Simulator

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.

Voor wie?

Buitenlanders die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland hebben en die langer dan 90 dagen in Vlaanderen willen werken, hebben daar een gecombineerde vergunning (single permit) voor nodig.

De Europese Economische Ruimte bestaat uit alle EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Andere toelatingen tot arbeid

Maximaal 90 dagen

Buitenlanders die maximaal 90 dagen in Vlaanderen willen werken, hebben daarvoor een andere toelating tot arbeid nodig: de arbeidskaart en arbeidsvergunning.
Alleen au-pairjongeren, stagiairs en grensarbeiders werken mogelijk langer dan 3 maanden in Vlaanderen, maar hebben daarvoor toch altijd een arbeidskaart en arbeidsvergunning nodig.
Grensarbeiders zijn werknemers die werken in Vlaanderen, maar verblijven in een buurland: Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk of Verenigd Koninkrijk.

Zelfstandigen

Als u als buitenlander als zelfstandige wilt werken in België, hebt u daarvoor een beroepskaart nodig. Die geeft u de toestemming een zelfstandige activiteit uit te oefenen.

Geen toelating nodig

Sommige categorieën van buitenlanders mogen in Vlaanderen bij om het even welke werknemer om het even welk werk doen, omdat ze:

Categorieën

Procedure

De werkgever start de procedure op en vraagt de gecombineerde vergunning aan voor zijn toekomstige werknemer.

Hij verzamelt de vereiste documenten voor zijn aanvraag. De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat. Hebt u vragen over de hieronder beschreven aanvraagprocedure? Bekijk dan zeker de uitgebreide handleiding (PDF bestand opent in nieuw venster).

De vergunning wordt afgeleverd door de Dienst Vreemdelingenzaken en bevat zowel de toelating tot arbeid als de toelating tot verblijf.

 • Stap 1

  Breng de vereiste documenten in de onderstaande vaste volgorde samen tot 1 aanvraag. Gebruik de tussenbladen die u achteraan in het aanvraagformulier vindt, om de verschillende categorieën van documenten van elkaar te scheiden.

  1. Aanvraagformulier

  Het door de werkgever ingevulde formulier ‘aanvraagformulier tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met gecombineerde vergunning (Word bestand)'.

  2. Documenten inzake verblijf

  (Vereist door de Dienst Vreemdelingenzaken.)

  Bij een hernieuwing (verlenging) van een toelating tot arbeid is het niet nodig de laatste drie documenten opnieuw bij te voegen.

  3. Arbeidsovereenkomst

  Als er geen arbeidsovereenkomst is: bewijs van ander inkomen.

  4. Identiteitsbewijs werkgever

  Of van zijn volmachthouder/mandataris.

  5. Tewerkstellingsdocumenten

  Per categorie van buitenlandse werknemer zijn er telkens specifieke tewerkstellingsdocumenten vereist. Welke dat zijn, leest u op de pagina van die bepaalde categorie, onder arbeidskaart en arbeidsvergunning of onder gecombineerde vergunning van bepaalde duur. Bijvoorbeeld:

  • Alle loonfiches of loonafrekeningen uit periode waarvoor toelating tot arbeid verstrijkt (bij hernieuwing/verlenging).
  • Individuele rekening (overzicht van arbeidsprestaties en lonen van werknemer) als hij volledig kalenderjaar heeft gewerkt.
  • Diploma (bij hooggeschoolde).
  • In geval van detachering: 1 van de volgende documenten:
   • verklaring dat socialezekerheidswetgeving van land van werknemer blijft gelden tijdens werk in België
   • als daarover geen internationale overeenkomst bestaat: verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat werknemer niet onderworpen is aan Belgische stelsel voor werknemers, omdat voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.

  Bij hernieuwing

  • In geval van detachering: door u (werkgever) ondertekend attest met:
   • duur van detachering
   • werk- en loonvoorwaarden tijdens detachering.
  • Bewijs van inschrijving in het Limosakadaster ((opent in nieuw venster)) als werknemer als gedetacheerde werkt binnen het toepassingsgebied van titel IV, hoofdstuk 8, van de programmawet (I) van 27 december 2006
  • ...
   • Alle loonfiches of loonafrekeningen uit periode waarvoor toelating tot arbeid verstrijkt.
   • Individuele rekening (overzicht van arbeidsprestaties en lonen van werknemer) als hij volledig kalenderjaar heeft gewerkt.
   • Bewijs van inschrijving in Limosakadaster als werknemer als gedetacheerde werkt binnen het toepassingsgebied van titel IV, hoofdstuk 8, van de programmawet (I) van 27 december 2006.
 • Stap 2
  • Scan de integrale aanvraag in, met alle bijhorende documenten in de specifiek vereiste volgorde.
  • Groepeer alles in één enkel bestand in pdf-formaat.
  • Geef de pdf een naam die als volgt is opgebouwd:
   [familienamen in hoofdletters] underscore [voornamen in hoofdletters] underscore
   [land van nationaliteit] en, indien gekend, underscore [INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer].
   Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf
 • Stap 3

  Stuur de gescande aanvraag als 1 pdf-bestand per e-mail naar:
  aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be.

  Vormvereisten

  Ontvanger

  Mail alleen ingescande aanvragen naar aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be. Het algemene mailadres (voor vragen over regelgeving, werkwijze, concrete aanvragen, enzovoort) is arbeidskaart@vlaanderen.be.

  Vermeld geen andere namen als (mede)geadresseerde, noch rechtstreeks, noch in Cc of Bcc).

  Onderwerp

  In de onderwerpregel vermeldt u de volledige naam van het pdf-bestand, gevolgd door de specifieke categorie waarvoor u de toelating tot arbeid aanvraagt (bijvoorbeeld hooggeschoolde, leidinggevende of opleiding multinationale groep, zoals op het aanvraagformulier aangeduid is), gevolgd door het type aanvraag (‘eerste aanvraag’ ofwel ‘hernieuwing/verlenging’).

  Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf - hooggeschoolde - eerste aanvraag;

  Tekst

  In het e-mailbericht zelf vermeldt altijd:

  • werknemer (achternamen en voornamen)
  • betrokken Belgische onderneming (werkgever of gebruiker bij detachering, ondernemingsnaam en ondernemingsnummer)
  • in geval van au-pair: gastgezin
  • desgevallend de betrokken buitenlandse onderneming (alleen in geval van detachering: ondernemingsnaam en adres)
  • functietitel.

  Naast die vereiste gegevens kunt u, als u dat wilt, ook extra informatie over de concrete tewerkstelling vermelden.

  Fictief voorbeeld: MOHAMMED Ahmed Youssef, Janssen Pharmaceutica (0403.834.160), Marrakech Consultants (Avenue Ibn Sina, Marrakech), senior consultant.

  Bijlage

  U voegt alleen 1 gescande aanvraag in pdf-formaat toe als bijlage. De maximale bestandsgrootte is 20 megabyte (MB). Als uw aanvraag meer dan 20 MB groot is, comprimeert u die in een 'zip-bestand’ van maximaal 20 MB.

  Ontvangstbevestiging

  Nadat u uw aanvraag hebt gemaild, krijgt u een automatische ontvangstbevestiging, met daarin uw originele bericht (zonder bijlage). De dienst Economische Migratie behandelt daarna de aanvragen in chronologische volgorde van ontvangst.

Binnen 10 dagen na aanvraag verneemt de werkgever:

 • of de aanvraag volledig en dus ontvankelijk is.
 • of hij de dienst nog iets moet bezorgen. In dat geval heeft hij na ontvangst van de mail 15 dagen tijd om de documenten te bezorgen. Zo niet wordt de werkgever via aangetekende brief op de hoogte gebracht dat de aanvraag onontvankelijk is verklaard.

Zodra de aanvraag ontvankelijk is verklaard,

 • bezorgt de provinciale dienst Economische Migratie, die over het luik 'arbeid' beslist, de aanvraag ook aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die over het luik 'verblijf' zal beslissen.
 • begint de termijn van maximaal 120 dagen te lopen, waarbinnen beslist moet worden of de werknemer in Vlaanderen mag werken en wonen.

Maar de werknemer mag pas beginnen te werken als hij van de dienst Vreemdelingenzaken ook de toelating heeft gekregen voor het luik 'verblijf'. Bij een positieve beslissing zal de DVZ een papieren verblijfsdocument (bijlage 46 of 47) aan de werknemer en werkgever afleveren. Daarmee kan de werknemer beginnen te werken, in afwachting van de elektronische gecombineerde vergunning die hij via zijn gemeente zal krijgen.