Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelating tot arbeid aanvragen via e-mail

Toelating tot arbeid aanvragen via e-mail

Dien uw aanvraag tijdig in

De Dienst Economische Migratie kent momenteel een grote toevloed aan aanvragen, de doorlooptijd kan tot 2 à 3 maanden oplopen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in.
Indicatie behandeltijden toelating tot arbeid

Of u een bepaalde toelating tot arbeid via e-mail kunt aanvragen, hangt af van het feit of u werkgever dan wel werknemer bent.

Voor welke toelatingen moet u als werkgever via e-mail aanvragen?

Werkgever

De onderstaande toelatingen tot arbeid moet u als werkgever via e-mail aanvragen:

 • Arbeidskaart en arbeidsvergunning, maximaal 90 dagen, eerste aanvraag en hernieuwing
 • Arbeidskaart en arbeidsvergunning met Schengenvisum, 90/180dagen, eerste aanvraag en hernieuwing
 • Toelating voor arbeid voor au pair (12 maanden) en grensarbeider

Hoe?

Volg de onderstaande stappen om uw dossier samen te stellen voor verzending via e-mail.

Aanvraag samenstellen, scannen en mailen

Een toelating van bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning start de werkgever de procedure op.
Hij vraagt:

 • de arbeidskaart aan voor zijn toekomstige werknemer
 • de arbeidsvergunning aan voor zichzelf.

De werkgever verzamelt de vereiste documenten voor de aanvraag. De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

 • Stap 1

  De regio’s zijn bevoegd

  Aanvragen voor:

  • een toelating tot arbeid (eerste aanvraag en hernieuwing) voor een toekomstige werknemer die maximaal 90 dagen of 90/180 dagen met Schengenvisum in België komt werken
  • toelating voor arbeid voor au pair (12 maanden), stagiair (12 maanden) en grensarbeider

  dient u in bij de bevoegde regio:

  Aanvragen voor een gecombineerde vergunning (single permit) om een niet-Europese werknemer langer dan 90 dagen in België tewerk te stellen, dient u in via eenzelfde uniek loket “Working in Belgium”. De aanvraag zal behandeld worden door de bevoegde regio.

  Welke regio is bevoegd?

  Het gewest waarin de vestigingseenheid gelegen is waar de buitenlandse werknemer tewerkgesteld wordt. Als de werkgever meerdere vestigingseenheden bezit, is het gewest bevoegd waar de werknemer hoofdzakelijk tewerkgesteld wordt.

  Als de hoofdzakelijke plaats van tewerkstelling niet kan worden bepaald, doordat de werknemer bijvoorbeeld 50% in het ene en 50% in het andere gewest tewerkgesteld wordt, is het gewest bevoegd waar de maatschappelijke zetel van de onderneming gevestigd is en dus geregistreerd staat in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

  Als de werkgever geen enkele maatschappelijke eenheid of vestigingseenheid in België bezit, is het gewest bevoegd waar de werknemer zijn activiteiten zal uitoefenen.

  Wat als de plaats van tewerkstelling wijzigt?

  Dan moet u een nieuwe toelating tot arbeid aanvragen.

  Bevoegde regio’s indien niet Vlaanderen

  Neem contact op met één van de diensten hieronder als u de aanvraag dáár moet indienen:

  Bevoegde dienst in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Brussel Economie en Werkgelegenheid
  Directie Economische Migratie
  Sint-Lazarusplein 2
  1035 Brussel
  Tel: 02 204 13 99 (van 9u tot 12u)
  Website bevoegde dienst in Brussel(opent in nieuw venster)

  Bevoegde dienst in Wallonië

  Direction générale de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche 
  Direction de l’Emploi et des Permis de travail
  Place de la Wallonie 1
  5100 Jambes
  Tel 081 33 43 62
  E-mail: permisdetravail@spw.wallonie.be
  Website bevoegde dienst Wallonië(opent in nieuw venster)

  Bevoegde dienst bij de Duitstalige Gemeenschap:

  Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
  Abteilung Beschäftigung, Gesundheit und Soziales,
  Gospertstrasse, 1
  4700 EUPEN
  Tel 087 59 64 86
  Website bevoegde dienst bij de Duitstalige Gemeenschap(opent in nieuw venster)

 • Stap 2

  Op het aanvraagformulier wordt een bis-nummer gevraagd of een Rijksregisternummer

  Het bis-nummer is een uniek identificatienummer voor personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister, maar die toch een relatie hebben met de Belgische overheden. Het bis-nummer bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers de geboortedatum zijn.

  Het bis-nummer wordt door de werkgever aangevraagd via BelgianIDpro(opent in nieuw venster). Als u het bisnummer hebt verkregen dient u dit op te nemen op het aanvraagformulier.

 • Stap 3

  Breng de vereiste documenten in de onderstaande vaste volgorde samen tot één aanvraag.

  1. Aanvraagformulier

  Het door de werkgever ingevulde formulier bij toelating van bepaalde duur:

  Aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning(Word bestand)

  2. Documenten inzake verblijf

  • Identiteitsbewijs werknemer, een geldig paspoort of daarmee gelijkgesteld reisdocument (alleen concrete persoonsgegevens, geen stempelpagina’s, al of niet blanco of gevuld). Kies welke situatie van toepassing is:
   • Werknemer is niet in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort.
   • Werknemer is in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort
    • en Belgische verblijfsvergunning waaruit een wettig verblijf in België blijkt.
  • Bewijs(opent in nieuw venster) dat werknemer ziektekostenverzekering heeft die alle risico’s voor hem en zijn familieleden dekt.

  3. Arbeidsovereenkomst

  Als er geen arbeidsovereenkomst is: bewijs van ander inkomen.

  4. Identiteitsbewijs werkgever

  Of van zijn volmachthouder/mandataris.

  5. Tewerkstellingsdocumenten

  Per categorie van buitenlandse werknemer zijn er telkens specifieke tewerkstellingsdocumenten vereist. Welke dat zijn, leest u (naargelang uw aanvraag) in detail op de pagina “Maximaal 90 dagen en 90/180 dagen met Schengenvisum”.

  • Alle loonfiches of loonafrekeningen uit periode waarvoor toelating tot arbeid verstrijkt (bij hernieuwing/verlenging).
  • Individuele rekening (overzicht van arbeidsprestaties en lonen van werknemer) als hij volledig kalenderjaar heeft gewerkt.
  • Diploma (bij hooggeschoolde).
  • In geval van detachering: 1 van de volgende documenten:
   • verklaring dat socialezekerheidswetgeving van land van werknemer blijft gelden tijdens werk in België
   • als daarover geen internationale overeenkomst bestaat: verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat werknemer niet onderworpen is aan Belgische stelsel voor werknemers, omdat voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.
  • In geval van detachering: door u (werkgever) ondertekend attest met:
   • duur van detachering
   • werk- en loonvoorwaarden tijdens detachering.
  • Bewijs van inschrijving in het Limosakadaster(opent in nieuw venster) als werknemer als gedetacheerde werkt binnen het toepassingsgebied van titel IV, hoofdstuk 8, van de programmawet (I) van 27 december 2006

 • Stap 4
  • Scan de integrale aanvraag in, met alle daarbij horende documenten in de vereiste volgorde.
  • Groepeer alles in één enkel bestand in pdf-formaat.
  • Geef de pdf een naam die als volgt is opgebouwd:
   [familienamen in hoofdletters] underscore [voornamen in hoofdletters] underscore
   [land van nationaliteit] en, indien gekend, underscore [INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer].
   Voorbeeld: ACHTERNAAM_Voornaam1 Voornaam2_Land_XXXXXXXXXXX.pdf
 • Stap 5

  Mailadres

  Dien uw ingescand dossier in via e-mail: aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be.
  Gebruik dat e-mailadres alleen voor het indienen van aanvragen.
  Alle overige communicatie verloopt via het door de dossierbehandelaar opgegeven e-mailadres of via arbeidskaart@vlaanderen.be.
  Vermeld geen andere namen als (mede)geadresseerde, noch rechtstreeks, noch in Cc of Bcc).

  Pdf-bijlage

  Per werknemer waarvoor u een toelating tot arbeid aanvraagt, stuurt u 1 mail met 1 pdf-bijlage. In die pdf-bijlage voegt u het aanvraagformulier en alle documenten in de juiste volgorde samen. De maximale bestandsgrootte is 20 megabyte (MB). Als uw aanvraag meer dan 20 MB groot is, comprimeert u die in een ‘zip-bestand’ van maximaal 20 MB.

  Onderwerp e-mail

  In de onderwerpregel vermeldt u de volledige naam van het pdf-bestand, gevolgd door de specifieke categorie waarvoor u de toelating tot arbeid aanvraagt (bijvoorbeeld hooggeschoolde, leidinggevende of opleiding multinationale groep, zoals op het aanvraagformulier aangeduid is), gevolgd door het type aanvraag (‘eerste aanvraag’ ofwel ‘hernieuwing/verlenging’).

  Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf - hooggeschoolde - eerste aanvraag;

  Tekst e-mail

  In het e-mailbericht zelf vermeldt altijd:

  • werknemer (achternamen en voornamen)
  • betrokken Belgische onderneming (werkgever of gebruiker bij detachering, ondernemingsnaam en ondernemingsnummer)
  • in geval van au-pair: gastgezin
  • desgevallend de betrokken buitenlandse onderneming (alleen in geval van detachering: ondernemingsnaam en adres)
  • functietitel.

  Naast die vereiste gegevens kunt u, als u dat wilt, ook extra informatie over de concrete tewerkstelling vermelden.

  Fictief voorbeeld: MOHAMMED Ahmed Youssef, Janssen Pharmaceutica (0403.834.160), Marrakech Consultants (Avenue Ibn Sina, Marrakech), senior consultant.

  Ontvangstbevestiging

  Nadat u uw aanvraag hebt gemaild, krijgt u een automatische ontvangstbevestiging, met daarin uw originele bericht (zonder bijlage). De dienst Economische Migratie behandelt daarna de aanvragen in chronologische volgorde van ontvangst.

1 aanvraag = 1 bestand (pdf of zip) = 1 e-mail
 • Geen verschillende aanvragen in 1 e-mail.
 • Nooit meer dan 1 aanvraag in 1 pdf-bestand.
 • Nooit meerdere pdf-bestanden in 1 aanvraag.

Mandataris

Bent u in het buitenland gevestigd? Dan machtigt u een mandataris die regelmatig in België verblijft om aanvraag in te dienen. Voeg in dat geval ook kopie van identiteitsbewijs van mandataris toe.

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: