Gedaan met laden. U bevindt zich op: Akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken Advies- akkoord en overlegprocedures

Akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken

Wanneer verplicht?

Het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken is verplicht als het voorstel betrekking heeft op:

 • uitbreiding van het aantal personeelsleden (inclusief inkantelingen)
 • agentschapsspecifieke of instellingsspecifieke aangelegenheden (met betrekking tot de agentschappen met rechtspersoonlijkheid, de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de strategische adviesraad VLOR)
 • het algemeen personeelsbeleid (met uitzondering van de personeelsformatie) in Vlaamse openbare instellingen die niet onder de diensten van de Vlaamse overheid ressorteren en in de strategische adviesraad SERV.

De aanvraag indienen

Richt je aanvraag aan de Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken, en aan de leidend ambtenaar van het Agentschap Overheidspersoneel.

Het dossier moet de volgende documenten bevatten:

 • De aanvraag van het akkoord.
 • Het dossier dat zal worden geagendeerd op de Vlaamse Regering:
  • De nota aan de Vlaamse Regering. Opgelet: is er een weerslag op het personeelsaantal? Verduidelijk die impact dan expliciet in de nota. Vermeld ook de opdeling in rangen en graden of functies en de hoedanigheid van de personeelsleden (statutair of contractueel).
  • Andere documenten die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering (bijvoorbeeld: ontwerpbesluit of voorontwerp van decreet, personeelsplan, andere bijlages…)
  • Het advies van de Inspectie van Financiën.

Antwoordtermijn

De Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken, neemt een beslissing binnen 12 werkdagen na ontvangst van de aanvraag.

Geen akkoord of niet-akkoord

 • Als de Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken geen beslissing heeft meegedeeld binnen 12 werkdagen na het ontvangen van de aanvraag ontvangen, dan is dat akkoord niet langer vereist om het dossier te agenderen op de Vlaamse Regering.
 • Als de Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken niet akkoord gaat, dan kan de functioneel bevoegde minister het voorstel toch ter beslissing aan de Vlaamse Regering voorleggen. In de nota moeten dan de redenen staan om aan de weigering voorbij te gegaan.