Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Stopzettingen van ondernemingen Stopzettingen van ondernemingen

Metadata: Stopzettingen van ondernemingen

Bron

Statbel, bewerking Statistiek Vlaanderen

Definities

Bij de stopzettingen is er een onderscheid tussen gewone schrappingen van BTW-plichtigen en faillissementen.

Schrappingen BTW-plichtigen: de schrappingen groeperen de entiteiten die niet BTW-plichtig zijn op 31 december van het geobserveerde jaar, en die hoedanigheid wel hadden op 31 december van het jaar ervoor.

De definitieve jaarcijfers over jaar x worden door Statbel gepubliceerd in de maand oktober van jaar x+1.

Faillissementen: een onderneming bevindt zich in staat van faillissement als 2 voorwaarden zijn vervuld. Enerzijds heeft de koopman opgehouden te betalen, dat wil zeggen dat hij zijn schuldeisers niet meer honoreert. Anderzijds is zijn krediet geschokt. Dat betekent dat hij het vertrouwen van zijn schuldeisers heeft verloren. De bank weigert bijvoorbeeld een krediet toe te kennen. Een vennootschap is gehouden aangifte van faillissement te doen binnen een maand nadat zij heeft opgehouden te betalen. De beslissing wordt genomen door de raad van bestuur of de zaakvoerder.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Inzake schrappingen: enkel in geval van grote wijziging op het niveau van de variabele NACEBEL kan een bijwerking van de reeds gepubliceerde jaren gebeuren. Dat moet uitzonderlijk blijven. De verspreidingspolitiek is om de gepubliceerde gegevens te ‘bevriezen’. Voor de jaren 2008 tot en met 2016 vond in oktober 2018 een herziening van de gegevens plaats met betrekking tot de indeling van de BTW-plichtigen naar werknemersklassen. Het aantal werknemers tewerkgesteld door een BTW-plichtige onderneming wordt - na deze herziening - consistent bepaald aan de hand van gegevens uit het 4de kwartaal van het betreffende jaar. Er werd eveneens van deze herziening gebruik gemaakt om voor de jaren in kwestie op het niveau van de wettelijke eenheid additionele één-op-één verbanden te leggen tussen KBO-nummers en RSZ-nummers. Op basis van deze laatste wordt de werkgelegenheid bepaald.

Inzake faillissementen: de statistiek van de faillissementen is ontstaan uit een samenwerking tussen de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en de FOD Economie. Het gaat hierbij om de faillissementscijfers van ondernemingen in België per activiteit, volgens de NACEBEL-nomenclatuur. Deze cijfers zijn gebaseerd op de aangiften van de rechtbanken van Koophandel en worden, indien nodig, aangevuld met informatie uit het bedrijvenregister van Statbel. Door de sterke relatie tussen de economische conjunctuur en het aantal uitgesproken faillissementen is deze statistiek in de eerste plaats een conjunctuurindicator. In het kader van de administratieve vereenvoudiging en het streven naar een grotere consistentie tussen de statistieken van Statbel wordt vanaf 2015 het bedrijvenregister gebruikt als belangrijkste bron en worden de aangiften van de rechtbanken van Koophandel gebruikt als aanvullende bron. Door de aanpassing van de verwerking van de brondata kan een revisie van de maandelijkse faillissementsstatistieken vanaf december 2014 nodig zijn.