Gedaan met laden. U bevindt zich op: Syndicale overtuiging toegevoegd aan lijst discriminatiecriteria Bijkomende informatie

Syndicale overtuiging toegevoegd aan lijst discriminatiecriteria

De antidiscriminatiewet van 10 mei 2007(1) verbiedt elke discriminatie op basis van een limitatieve lijst van discriminatiegronden. "Syndicale overtuiging" stond aanvankelijk niet in die limitatieve lijst van discriminatiegronden, zodat er in geval van een verschillende behandeling op grond hiervan, alleen maar sprake kon zijn van een 'onrechtstreekse discriminatie'(2).

In zijn arrest van 2 april 2009(3) vernietigde het Grondwettelijk Hof de artikelen(4) die de limitatieve lijst met discriminatiegronden bevat, "doch alleen in zoverre zij onder de daarin vermelde discriminatiegronden niet de syndicale overtuiging beogen".

Met de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen(5) gaf de wetgever gevolg aan bovenstaand arrest en werd de term "syndicale overtuiging" toegevoegd aan de limitatieve lijst van de in de antidiscriminatiewet opgesomde discriminatiegronden. Dit wil zeggen dat discriminatie op basis van syndicale overtuiging(6) voortaan ook onder de antidiscriminatiewet valt.

____________________________________________________________________________________________________________

(1) Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (B.S. 30 mei 2007)
(2) Er is sprake van 'onrechtstreekse discriminatie' wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze als dusdanig een schadelijke weerslag heeft op personen. Onrechtstreekse discriminatie van burgers kan tot een burgerrechtelijke sanctie, met name een schadevergoeding, aanleiding geven.
(3) Grondwettelijk Hof, arrest nr. 64/2009, 2 april 2009 (B.S. 28 april 2009)
(4) M.n. artikel 3 en artikel 4, 4° van de wet van 10 mei 2007
(5) Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, art. 107-119 (B.S. 31 december 2009)
(6) Onder "syndicale overtuiging" wordt ook het lidmaatschap van of het behoren tot een vakorganisatie gerekend, evenals de activiteit die in het kader van een dergelijke organisatie wordt gevoerd.