Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Beschikbare woonpercelen Beschikbare woonpercelen

Metadata: Beschikbare woonpercelen

Bron

Departement Omgeving Vlaanderen

Definities

Beschikbare aanbod aan woonpercelen: de som van percelen opgenomen in het register onbebouwde percelen (ROP), bestaande uit percelen gelegen in woongebied, woonuitbreidingsgebied (WUG) en percelen gelegen in goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen. Het gaat hierbij om de voorraad aan bouwpercelen, niet om de hoeveelheid bouwpercelen die te koop staan.

Register onbebouwde percelen (ROP): register dat weergeeft hoeveel onbebouwde percelen in woongebied, woonuitbreidingsgebied en goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen in aanmerking komen voor bebouwing. Het geeft aan waar die percelen zich situeren.

Verkavelingen: onder verkaveling verstaan we het planologisch instrument dat wordt gebruikt om te verkavelen, met name om (conform artikel 56 §1 van de Stedenbouwwet van 1962) een stuk grond vrijwillig te verdelen in twee of meer kavels of loten om ten minste een van deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar, of om er een erfpacht of een opstalrecht te vestigen. Die kavels zijn bedoeld voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen gebruikt worden.

Zonevreemde verkavelingen: verkavelingen die niet gelegen zijn in de bestemmingen waar wonen toegestaan is, zoals woongebied, woonpark, woongebied met landelijk karakter en woonuitbreidingsgebied, worden als zonevreemd omschreven.

Atlas van de woonuitbreidingsgebieden (WUG): geeft voor alle woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen aan of ze vanuit juridisch of planologisch oogpunt kunnen ontwikkeld worden voor woningbouw, rekening houdend met het Vlaamse beleid rond ruimtelijke ordening. De atlas kan worden geraadpleegd via Geopunt.

Ruimteboekhouding (RSV): de begroting van de ruimte, die in de tweede herziening van het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) werd opgenomen, legt de kwantitatieve streefcijfers vast van de toe- en afnamen van de oppervlakten van de verschillende bestemmingscategorieën. Men streeft voor het ritme van die bestemmingswijzigingen een proportioneel evenwicht na tussen de nog te realiseren taakstellingen voor de verschillende bestemmingscategorieën. De ruimteboekhouding RSV (RBH RSV) is het monitoringsinstrument waarmee de opvolging van deze streefcijfers met betrekking tot bestemmingscategorieën berekend wordt. Het gaat om een monitoring van gepland landgebruik. Bijgevolg geeft die geen informatie over het feitelijke ruimtegebruik weer.

Opmerkingen bij de kwaliteit

In 2019 werd een semi-automatische berekening van het ROP toestand 01/01/2019 doorgevoerd op basis van beschikbare (authentieke) bronnen, met name de digitale topografische referentiekaart van Vlaanderen (GRB), de ruimteboekhouding RSV en een dataset van goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen gegenereerd op basis van gemeentelijke vergunningenregisters.

Het semi-automatisch berekend ‘register voor onbebouwde percelen’ of vermoedensROP werd kwantitatief en kwalitatief geëvalueerd. Hieruit bleek dat het een hoge mate van juistheid en correctheid bezit en in de toekomst verder zal worden gebruikt voor monitorings- en rapporteringsdoeleinden.

Voor deze doeleinden wordt er steeds gebruik gemaakt van de totale kadastrale oppervlakte van de percelen opgenomen in de dataset, ook al liggen sommige onbebouwde percelen slechts voor een miniem deel in woongebied. De verschillende nauwkeurigheidsgraden van het bronmateriaal maken het momenteel moeilijk om hier een eenduidige methode voor op te zetten.

Niet voor ieder perceel gelegen in een (zonevreemde) verkaveling zijn de stedenbouwkundige voorschriften nagegaan. We vermoeden dat op een deel van deze percelen toch een bouwverbod van toepassing is.

Door de aangepaste berekeningswijze ten opzichte van het verleden kan er momenteel geen vergelijking gemaakt worden met de reeksen van het verleden.

De gegevens uit het vermoedensROP worden jaarlijks geactualiseerd en verfijnd.

De Atlas van de woonuitbreidingsgebieden is een momentopname, die regelmatig wordt bijgewerkt om zijn actualiteitswaarde te behouden. Deze aanduidingen houden echter geen rekening met eventuele beperkingen die van toepassing kunnen zijn als gevolg van andere sectorale regelgeving, vb. bosdecreet, natuurdecreet, watertoets, veiligheidsrapportage, milieueffectenrapportering (MER). In die zin houdt de aanduiding in de Atlas slechts een voorwaardelijke beleidsmatige vrijgave van de gronden in.

Naar de statistiek