Gedaan met laden. U bevindt zich op: Open Data Charter Open Data beleid

Open Data Charter

Onder deze principes is meer achtergrondinformatie terug te vinden, samen met de types data waarop dit charter betrekking kan hebben. In deze begeleidende presentatie(opent in nieuw venster) wordt elk principe in meer detail toegelicht en worden er voorbeelden gegeven. Het staat geïnteresseerde besturen vrij deze presentatie te hergebruiken.

 1. Open by default: data die door, in of over de stad gecapteerd worden, worden standaard als open data ter beschikking gesteld voor hergebruik.
 2. Comply or explain: wanneer data niet opengesteld worden, dient er een beargumenteerde verklaring te worden gegeven waarom dit zo is.
 3. Only once: gegevens worden slechts één keer verzameld en zo dicht mogelijk bij de bron gepubliceerd (decentraal).
 4. Data worden ontsloten in kader van transparantie en het maximaal stimuleren van hergebruik, zowel niet-commercieel als commercieel.
 5. Dialoog met alle partijen die data verzamelen wordt aangemoedigd en actief opgezet, op initiatief van het aanspreekpunt voor open data dat binnen de stad wordt aangeduid.
 6. Er wordt ingezet op een goede interne data-hygiëne met een databeheer- en datadocumentatie-beleid (via metadatering) als uitgangspunt.
 7. Om domeinexpertise te bewaken wordt er op gericht metadatering “zo dicht mogelijk” bij de originele bron te laten gebeuren.
 8. Om tot een goede metadatering en datahygiëne te komen wordt er actief ingezet op opleiding en kennisdeling omtrent open data.
 9. Data worden maximaal gestructureerd en gepubliceerd volgens open en machine-leesbare formaten en standaarden.
 10. Bij het aanmaken van nieuwe databronnen wordt ingezet op Linked Open Data, zeker voor authentieke bronnen en datasets die veel gedeeld worden (ook tussen overheden).
 11. De kwaliteit van de data die ontsloten wordt is gelijk aan de kwaliteit die volstaat voor het interne gebruik van de gegevens (binnen de diensten van de stad).
 12. Het web wordt gebruikt als primair publicatieplatform en er wordt een decentrale publicatie van data nagestreefd.
 13. Er wordt geambieerd de vertraging tussen een meting in de echte wereld en de representatie in de data zo klein mogelijk te houden en relevante historiek ook als open data te publiceren.
 14. Om datadeling te automatiseren wordt maximale aansluiting gezocht bij interne en externe initiatieven en samenwerking over bestuurslagen heen actief nagestreefd.
 15. Er wordt maximaal ingezet om data (via metadatering) automatisch door te laten stromen naar het Vlaams Open Data Portaal en zo naar het federaal, Europees en eventueel andere open data portalen.
 16. Er wordt gestreefd naar een beperkte set van licenties waaronder data gepubliceerd worden, die open, internationaal bruikbaar en machine-leesbaar zijn.
 17. De dialoog met mogelijke (her)gebruikers van data wordt actief aangegaan.
 18. De partijen die data publiceren streven duurzaamheid na en engageren zich geopende data te onderhouden, minstens zo lang als deze voor intern gebruik beschikbaar moeten zijn.
 19. Er wordt in aanbestedingen en bij heronderhandeling van bestaande concessies en overeenkomsten aandacht besteed aan regelingen omtrent open data en er wordt ingezet hier rond bewustwording te creëren binnen de relevante diensten.
 20. De partijen die dit charter ondertekenen engageren zich ertoe de principes die erin vervat staan uit te dragen binnen hun eigen organisatie (en daarbuiten).
English version

An English version of the Open Data Charter can be found here(PDF bestand opent in nieuw venster), however the Dutch version of the Charter is the only official document.

Context van het open data charter

Dit charter is opgesteld in kader van het Smart Flanders-programma met als doel lokale besturen in Vlaanderen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot smart cities. Het charter wil dit doen door te focussen op de ontsluiting van real-time open data en is erop gericht samenwerking tussen steden onderling en actoren uit de quadruple helix te stimuleren. In dit charter worden 20 principes uitgesproken die erop gericht zijn data op een duurzame manier te ontsluiten, met het oog op die transparantie en het maximaliseren van hergebruik door derde partijen.

Data vormen de basis van innovatieve Smart City-oplossingen en zijn een conditio sine qua non voor elke nieuwe app of dienst die men zich in stedelijke/lokale context kan inbeelden. Wanneer deze gegevens opengesteld worden zodat burgers, kleine en grote bedrijven, het middenveld en andere geïnteresseerde partijen ze ook kunnen hergebruiken, wordt dit potentieel gemaximaliseerd.

De partijen die dit charter ondertekenen spreken de ambitie uit om in de toekomst deze principes maximaal toe te passen en als kader te gebruiken om een meer coherent en gezamenlijk beleid rond open data vorm te geven. Het charter bevat dus geen bindende bepalingen en verbindt de partijen die het ondertekenen formeel tot niets, maar wil een gezamenlijke visie en ambitie uitspreken. Het wil de betrokken steden een houvast geven om van start te gaan met een ambitieus en duurzaam open data beleid.

De principes in dit charter werden besproken, opgesteld en vastgelegd binnen het originele Smart Flanders-programma (2016-19). Het Open Data Charter werd in de zomer van 2018 goedgekeurd en bekrachtigd door de 13 Vlaamse centrumsteden. Het Charter werd via het Stuurorgaan ICT ook aangenomen om de werking rond open data binnen de gehele Vlaamse Overheid verder vorm te geven

Lees meer over open data

Kom meer te weten over het opzetten van een open data-beleid door het handboek ‘Open Data voor lokale besturen’ te raadplegen.