Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies Inspectie van Financiën Advies- akkoord en overlegprocedures

Advies Inspectie van Financiën

Wanneer verplicht?

Het advies van de Inspectie van Financiën (IF) is verplicht:

 • voor elk voorontwerp van decreet of ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering, behalve als het betrekking heeft op de aangelegenheden
 • voor elk ontwerp van reglementair ministerieel besluit
 • voor elke omzendbrief met een budgettaire weerslag
 • voor subsidiebesluiten: zie artikel 71 van het BVCO(opent in nieuw venster)

Inhoud advies

Het advies van de inspectie van Financiën gaat (uitsluitend) over

 • de wettigheid
 • de regelmatigheid
 • de doelmatigheid
 • de kostenefficiëntie
 • de budgettaire inpasbaarheid op termijn.

Adviesaanvraag: Minister of leidend ambtenaar

Het advies vraag je voor de eerste (principiële) goedkeuring.

De adviesvraag kan aangevraagd worden door personeelsleden die gemachtigd zijn door de bevoegde minister of door de leidend ambtenaar van de bevoegde instantie van de Vlaamse administratie.

De adviesvraag moet gericht worden aan de bevoegde inspecteur van Financiën via de Begrotings- en Consolidatietool.(opent in nieuw venster)

Het dossier bevat de volgende documenten:

 • de adviesaanvraag
 • de nota aan de Vlaamse Regering
 • het voorontwerp van decreet of het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering dat voor goedkeuring aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd.

De adviestermijn: 12 of 4 werkdagen

 • De Inspectie van Financiën verstrekt adviezen binnen 12 werkdagen nadat ze de aanvraag ontvangen heeft. Deze termijn wordt geschorst als de Inspectie van Financiën schriftelijk bijkomende inlichtingen vraagt,
 • In geval van gemotiveerde hoogdringendheid kan de minister vragen om advies te verstrekken binnen 4 werkdagen.
 • Adviestermijn verstreken: als de Inspectie van Financiën geen advies heeft verleend binnen de voorgeschreven termijn, wordt het advies geacht gunstig te zijn. Dat betekent dat je het begrotingsakkoord kunt vragen zonder het advies van de Inspectie van Financiën.

Nieuwe adviesvraag na ongunstig advies

Als de Inspectie van Financiën een ongunstig advies heeft verleend, kan de bevoegde minister haar verzoeken om haar advies te herzien op grond van bijkomende informatie of argumenten. Dat moet in principe binnen de maand na het ongunstige advies. Als die termijn om ernstige redenen niet haalbaar is, kan men een langere termijn afspreken, maar nooit langer dan drie maanden.

De Inspectie van Financiën geeft haar advies binnen 4 werkdagen nadat ze de aanvraag tot herziening ontvangen heeft. Als de Inspectie van Financiën geen advies geeft binnen die termijn, dan mag je ervan uitgaan dat het advies gunstig is.

De details kun je nalezen in artikel 53 van het BVCO(opent in nieuw venster).

Begrotingsakkoord na ongunstig advies van IF

Als het advies van de Inspectie van Financiën ongunstig is, dan kun je toch een begrotingsakkoord vragen. De Vlaamse minister bevoegd voor het budgettair beleid kan het ongunstig advies van de Inspectie van Financiën overrulen of bevestigen.

Als er geen begrotingsakkoord nodig is, kan de inhoudelijk bevoegde minister ook beroep instellen tegen het negatieve advies van IF bij de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting.

Als de Vlaamse minister bevoegd voor het budgettair beleid geen uitspraak doet binnen 12 werkdagen, dan mag je ervan uitgaan dat de minister instemt met het voorstel.

Als de Vlaamse minister bevoegd voor het budgettair beleid het ongunstige advies van de Inspectie van Financiën bevestigt, dan mag je het dossier toch ter beslissing voorleggen aan de Vlaamse Regering. Je moet dan in de nota motiveren waarom aan het ongunstige advies moet worden voorbijgegaan.

Als de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting oordeelt dat het ongunstige advies is uitgesproken ten gevolge van andere overwegingen dan de kostenefficiëntie of de budgettaire inpasbaarheid, dan kan de minister het dossier ter beslissing voorleggen aan de Vlaamse Regering.