Gedaan met laden. U bevindt zich op: Formele overlegfora Vlaamse overheid Over de Vlaamse overheid

Formele overlegfora Vlaamse overheid

Binnen de Vlaamse overheid zijn enkele strategische en tactische overlegfora opgericht op horizontaal niveau voor afstemming en coördinatie rond personeelsbeleid en andere horizontale beleidsmateries. Om te voorkomen dat deze verschillende overlegfora naast elkaar gaan werken staat het Voorzitterscollege in een hiërarchische relatie tegenover de strategische overlegfora.

Voorzitterscollege

 • Over het Voorzitterscollege: het Voorzitterscollege bouwt de samenwerking tussen administratie en regering verder uit en vervult dus een brugfunctie tussen regering en topmanagement. In dialoog met het politiek niveau wil het Voorzitterscollege ook inzetten op inhoudelijke beleidsafstemming en beleidscoördinatie.Het college ondersteunt overkoepelend de samenwerking tussen de overheidsdiensten onderling en zorgt er mee voor dat de Vlaamse overheid met één stem spreekt. Het college kan tevens mee strategische lijnen uittekenen rond organisatiebrede organisatie en werking. Dit Voorzitterscollege vervangt het College van Ambtenaren-generaal (CAG), zoals bepaald in het Regeerakkoord 2014 - 2019(PDF bestand opent in nieuw venster). Lees meer over het Voorzitterscollege.
 • Samenstelling: het Voorzitterscollege bestaat uit de voorzitters van de managementcomités van de beleidsdomeinen. De Vlaamse Regering heeft de samenstelling op 10 oktober 2014 goedgekeurd. Lees meer over de samenstelling.

Strategisch overlegforum Financiën (SOFI)

 • Doel: SOFI behandelt binnen de Vlaamse overheid, over de 11 beleidsdomeinen heen, alle financiële aangelegenheden (begroting, boekhouding, fiscaliteit, interne financiële controle) die tot de bevoegdheid van het beleidsdomein Financiën en Begroting horen en die een impact hebben op de werking van de andere beleidsdomeinen. SOFI rapporteert aan de minister van Financiën en Begroting en aan het voorzitterscollege. In de schoot van het SOFI kunnen ook specifieke werkgroepen worden opgericht.
 • Samenstelling: het SOFI bestaat uit twee gemandateerde vertegenwoordigers per beleidsdomein
 • Regelmaat: Het SOFI komt minstens drie keer per jaar samen én telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen.

Lees meer op het extranet(opent in nieuw venster)

Strategisch overlegorgaan voor Internationale Aangelegenheden (SOIA)

 • Doel: overleg over internationale dossiers waarbij meer dan twee beleidsdomeinen betrokken zijn. Voor strategische dossiers legt SOIA de klemtoon op een proactieve gemeenschappelijke standpuntbepaling ten behoeve van verdere politieke besluitvorming. Tactisch-operationeel focust SOIA op informatie-uitwisseling, coherentiebewaking in het internationaal optreden van de Vlaamse overheid, en voortgangsmonitoring.
 • Samenstelling: DKBUZA levert de voorzitter en het secretariaat. Elk departement duidt één contactpersoon aan. Ook de Vlaamse Vertegenwoordiging bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU duidt een contactpersoon aan. Elk departement bepaalt in functie van de agenda wie het afvaardigt naar de SOIA-vergaderingen. Dat kunnen de vaste contactpersonen zijn en/of inhoudelijke experts. Naast SOIA-plenair zijn er ook heel wat SOIA-dossierteams actief die de beslissingen van SOIA-plenair voorbereiden.
 • Regelmaat: maandelijks.

 Strategisch HR-platform

 • Doel: Het Strategisch HR-platform fungeert als raadgevende denktank voor het strategisch HR-beleid. Er is enerzijds ruimte om te brainstormen, ideeën te laten ontspruiten en voorstellen uit te werken. Anderzijds kan de minister bevoegd voor Bestuurszaken of het Agentschap Overheidspersoneel ook ideeën aftoetsen binnen dit orgaan.
 • Samenstelling:
  • Peter Rabaey - Agentschap Overheidspersoneel
  • Wim Adriaens - VDAB
  • Marleen Evenepoel - Agentschap Natuur en Bos
  • Karine Moykens - Departement Zorg
  • Dirk Vanderpoorten - Departement Werk en Sociale Economie
  • Geertrui Achten – Het Facilitair Bedrijf
  • Leen Bas - Departement Landbouw en Visserij
  • Kim Croes – Vlaamse Landmaatschappij
  • Wendy De Letter - Agentschap Digitaal Vlaanderen
  • Jasmine Choua - Agentschap Overheidspersoneel
  • Katya Schollaert - Agentschap Overheidspersoneel
 • Regelmaat: tweemaandelijks

Lees meer op de pagina's voor HR.

Strategische Stuurgroep HR Dienstverlening- en systemen

 • Doel: De strategische stuurgroep HR dienstverlening en -systemen valideert en bewaakt de scope, planning, budget en governance van enerzijds strategische technologische projecten zoals projecten met oog op systeemtechnisch onderhoud, zoals upgrades, vernieuwingen, beveiliging of architectuur en anderzijds projecten in functie van een kwaliteitsvolle dienstverlening. Tevens waakt de stuurgroep over het efficiënt beheer van exploitatiemiddelen en het behalen van vooropgestelde KPI’s.
 • Samenstelling:
  • Beleidsverantwoordelijke/voorzitter: Leidend ambtenaar van Ago: Peter Rabaey
  • Gebruikers: Twee leidend ambtenaren, waarvan minstens één lid is van het VZC: Karine Moykens en Tom Roelants
  • Twee vertegenwoordigers uit de business: Inge Kinnaer en Michelinne Van den Langenbergh
  • Experten:
   • Afdelingshoofd ICT van Digitaal Vlaanderen – Stefan De Smet
   • Afdelingshoofd of leidend ambtenaar vanuit het Departement Financiën en Begroting – Koen Algoed
   • Externe expert HR Technologie en architectuur: op afroep
 • Regelmaat: 2 maandelijks

Lees meer op de pagina's voor HR.