Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actie 12 - Sociaal netwerk nieuwkomers versterken Netwerk

Actie 12 - Sociaal netwerk nieuwkomers versterken

Met deze actie kunnen lokale besturen het sociaal netwerk van nieuwkomers versterken.

Een netwerk is cruciaal om verder te geraken in de samenleving. Veel nieuwkomers geven aan dat het moeilijk is om met Vlamingen in contact te treden. Daar willen we verandering in brengen door inburgeraars een traject op maat aan te bieden en zo hun sociaal netwerk te versterken. Nieuwkomers kunnen we aan een buddy koppelen, maar ze kunnen net zo goed meedraaien op een bedrijfsstage of vrijwilligerswerk doen.

Nieuwkomers in Vlaanderen volgen een inburgeringstraject om hen zelfredzaam te maken en hen de kans te geven volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Naast de pijlers van maatschappelijke oriëntatie, Nederlands leren en een traject naar werk, breiden we het inburgeringstraject uit met een 4de pijler: een participatie -en netwerktraject.

Met die 4de pijler volgen inburgeraars een bijkomend traject op maat om hun sociaal netwerk en hun participatie te versterken. Enkele voorbeelden zijn een buddyproject, een kennismakingsstage bij een bedrijf, vereniging, organisatie of lokaal bestuur en een toeleidingstraject in het vrijwilligerswerk. Het participatietraject duurt minimum 40 uur. De inburgeraar kan verschillende activiteiten combineren. De activiteiten gebeuren in een Nederlandstalige context en moeten participatie op sociaal vlak bevorderen.

Dat luik van het inburgeringstraject trad in werking op 1 januari 2023.

Het participatie- en netwerktraject draagt inhoudelijk bij aan de doelstellingen van het Plan Samenleven, maar voor de opstart en ondersteuning van de lokale besturen voorzien we in middelen buiten het plan samenleven. De Vlaamse overheid investeert tijdelijk (met Europese en Vlaamse middelen) in de opstart van 18 regionale organisatienetwerken op het niveau van de 15 referentieregio’s en de 3 grootsteden Antwerpen, Gent en Brussel. Die netwerken onderzoeken hoe ze samen een divers en toegankelijk aanbod binnen de regio kunnen realiseren en zetten daarvoor concrete acties op (zie oproep organisatienetwerken).

Meer informatie over het participatie- en netwerktraject(opent in nieuw venster).