vlaanderen(opent in nieuw venster), kan je steeds de datum van de meest recente update van de percelen terugvinden.

  In beide toepassingen kunnen zowel de meest recent beschikbare percelen als de percelen, behorend tot een fiscale toestand, worden gevisualiseerd. Wanneer op die manier twee verschillende datasets met elkaar worden vergeleken, kan dit ook resulteren in een verschil in de zichtbare perceelsinformatie.

  Het is ook mogelijk dat in Geopunt andere entiteiten (zoals een wegbaan of een gebouw) worden gevisualiseerd bovenop een administratief perceel. Hierdoor zijn mogelijk niet alle grenzen zichtbaar. Via het tabblad ‘Kaarten en plaatsen’, is het ook mogelijk de perceelsgrenzen van de ‘Administratieve percelen (Adp)’ te visualiseren bovenop de andere lagen.

 • Deze vraag kan niet eenduidig beantwoord worden voor alle percelen in het Vlaams Gewest. De perceelsgeometrie werd initieel geconstrueerd op basis van analoge perceelsplannen. Deze geometrie werd in de loop der jaren verbeterd aan de hand van grootschalige referentiepunten (bijvoorbeeld grootschalig opgemeten gevelhoekpunten) en opgemeten landmetersplannen. Waar er minder informatie beschikbaar was, zal de nauwkeurigheid van de perceelsgeometrie dan ook minder hoog zijn.

  In de voorbije jaren is er veel werk gestoken in het verbeteren van de perceelsgeometrie waarbij wordt gestreefd naar een nauwkeurigheid van minstens 1m.

  De perceelsgeometrie, zoals die kan worden teruggevonden in de producten van Digitaal Vlaanderen (bijvoorbeeld op Geopunt) heeft nooit juridische waarde. Hiervoor moet je een perceel laten opmeten door een landmeter-expert.

 • Net zoals de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) instaat voor het beheer van perceelsinformatie, staat Digitaal Vlaanderen in voor het beheer van gebouwinformatie in Vlaanderen. Via de bijwerking van de Basiskaart Vlaanderen (GRB) worden nieuwe of gewijzigde gebouwen gekarteerd en gesloopte gebouwen verwijderd. Er wordt naar gestreefd om de wijzigingen aan gebouwen binnen de 6 maanden te karteren.

  Gewijzigde gebouwinformatie is onmiddellijk zichtbaar in de Basiskaart Vlaanderen (GRB) en wordt elke vier maand geïntegreerd in de producten van de AAPD (cadgis toepassing).

  Digitaal Vlaanderen en de AAPD proberen gezamenlijk om de geometrieën van gebouwen en percelen, zoveel als mogelijk, op elkaar af te stemmen, zodat deze maximaal bruikbaar zijn in GIS-toepassingen. Dit kan door, ofwel de geometrie van het gebouw, ofwel de geometrie van het perceel aan te passen. Deze aanpassingen gebeuren volgens specifieke procedures waarbij de positionele nauwkeurigheid van het opgemeten gebouw en/of perceel maximaal behouden blijft.

  In sommige gevallen is het niet mogelijk om een gebouw en een perceel geometrisch op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld bij bedrijfsgebouwen die gelegen zijn op meerdere percelen of wanneer het gebouw en het perceel met verschillende nauwkeurigheid werden opgemeten (gebouw met dakoversteek werd fotogrammetrisch gekarteerd, perceel werd gekarteerd op het maaiveld).

 • De perceelsgeometrie, zoals die kan worden teruggevonden in de producten van Digitaal Vlaanderen (bijvoorbeeld op Geopunt) heeft nooit juridische waarde. Hiervoor moet je een perceel laten opmeten door een landmeter-expert.

  De perceelsgeometrie die je terugvindt op Geopunt en in de producten van Digitaal Vlaanderen is een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van vorm en ligging van een eigendom.

 • Eigendomsgegevens zijn niet beschikbaar als open data via de downloadtoepassing of webdiensten. Bepaalde gebruikers hebben, in functie van een bepaalde finaliteit, toegang tot eigendomsgegevens (en andere kadastrale data). Dit kan via de MAGDA webdiensten.

  Meer informatie over deze gegevens en de toegang ertoe vind je in de veelgestelde vragen over kadasterdiensten (opent in nieuw venster)of bij de MAGDA Online toepassing.(opent in nieuw venster)

 • De CaPaKey is de authentieke identificator van een perceel binnen België. Deze identificator wordt toegekend door de AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie).

  De (CaPaKey) bestaat uit verschillende elementen.

  Bijvoorbeeld: 23085A0055/00S000

  Code

  Betekenis

  23085

  Het nummer van de kadastrale afdeling

  A

  De letter van de sectie

  0055

  Het grondnummer van het perceel

  00

  De eventuele noemer (of bisnummer) van het perceel

  S

  De letterexponent van het perceel

  000

  De cijferexponent van het perceel

  Binnen Geopunt is het mogelijk om een perceel op te zoeken op basis van de CaPaKey. Klik hiervoor op de knop ‘Informatie over perceelnummer’, naast de zoekbalk.

 • De verkorte perceelsidentificator bestaat uit het grondnummer, het eventuele bisnummer voorafgegaan door een ‘/’, de letterexponent en de cijferexponent.

  Enkele voorbeelden:

  • CaPaKey: ‘46445D1868/00C000’ heeft verkorte CaPaKey: ‘1868C’ (er is geen bisnummer)
  • CaPaKey: ‘46445D1869/00_000’ heeft verkorte CaPaKey: ‘1869’ (er is geen letterexponent en geen bisnummer)
  • CaPaKey: ‘46445D1700/02_000’ heeft verkorte CaPaKey: ‘1700/2’ (er is een bisnummer maar geen letterexponent)
  • CaPaKey: ‘46008A0009/02B000’ heeft verkorte CaPaKey: ‘9/2B’ (er is een bisnummer en een letterexponent)
 • Ga naar geopunt.be.(opent in nieuw venster) In het menu ‘Kaarten en plaatsen’, klik op ‘Basiskaart, Luchtfoto en adres’, ‘Basiskaarten’.

  Selecteer ‘Basiskaart - GRB: administratief perceel’:

  In de zoekbalk bovenaan, zoekt u vervolgens de locatie op. Klik op de locatie:

  • Kies voor ‘Kadastrale informatie over de aangeklikte locatie’. Het perceelnummer (CaPaKey) wordt weergegeven:
  • TIP: Als u de checkbox ‘NIS-codes’ aanvinkt, verschijnt het afdelingsnummer in het veld ‘Afdeling’:
 • Het is mogelijk dat de koppeling tussen een adres en een perceel (of een gebouw) niet correct werd gelegd.

  Wanneer dit wordt gemeld, zullen wij deze fout nakijken en corrigeren. De correctie zal binnen enkele dagen zichtbaar zijn in Geopunt.

  Fouten kunnen gemeld worden via het GRB meldingssysteem (opent in nieuw venster)of rechtstreeks in Geopunt:

  Klik op het vraagteken in de rechterbovenhoek van de website, klik vervolgens op ‘Meld een probleem met de kaart

 • De lay-out van de Geopunt-kaart is standaard opgemaakt voor een maximale leesbaarheid op de verschillende schaalniveaus. De verkorte perceelsidentificator (CaPaKey) is maar zichtbaar vanaf schalen groter (meer ingezoomd) dan 1:1418.

  Ook op deze grotere schaalniveaus worden echter niet alle labels van perceelsidentificatoren (of adressen) getoond omdat dit de kaart soms te druk zou maken.

  Om toch alle perceelsidentificatoren te visualiseren kunnen deze apart worden ‘toegevoegd’ aan de kaart.

  Ga naar geopunt.be(opent in nieuw venster). In het menu ‘Kaarten en plaatsen’, klik op ‘Basiskaart, Luchtfoto en adres’, ‘Basiskaarten’.

  Selecteer ‘Basiskaart - GRB: verkorte kadastrale perceelsidentificator’:

 • Fouten in de percelenkaart kunnen gemeld worden via het GRB meldingssysteem.(opent in nieuw venster) Digitaal Vlaanderen zal de melding dan op haar beurt doorsturen naar de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD)

  Foutmeldingen kunnen ook rechtstreeks per mail doorgestuurd worden naar AAPD naar de volgende mailadressen (per provincie). Indien men over documentatie (bv. landmeterplan, akte o.d.) beschikt, mag deze gelijk worden toegevoegd in de mail.

 • De AAPD zal fouten aan de gekarteerde gebouwgeometrie of ontbrekende gebouwgeometrieën steeds melden aan Digitaal Vlaanderen. De AAPD zal echter niet alle fouten of onvolledigheden detecteren via de voor hen beschikbare informatie.

  Daarom blijft het nog altijd zinvol om vastgestelde fouten of onvolledigheden zo snel mogelijk te melden aan Digitaal Vlaanderen via het GRB meldingssysteem.(opent in nieuw venster)

 • Gemelde fouten worden steeds geëvalueerd. Goedgekeurde meldingen worden opgenomen voor correctie. De meeste goedgekeurde meldingen worden zo snel mogelijk verwerkt. Wanneer slechts een beperkte aanpassing nodig is, wordt de melding soms bewaard en opgelost bij de correctie van de perceelsgeometrieen in een percelenblok waar het aantal gemelde en/of geregistreerde fouten een drempelwaarde overschrijdt.

 • In het project uniek percelenplan (2018 – 2021), werkten Digitaal Vlaanderen en de AAPD samen om te komen tot één unieke, kwalitatieve bron voor perceelsinformatie in Vlaanderen. Meer informatie over de historiek en het resultaat van dit project vind je hier.