Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Vrachtwagens en lichte vrachtwagens Vrachtwagens en lichte vrachtwagens

Metadata: Vrachtwagens en lichte vrachtwagens

Bron

Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit

Definities

De gehanteerde voertuigdefinities zijn deze van de Belgische en Europese wetgeving, zoals opgenomen in het Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (K.B. van 15 maart 1968, inbegrepen de wijzigingen). Zie: http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/tech(opent in nieuw venster).

De gepresenteerde gegevens hebben betrekking op elk motorvoertuig van de categorie N1, N2 of N3 dat uitsluitend of hoofdzakelijk is ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen. Het voertuig kan ook een aanhangwagen trekken.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen lichte vrachtwagens en vrachtwagens.

Lichte vrachtwagen (bestelwagen): een motorvoertuig met tenminste 4 wielen dat uitsluitend of hoofdzakelijk is ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen, behorende tot categorie N1 (maximaal toegelaten massa van 3.500 kg).

Vrachtwagen: een motorvoertuig met tenminste 4 wielen dat uitsluitend of hoofdzakelijk is ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen, behorende tot categorie N2 of N3 (maximaal toegelaten massa van meer dan 3.500 kg), exclusief takelwagens en kraanwagens.

Euronorm: euro emissieklasse of euroklasse. Het gaat om uitstootklassen van voertuigen in de Europese Unie. De euronorm bepaalt de maximumwaarden voor uitstoot van koolstofmonoxide (CO), stikstofoxide (NOx), koolwaterstoffen (HC) en fijn stof (PM). In de loop der jaren werden steeds strengere normen van kracht. Een hogere euronorm gaat gepaard met strengere uitstootvoorwaarden.

De opgenomen aantallen hebben betrekking op de situatie op het einde van het kalenderjaar.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Er is sprake van een relatief hoog aantal ontbrekende waarden voor de indeling naar euronorm. In 2022 was voor 15.769 van de 59.433 vrachtwagens geen euronorm gekend. Bij de lichte vrachtwagens was dit het geval voor 45.555 lichte vrachtwagens op een totaal van 539.152.