Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mandaat districtsschepen Districtscollege

Mandaat districtsschepen

De districtsschepenen worden gekozen onder de districtsraadsleden, voor in principe een ambtstermijn van 6 jaar. Het mandaat kan om verschillende redenen een einde nemen.​​​​​​

Aanstelling

De districtsraad kiest op de installatievergadering de districtsschepenen onder de districtsraadsleden die de eed hebben afgelegd.

Het districtscollege bestaat minstens uit 2 schepenen, inclusief de districtsburgemeester.

De gemeenteraad bepaalt per opgericht district het maximale aantal districtsschepenen voor de volgende bestuursperiode. Dit gebeurt op basis van de bevolkingsaantallen van het district en uiterlijk op 1 juni van het jaar waarin de districtsraadsverkiezingen plaatsvinden. Als de gemeenteraad hierover geen beslissing neemt, is het maximale aantal districtsschepenen identiek aan het maximale aantal districtsschepenen van de vorige bestuursperiode.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur legt het aantal districtsschepenen niet vast. Het biedt de lokale verkozenen de keuze om met minder districtsschepenen te besturen.

Het aantal districtsschepenen geldt in principe tot de eerstvolgende verkiezing maar kan in de loop van de bestuursperiode wijzigen. De districtsraad kan beslissen om een opengevallen districtsschepenmandaat niet in te vullen. Als de districtsraad beslist dit mandaat niet in te vullen, is die keuze definitief tot aan het einde van de zittingsperiode. Het districtscollege bestaat dan uit één districtsschepen minder.

Duur van het mandaat

De ambtstermijn van de districtsschepenen bedraagt in principe 6 jaar.

De akte van voordracht kan een einddatum vermelden en de personen die de districtsschepen zullen opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. In dat geval eindigt het mandaat van districtsschepen op de vermelde einddatum.

De uittredende districtsschepenen blijven in functie tot de installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden plaatsvond volgens het continuïteitsprincipe.

Einde van het mandaat

De mandaten van de districtsschepenen nemen een collectief einde als de ambtstermijn van 6 jaar verstrijkt of de gemeenteraad zich tussentijds ontbindt.

De uittredende districtsschepenen blijven na een volledige vernieuwing van de districtsraad hun mandaat uitoefenen tot het nieuwe districtscollege is geïnstalleerd.

​Naast de collectieve beëindiging zijn er verschillende manieren van individuele beëindiging.