Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorzitterscollege Formele overlegfora Vlaamse overheid

Voorzitterscollege

Het Voorzitterscollege bestaat uit 10 leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid, 1 per beleidsdomein en de voorzitter. Samen vormen ze het overkoepelende managementorgaan van de Vlaamse overheid.

Wat doet het Voorzitterscollege?

Het Voorzitterscollege voert mee het regeerakkoord uit en zorgt voor het verder uitbouwen en dynamiseren van de samenwerking tussen de administratie en de regering. Het college vervult met andere woorden de brugfunctie tussen regering en topmanagement.

Verder heeft het college ook de verantwoordelijkheid om de samenwerking tussen overheidsdiensten onderling te ondersteunen om de verkokering tegen te gaan. Het college zorgt ervoor dat de Vlaamse overheid met één stem spreekt.

Het Voorzitterscollege kan ook organisatorische beslissingen nemen omtrent de besluitvorming over generieke organisatorische aangelegenheden, binnen de krijtlijnen bepaald door de Vlaamse Regering.

Samenstelling

Het Voorzitterscollege bestaat uit de voorzitters van de managementcomités van de beleidsdomeinen.

Een voorzitter (die bij voorkeur niet zetelt namens zijn beleidsdomein) neemt de leiding van het Voorzitterscomité. Hij of zij gaat steeds op zoek naar consensus.

Leden

Voorzitter: Julie Bynens
Secretariaat: secretariaatvoorzitterscollege@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Beleidsdomein

Effectief lid

Plaatsvervangend lid

Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

Frank Geets

Jeroen Windey

Financiën en Begroting

David Van Herreweghe

Koen Algoed

Economie, Wetenschap en Innovatie

Mark Andries

Johan Hanssens

Onderwijs en Vorming

Ann Verhaegen

Patrick Poelmans

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Karine Moykens

Leo Van Loo

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bart Temmerman

Philippe Paquay

Werk en Sociale Economie

Wim Adriaens

Ann Van den Cruyce

Landbouw en Visserij

Patricia De Clercq

Joris Relaes

Mobiliteit en Openbare Werken

Filip Boelaert

Nathalie Balcaen

Omgeving

Toon Denys (vanaf 1 juni 2024)

Goedele Van der Spiegel

Kerngroep

Om voldoende beleidsdomeinoverschrijdende impulsen te waarborgen, duidt de Vlaamse Regering binnen het Voorzitterscollege ook een kerngroep aan. Die kerngroep (voorzitter Julie Bynens, Frank Geets en Karine Moykens) kan indien nodig dossiers voorbereiden met het oog op een efficiënte bespreking in het Voorzitterscollege. In functie van het dossier dat men in deze kerngroep zou willen bespreken, kan de kerngroep er steeds functioneel bevoegde collega’s bij uitnodigen.

Documenten van de vergaderingen

De verslagen van het Voorzitterscollege zijn enkel toegankelijk voor medewerkers van de Vlaamse overheid.