Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ondersteuning gedingvoering Grondwettelijk Hof Gedingvoering Grondwettelijk Hof

Ondersteuning gedingvoering Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof waakt over de inachtneming van de Grondwet door de wetgevers in België. Het kan (onder andere) decreten vernietigen wegens schending van de rechten en vrijheden van de Belgen en van de bevoegdheidsverdelende regels in de Grondwet en de wetten tot hervorming der instellingen. Heb je interesse in de gedingen bij het Grondwettelijk Hof? In onze database (laatst bijgewerkt op 23 april ll.) vindt je diverse gegevens over de opvolging ervan binnen de Vlaamse overheid en een pdf-kopie van alle documenten.

Deze database is alleen toegankelijk voor medewerkers van afnemers van de Gemeenschappelijke ICT-dienstverlening. De database geeft bij een eerste gebruik een beveiligingswaarschuwing. U kunt deze gewoon overrulen door op “Geavanceerd” en dan “Doorgaan naar ...” te klikken. Alle beveiligingscertificaten van de database zijn in orde. Atos werkt aan een oplossing voor die melding.

Actueel

 • Stap 27/42024

  Rolnummers 8173, 8174, 8175 en 8178: beroepen tot vernietiging van het decreet van 14 juli 2023 « tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de uitbreiding van de rechtsmacht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen », ingesteld door o.a. het College van de Franse Gemeenschapscommissie (8174), de Franse Gemeenschapsregering (8175) en de Waalse Regering (8178)

 • Stap 27/42024

  Rolnummers 8177, 8179 en 8181: beroepen tot vernietiging van het kaderdecreet van 14 juli 2023 « over de handhaving van Vlaamse regelgeving », ingesteld door het College van de Franse Gemeenschapscommissie (8177), de Franse Gemeenschapsregering (8179) en de Waalse Regering (8181)

 • Stap 27/42024

  Rolnummer 8186: beroep tot vernietiging van artikel 11 van het decreet van 23 november 2023 « tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges »

  (Vlaamse bestuursrechtscolleges - rechtspleging: verplicht en facultatief gebruik digitaal platform)

 • Stap 5/52024

  Rolnummer 8187: prejudiciële vragen betreffende artikel 107 van het Vlaamse decreet van 18 mei 2018 « houdende de Vlaamse sociale bescherming », gesteld door de Raad van State

  (Tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen: machtiging aan de Vlaamse Regering en delegatie aan de minister om de omvang van de tegemoetkomingen te bepalen)

 • Stap 5/52024

  Rolnummers 8191 en 8192: prejudiciële vraag over artikel 3.2.8 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 « betreffende het grond- en pandenbeleid », gesteld door de Raad van State

 • Stap 31/122024

  Rolnummer 8164: beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het Vlaamse kaderdecreet van 14 juli 2023 « over de handhaving van Vlaamse regelgeving », ingesteld door G.L. en anderen

  (Handhaving van de Vlaamse regelgeving – Organisatie – Toezicht en opsporing, bestuurlijke sanctionering, herstel, beveiliging, uitvoering van sancties en maatregelen en toebedeling van de handhavingsopbrengsten, rechtsbescherming van derden, registers en publiciteit, algemene bepalingen – Diverse modaliteiten)

 • Stap 31/122024

  Rolnummer 8197: beroep tot vernietiging van artikel 4.8.11, § 2, 2°, b), van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

  (Rechtspleging bij de Raad voor vergunningsbetwistingen: indiening van de beroepen – vervaltermijn – registratiebeslissingen – ingang van de termijn / beroep ingesteld op grond van het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 140/2023 van 19 oktober 2023)

Hangende prejudiciële vragen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie

Geen hangende zaken over Vlaamse regelgeving