Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omgevingsvergunning: een woning renoveren

Omgevingsvergunning: een woning renoveren

U wilt een woning renoveren? Informeer u grondig over welke procedure u moet volgen vooraleer u met de werken begint.

 • Voor de meeste werken heeft u in principe altijd een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (de vroegere bouwvergunning) nodig.
 • Bepaalde kleine renovatiewerkzaamheden vallen buiten de vergunningsplicht. Voor deze werken heeft u geen vergunning nodig (zie hieronder)
 • In sommige gevallen kunnen vergunningsplichtige werken vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht. In die gevallen kunt u de werken uitvoeren zonder voorafgaande procedures.
 • In bepaalde situaties kan de vergunningsplicht vervangen zijn door een meldingsplicht. In die gevallen volstaat een melding, voorafgaand aan de aanvang van de werken.
Informeer ook altijd bij uw gemeente

Let op: Deze pagina bevat enkel algemene informatie. Lokale regels kunnen echter strenger zijn. Zo kan een gemeente bijkomende voorwaarden of andere procedures opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Vergunnings- of meldingsplichtig? Of vrijgesteld?

Voor een aantal ingrepen is geen vergunning nodig, Het gaat om eenvoudige onderhoudswerken zoals het vervangen van ramen (glas en schrijnwerk)

 • het vervangen van beschadigd pleisterwerk
 • het herstellen van kapotte verhardingen
 • het vervangen van kepers, panlatten en leien op het dak door nieuwe kepers, panlatten en leien, zonder vervanging van de dragende balken (het dakgebinte)
 • Schilderen en kaleien van gevels

U kunt dit soort werken uitvoeren zonder verdere formaliteiten. Let wel: Indien je handelingen wil uitvoeren aan een beschermd onroerend erfgoed kan het zijn dat je een schriftelijke toelating nodig hebt van het agentschap Onroerend Erfgoed of de erkende onroerenderfgoedgemeente(opent in nieuw venster). Meer informatie hierover vind je op Werken aan erfgoed | Eigenaars | Onroerend Erfgoed(opent in nieuw venster)

  Voor andere ingrepen is in principe wel altijd een vergunning nodig, maar onder voorwaarden kan een melding volstaan. Een melding verloopt volgens wettelijke procedures. Het kan ook zijn dat de werken vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht.

  Een omgevingsvergunning aanvragen of de werken melden

  • Stap 1

   Voor werken waarvoor een melding of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroeger: bouwvergunning) nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

   Echter, onder voorwaarden (zie hieronder) zijn volgende werken aan een woning vrijgesteld van de medewerking van een architect:

   • verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden binnen een gebouw of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen voorzover ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen;
   • de handelingen aan de buitenvlakken van een vergund gebouw, zoals:
    • het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is;
    • het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen;
    • het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak;
    • het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte;
    • verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties;
  • Stap 2

   Vraag bij de gemeente na of de geplande werken vergunningsplichtig dan wel meldingsplichtig zijn.

   Voor vergunningplichtige ingrepen voorziet de wet een ‘gewone’ procedure (met openbaar onderzoek) en een ‘vereenvoudigde’ procedure (zonder openbaar onderzoek).

   Meldingsplichtige ingrepen volgen een lichtere procedure dan vergunningsplichtige werken.

   De gemeente kan u informeren over

   • welke procedure van toepassing is voor uw aanvraag
   • tot welke overheid u de aanvraag moet richten (gemeente, provincie of Vlaams gewest).
   • een eventuele dossiertaks verbonden aan het indienen van een aanvraag.
  • Stap 3

   Als een vergunning niet nodig is of als een vrijstelling van vergunningsplicht geldt, dan kunt u de werken zonder formaliteiten aanvatten.

   Voor eenvoudige aanvragen en meldingen kunt u gebruik maken van de ‘snelinvoer’.

   Dit kan enkel als aan de drie onderstaande voorwaarden voldaan wordt:

   • u deze handeling plant aan of bij een woning.
   • u de aanvraag voor deze handeling niet combineert met de aanvraag voor een andere handeling.
   • u de aanvraag niet samen met een andere persoon indient.

   Anders doet u de aanvraag of melding via de gewone invoer.

  Wat na de aanvraag of melding?

  De verdere procedure is anders bij een melding dan bij een vergunningsaanvraag.