Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkiezing districtsschepenen Districtscollege

Verkiezing districtsschepenen

De districtsraad kiest tijdens de installatievergadering de schepenen onder de districtsraadsleden. Dat gebeurt op basis van een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen.

Verkiezingsprocedure

 • Stap 1

  Verkiezing van districtsschepenen tijdens installatievergadering

  De districtsraad kiest op de installatievergadering de districtsschepenen via een gezamenlijke akte van voordracht. De raadsleden moeten hiervoor gebruik maken van het model DIS 3. Bij een gezamenlijke akte van voordracht is er geen stemming.

 • Stap 2

  Ontvankelijkheidscontrole door voorzitter

  De voorzitter van de vergadering onderzoekt de ontvankelijkheid van de gezamenlijke akte van voordracht.

  Een akte van voordracht is ontvankelijk als ze:

  • een raadslid voordraagt
  • gedaan is op modelakte DIS3 die voorzien is van een datumstempel en ter beschikking is gesteld op de website Lokaal Bestuur
  • ondertekend is door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en die geïnstalleerd zijn als raadslid
  • ondertekend is door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst zijn verkozen als de voorgedragen kandidaten en die geïnstalleerd zijn als raadslid. Als de lijst waarop een kandidaat-schepen voorkomt, maar 2 verkozenen telt volstaat de handtekening van een van hen
  • tijdig is ingediend.

  Niemand kan meer dan 1 akte van voordracht ondertekenen. Als er toch een dubbele handtekening is, wordt deze handtekening in alle akten buiten beschouwing gelaten. Het raadslid dat 2 ingediende akten ondertekent, kan voor de resterende duurtijd geen uitvoerend mandaat meer opnemen.

 • Stap 3

  Eedaflegging van de schepenen

  Als de akte ontvankelijk is, zijn de voorgedragen districtsschepenen verkozen verklaard en leggen zij hun eed af in handen van de voorzitter van de districtsraad. Het aantal schepenen ligt vanaf deze verkiezing vast tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de districtsraad, tenzij de districtsraad gedurende de bestuursperiode zou beslissen om een opengevallen schepenmandaat niet meer in te vullen.

  De akte van voordracht kan ook de einddatum van het mandaat van de districtsschepenen vermelden. In dat geval eindigt het mandaat van rechtswege en is de in de akte vermelde opvolger van rechtswege verkozen.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur legt het minimumaantal schepenen per district vast. Het districtscollege moet minstens twee leden bevatten, met inbegrip van de districtsburgemeester. De gemeenteraad bepaalt per district dat door hem is opgericht het maximumaantal districtsschepenen.

Het districtscollege moet bestaan uit personen van verschillend geslacht.

Als de voorzitter van de installatievergadering geen (ontvankelijke) gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-districtsschepenen ontvangt , volgt de districtsraad onderstaande procedure.

 • Stap 1

  Beslissing aantal districstschepenen

  De districtsraad beslist op de installatievergadering over het aantal te verkiezen districtsschepenen.

 • Stap 2

  Individuele verkiezing districtsschepenen

  Binnen de 14 dagen vindt een afzonderlijke verkiezing van de districtsschepenen plaats onder de districtsraadsleden. De raadsleden kunnen voor elk mandaat kandidaat-districtsschepenen voordragen via een akte van voordracht (model DIS 4).

 • Stap 3

  Ontvankelijkheidscontrole

  De akte is ontvankelijk als ze:

   • raadsleden voordraagt als kandidaat-districtsschepen
   • gedaan is op model DIS 4 die voorzien is van een datumstempel en ter beschikking is gesteld op de website Lokaal Bestuur
   • is ondertekend door een meerderheid van de raadsleden die op dezelfde lijst zijn verkozen als de voorgedragen kandidaten. Als de lijst waarop een kandidaat-districtsschepen voorkomt, maar 2 verkozenen telt volstaat de handtekening van een van hen.
   • tijdig is ingediend.
 • Stap 4

  Eedaflegging van de districtsschepenen

Openvallen van een schepenmandaat

Als een mandaat openvalt, kan de districtsraad in bepaalde gevallen beslissen het mandaat niet in te vullen. Dat is het geval als er geen of geen batige opvolger meer vermeld is in de initiële akte van voordracht. Als er in de akte een opvolger is vermeld, dan neemt die het mandaat van rechtswege op. Als de raad het mandaat wenst in te vullen, moet de districtsraad binnen de twee maanden een nieuwe districtsschepen verkiezen met een akte van voordracht. Je moet hiervoor gebruik maken van model DIS 5.

Als binnen de 2 maanden na het openvallen van een schepenmandaat en voor de overhandiging van de akte van voordracht, een bijkomend schepenmandaat openvalt, kan de districtsraad overgaan tot een verkiezing van al die mandaten. Dit moet de districtsraad doen met een akte van voordracht als voorzien in model DIS 3.