Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor de technicus vloeibare, technicus gasvormige brandstof en technicus verwarmingsaudit (cv-ketel)

Informatie voor de technicus vloeibare, technicus gasvormige brandstof en technicus verwarmingsaudit (cv-ketel)

Voor het uitvoeren van een keuring voor eerste ingebruikname, periodiek onderhoud of verwarmingsaudit van een centraal stooktoestel, is een erkenning als technicus gasvormige brandstof, technicus vloeibare brandstof of verwarmingsaudit nodig. Bij de erkenning horen ook enkele verplichtingen. 

Verplichte registratie van keuring en onderhoud van centrale stooktoestellen

Elke keuring en elk onderhoud van een centraal stooktoestel, uitgevoerd vanaf 1 januari 2023, moet een erkende technicus digitaal registreren via het webplatform(opent in nieuw venster).

Erkenning

Alle erkende technici vloeibare/gasvormige brandstof of technici verwarmingsaudit staan in de overzichtslijsten met erkende personen.

Download de overzichtslijst met erkende

Jaarlijkse retributie

 • U moet jaarlijks een retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning als technicus vloeibare brandstof, technicus gasvormige brandstof of technicus verwarmingsaudit.
  • Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen.
  • Technicus gasvormige brandstof: voor de uitbreidingsmodule GII moet u geen bijkomende retributie betalen.
 • De jaarlijkse retributie voor het jaar 2023 bedraagt 34 euro.
 • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier bij uw factuur. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
 • Het niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt, na een ingebrekestelling, tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Bijscholing

U moet 5-jaarlijks de bijscholing volgen in een erkend opleidingscentrum. Download de overzichtslijst met erkende opleidingscentra:

De uiterste datum voor het volgen van de bijscholing vindt u:

Wat als ik niet tijdig de bijscholing volg?

Uw erkenning zal vervallen van rechtswege. U kunt dan geen keuringen voor eerste ingebruikname, periodieke onderhouden of verwarmingsaudits meer uitvoeren.

Om opnieuw een geldige erkenning te behalen, dient u:

 1. De bijscholing alsnog te volgen en te slagen voor het examen. U hoeft dus niet de ganse opleiding opnieuw te volgen.
 2. U (opnieuw) registreren voor de erkenning via het zelfbeheerloket ‘mijn VLAREL-erkenning’ van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster). U dient hiervoor aan te melden met eID. Zonder registratie kunt u niet opnieuw aan de slag.

Verplichte registratie van keuring en onderhoud

Elke keuring bij eerste ingebruikname en elke onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel die is uitgevoerd vanaf 1 januari 2023, moet een erkende technicus digitaal registreren.

De eigenaar, gebruiker of huurder is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van een onderhoud of keuring; niet de erkende technicus. De erkende technicus die een keuring of onderhoud heeft uitgevoerd, is verantwoordelijk voor de registratie ervan en om geen rapporten of attesten op te stellen zonder die digitaal te registreren.

Praktisch: wanneer, waar en hoe registreren?

 • Vanaf 1 september 2023 doet de erkende technicus deze meldingen binnen de maand na uitvoering. Keuringen en onderhoudsbeurten die voor 1 september 2023 zijn uitgevoerd, registreert u ten laatste in september 2023.
  • Sinds 11 september 2023 is een API beschikbaar gesteld aan softwareontwikkelaars die het mogelijk maakt om gegevens van keuringen en onderhoudsbeurten van centrale stooktoestellen die zijn uitgevoerd tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2023 en die nog niet manueel via de webtoepassing zijn ingevoerd, via de software in één keer op te laden op de webtoepassing van het VEKA.
 • De meldingen gebeuren digitaal, via de webtoepassing ‘Melding keuring en onderhoud centrale stooktoestellen’(opent in nieuw venster) van het VEKA. Dat is hetzelfde platform als voor de verplichte melding van stookolieketels.
 • Ook een administratieve medewerker of niet-erkende technicus kan, namens de erkende technicus, zorgen voor de registratie. De erkende technicus draagt de eindverantwoordelijkheid en zal de gegevens die de medewerker heeft ingevoerd, moeten doorlopen en valideren. Een niet-erkende technicus kan geen keuring of periodiek onderhoud uitvoeren als de technicus daarvoor erkend moet zijn.
 • Handleiding voor het gebruik van de webtoepassing(PDF bestand opent in nieuw venster): geeft stap voor stap aan hoe u zich uniek identificeert, welke gegevens u moet ingeven en hoe het melden door een niet-erkende medewerker verloopt.
 • Verschillende bedrijven werken met gespecialiseerde software of met een eigen digitale toepassing voor de opmaak van attesten. Vanaf 1 september 2023 kunnen invoergegevens automatisch doorgestuurd worden van de ene toepassing in de andere, om dubbele invoer te vermijden.

Waarom verplicht digitaal registreren?

 • Met behulp van deze data kan de eigenaar/huurder via de woningpas op termijn een melding krijgen dat het jaarlijkse of tweejaarlijkse onderhoud best ingepland wordt, of dat een ketel aan vervanging toe is. Een goed onderhouden en goed ingestelde ketel kan een energiebesparing van 5% opleveren.
 • De overheid kan het voldoen aan deze verplichting door de eigenaar/huurder beter opvolgen.
 • De overheid kan de uitstoot en verduurzaming van verwarmingsinstallaties in Vlaanderen beter opvolgen.
 • Betere garantie op een kwalitatieve uitvoering door de technicus.

De verplichte registratie maakt deel uit van de erkenningsvoorwaarden: een erkende technicus die niet voldoet aan de meldingsplicht riskeert zijn of haar erkenning te verliezen.

Andere verplichtingen

Naast de jaarlijkse retributie en de bijscholing (zie hierboven) hebt u als erkende technicus nog volgende verplichtingen:

 • Op verzoek, het materiaal tonen dat hij gebruikt bij het uitvoeren van zijn taken.
 • Uitsluitend gebruikmaken van apparatuur die voldoet aan alle reglementaire eisen.
 • De keuring, onderhoudsbeurt of verwarmingsaudit correct uitvoeren.
 • Attesten en rapporten afleveren en ter beschikking houden.
  • U moet een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
  • U moet elke wijziging van identificatiegegevens (ook adres, werkgever, ...) onmiddellijk melden.

  Alle verplichtingen zijn te vinden in artikel 34 (algemene gebruikseisen)(opent in nieuw venster) en artikel 40 (bijzondere gebruikseisen)(opent in nieuw venster) van het VLAREL.

  Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot schorsing of opheffing van de erkenning of geldboetes.

  Modeldocumenten keuring, periodiek onderhoud en verwarmingsaudit

  Hieronder vindt u de modeldocumenten die de minimale inhoud bevatten die moet worden weergegeven op het attest of rapport dat u na de keuring, het onderhoud of de verwarmingsaudit van de ketel ontvangen of afgeleverd hebt. De modeldocumenten mogen gepersonaliseerd (bv. met een firmalogo) of uitgebreid worden, maar mogen in geen geval ingekort worden.

  Voorgedrukte boeken kunnen niet bij de Vlaamse overheid besteld worden. Hiervoor kunt u terecht bij een beroepsfederatie.

  De verplichte melding van keuringen voor eerste ingebruikname en van een onderhoud van een centraal stooktoestel, moet gebeuren via de webtoepassing ‘Melding keuring en onderhoud van een centraal stooktoestel’(opent in nieuw venster).

  Documentatie en hulpmiddelen voor technici

  Hieronder vindt u achtergronddocumenten over de regelgeving en technische documentatie voor het uitvoeren van de keuring voor eerste ingebruikname, periodiek onderhoud en verwarmingsaudit.

  Omschakeling van arm naar rijk gas

  Erkende technici gasvormige brandstof zijn voor de omschakeling van arm naar rijk gas niet erkend, maar wel ‘bevoegd’ technicus. Als u de gedragscode of methodologie voor de omschakeling op de website van gas.be(opent in nieuw venster) volgt, bent u ingedekt voor uw aansprakelijkheid.