Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Algemene broedvogelindex Algemene broedvogelindex

Metadata: Algemene broedvogelindex

Bron

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

Definitie

Algemene broedvogelindex: deze index beschrijft de trend van een selectie van algemene vogelsoorten sinds de start van het Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV)-meetnet in 2007, waarbij het referentiejaar 2007 op 100% werd gezet. Er zijn 3 categorieën: vogels van het landbouwgebied, vogels van het bosgebied en vogels die in diverse leefgebieden broeden (generalisten). Elke indicator is gebaseerd op het geometrische gemiddelde van de indices van zijn afzonderlijke soorten.

Soortenlijst broedvogels van het landbouwgebied: Boerenzwaluw, Geelgors, Gele kwikstaart, Grasmus, Graspieper, Grutto, Kievit, Kneu, Patrijs, Ringmus, Roodborsttapuit, Scholekster, Torenvalk, Veldleeuwerik, Wulp. Voorafgaand aan de analyse van 2022 werd de soortenlijst van de indicator aangepast op vraag van Europa. Zwarte Roodstaart, Witte Kwikstaart en Spotvogel, allemaal soorten met een veel ruimere verspreiding dan enkel landbouwgebied, werden eruit gehaald zodat de resulterende set soorten conform de soortenlijst is van de Europese ‘farmland indicator’. De opgenomen aantallen voor de jaren voorafgaand aan 2022 hebben ook enkel betrekking op de aangepaste soortenlijst.

Soortenlijst broedvogels van het bosgebied: Bonte vliegenvanger, Boomklever, Boomkruiper, Boompieper, Buizerd, Fitis, Gaai, Gekraagde roodstaart, Goudhaan, Groene specht, Groenling, Grote bonte specht, Grote lijster, Holenduif, Koekoek, Kuifmees, Matkop, Nachtegaal, Sperwer, Tjiftjaf, Tuinfluiter, Wielewaal, Zwarte mees, Zwarte specht, Zwartkop.

Soortenlijst broedvogels in diverse leefgebieden: Ekster, Fazant, Groenling, Grote bonte specht, Heggenmus, Houtduif, Huismus, Kauw, Koolmees, Merel, Pimpelmees, Roodborst, Spreeuw, Staartmees, Turkse tortel, Vink, Winterkoning, Zanglijster, Zwarte kraai.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De vastgestelde trends zijn gebaseerd op gestandaardiseerde broedvogeltellingen uitgevoerd door vrijwilligers in vooraf vastgelegde 1x1 km-hokken (UTM-raster). Elk steekproefhok wordt geteld in een 3-jaarlijkse cyclus en de gegevens worden online verzameld via www.meetnetten.be(opent in nieuw venster). De beoordeling van de trend gebeurt op basis van een statistische trendanalyse.

Naar de statistiek

Lees deze pagina in: