Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Percentage gehuwde volwassenen net onder de helft

Begin 2022 was bijna de helft van de in het Vlaamse Gewest (in een eerste of een volgend huwelijk). personen en personen (weduwnaars en weduwes) maakten respectievelijk 11% en 7% uit van de volwassen bevolking. 1 op de 3 volwassenen was .

Sinds 2000 daalt het percentage gehuwde volwassenen gestaag. Door een uitstel en/of afstel van een (eerste of volgend) huwelijk in de voorbije decennia neemt het percentage ongehuwde volwassenen toe.

De toename van het aantal echtscheidingen sinds de jaren 1970 leidde tot een beperkte toename van het percentage volwassenen dat gescheiden is of blijft.

De toenemende levensverwachting brengt een lichte daling van het percentage verweduwde personen met zich mee.

Meer gescheiden en verweduwde vrouwen dan mannen

Begin 2022 waren er onder de ongehuwden meer mannen dan vrouwen. Onder gescheidenen zijn er meer vrouwen dan mannen. Ruim drie kwart van de verweduwden zijn vrouwen.

Gescheiden personen zijn vooral vijftigers

Begin 2022 was een kwart van de ongehuwden een dertiger.

De grootste groep uit de echt gescheiden personen waren vijftigers. Maar ook oudere personen behoorden tot de groep gescheiden personen. Dit is een gevolg van een echtscheiding op latere leeftijd en/of van de keuze om niet opnieuw te huwen.

1 op 3 ongehuwde volwassenen woont samen met een partner

Begin 2022 woonde 1 op de 3 ongehuwden bij hun ouder(s), en 1 op de 3 woonde samen met een partner.

Van de gescheiden volwassenen woonde ruim 4 op de 10 alleen. 3 op de 10 gescheiden personen woonden samen met een partner.

Van de verweduwde personen woonde bijna 7 op de 10 alleen.

Keuze voor huwelijk niet overal in Vlaanderen even sterk

Begin 2022 waren 2 op de 3 volwassenen ooit gehuwd (gehuwd of hertrouwd, gescheiden of verweduwd). Het aandeel ooit-gehuwden varieert per gemeente van 78% (Koksijde) tot 50% (Leuven).

In de provincies West-Vlaanderen en Limburg lag het aandeel iets hoger dan gemiddeld. In een aantal kustgemeenten waren 3 op de 4 volwassenen ooit-gehuwd. In Leuven en Gent was de helft van de volwassenen ooit-gehuwd. Deze verschillen hangen onder meer samen met de leeftijd van de inwoners.

Meer gehuwden in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

Het Vlaamse Gewest onderscheidde zich begin 2022 van de andere gewesten door een hoger aandeel gehuwden en een lager aandeel ongehuwden bij volwassenen.

In het Waalse Gewest ligt het aandeel gescheiden personen iets hoger dan in de andere gewesten. Het Brusselse Gewest kent een lager aandeel verweduwden. Dit hangt deels samen met de verschillende leeftijdsopbouw van de inwoners in de gewesten.