Gedaan met laden. U bevindt zich op: SCV-survey (tot 2018) Bevragingen

SCV-survey (tot 2018)

De Survey ‘Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen’ (SCV-survey) werd door de Studiedienst Vlaamse Regering en later door Statistiek Vlaanderen vanaf 1996 tot en met 2018 jaarlijks afgenomen bij een staal van +/- 2.500 inwoners van het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 18 jaar en ouder. De survey peilde naar waarden, opvattingen en overtuigingen van Vlamingen over maatschappelijk en beleidsrelevante thema’s.

Methode

De SCV-bevraging voldeed dankzij de gebruikte methodologie aan de hoogste statistische kwaliteitsstandaarden. Er werd gebruik gemaakt van een toevalssteekproef op basis van het Rijksregister. Dat wil zeggen dat de deelnemers van de bevraging willekeurig geselecteerd werden: een noodzakelijke voorwaarde om op basis van een steekproef betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie. De respondenten werden thuis persoonlijk geïnterviewd door een getrainde interviewer.

Onderwerpen

Per editie van de SCV-survey werden een aantal verschillende onderwerpen bevraagd. De SCV-edities van 2002 tot en met 2011 (behalve 2003) bevatten eveneens een schriftelijke bevraging met een ISSP-module(opent in nieuw venster). Zie hieronder voor een overzicht.

Jaar

Bevraagde onderwerpen

1996

Leefmilieu, sociale uitsluiting

1997

Mobiliteit, ruimtelijke ordening, ICT (informatie- en communicatietechnologie)

1998

Politieke kennis, kennis van Vlaamse en federale instellingen

1999

Vrije tijd, verplaatsing woon-werk

2000

Leefmilieu

2001

ICT, bijkomende opleiding

2002

Sociale uitsluiting en solidariteit, ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles

2003

ICT, bijkomende opleiding

2004

Ruimtelijke ordening, stedelijk beleid, wonen, percepties met betrekking tot inclusie van personen met een handicap, ISSP 2004 Citizenship

2005

ICT, leefmilieu, ISSP 2005 Work Orientations

2006

Gelijke kansen (o.a. rol m/v, homoseksualiteit), politiek luik, ISSP 2006 Role of Government

2007

Levenslang leren, internet, politiek en overheid, privacy , ISSP 2007 Leisure Time and Sports

2008

Pensioenen, houding beeldvorming migranten, houding contact personen handicap, lokaal beleid, ISSP 2008 Religion

2009

Brusselmodule, geven van tijd, geld en goederen aan anderen, werksituatie verleden, heden, toekomst, ISSP 2009 Social Inequality

2010

Leefmilieu, mediageletterdheid, kinderwens, ISSP 2010 Environment

2011

Informele zorg/mantelzorg, wonen, woonomgeving, leefsituatie-index, ISSP 2011 Health & Healthcare

2012

Gendergelijkheid, contact en houding tegenover personen met een handicap, slagkrachtige overheid, leefbaarheidsindex - drop-off ‘gezinnen in verandering’

2013

Leefmilieu, nieuwe technologieën, contact met en houding tegenover holebi’s, leefbaarheidsindex, algemeen welzijn

2014

Kinderwens, mantelzorg, contact met en houding tegenover personen met een handicap, opvattingen over rollen man/vrouw, nieuwe technologieën, leefbaarheidsindex

2015

Nieuwe technologieën, cyberveiligheid, contact met en houding tegenover personen van buitenlandse herkomst, contact met en houding tegenover holebi’s, transgenders, leefbaarheidsindex

2016

Werksituatie verleden, heden, toekomst; leefmilieu, kinderwens, houdingen tegenover personen met een handicap, mensen van vreemde herkomst, rollen mannen vrouwen en uitspraken over populisme, pluralisme, elitisme en deliberatieve democratie

2017

Subjectieve gezondheid, psychisch welzijn, belangrijkste maatschappelijke problemen, migratie, vluchtelingen, milieuvriendelijk gedrag en handelen, sociale contacten, autonomie tijdsbeheer.

2018

Kinderwens, houdingen tegenover personen met een handicap rollen mannen vrouwen, participatie aan verenigingsleven, culturele/sport participatie, migratie, nieuwe technologieën

Een meer gedetailleerd overzicht van de bevraagde onderwerpen per editie van de bevraging vindt u hier(Excel bestand opent in nieuw venster).

Resultaten

Via Survey ‘Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen’ (SCV-survey)(opent in nieuw venster) zijn tijdreeksen en onderverdelingen volgens achtergrondkenmerken beschikbaar.

In 2017 werd een overzichtswerk gepubliceerd met een inhoudelijke en methodologische terugblik op 20 edities van de SCV-survey:
Carton, A., Pickery, J & Verlet, D. (red.) (2017). 20 jaar peilen in Vlaanderen! De survey ‘Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen’. Brussel: Studiedienst Vlaamse Regering.

Gegegevensbescherming

Alle verzamelde informatie op basis van de SCV-surveys is beschermd door de privacy-wetgeving en het statistisch geheim. De gegevens werden op gepseudonimiseerde wijze verwerkt, waardoor de vertrouwelijkheid in elk stadium wordt gewaarborgd. Voor het afnemen van de persoonlijke interviews werd samengewerkt met een veldwerkbureau dat na afloop van elke bevraging alle persoonsgegevens heeft vernietigd.

Aanvragen van microdata

De individuele gegevens (microdata) van de SCV-survey, het ISSP-onderzoek en het geïntegreerde SCV-databestand 1996-2018 staan ter beschikking van overheidsdiensten en instellingen voor statistisch, beleidsvoorbereidend en wetenschappelijk onderzoek.

U vindt hier meer informatie over de verschillende stappen die u moet doorlopen voor het bekomen van deze individuele gegevens.

Meer info

U kan voor meer informatie over de SCV-survey terecht bij:

Ann Carton: ann.carton@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)