Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijzigingen na het verkrijgen van een toelating tot arbeid

Wijzigingen na het verkrijgen van een toelating tot arbeid

Een uitgereikte toelating tot arbeid van bepaalde duur verwijst naar een werkgever en een buitenlandse werknemer, naar een plaats van tewerkstelling en naar een functie (categorie). Wijzigingen van één of meer van die elementen hebben gevolgen voor de toelating tot arbeid.

Verandering van werkgever

Voor aanvragen voor een toelating tot arbeid ‘maximaal 90 dagen of 90/180 dagen met Schengenvisum’ en aanvragen voor een gecombineerde vergunning zijn meerdere scenario’s mogelijk: de werknemer neemt ontslag, de werknemer wordt ontslagen door de werkgever, of de werknemer verandert van werkgever.

De plaats van tewerkstelling wijzigt

Als de plaats van tewerkstelling wijzigt, moet de werkgever een nieuwe toelating tot arbeid aanvragen.

Voor aanvragen voor een toelating tot arbeid ‘maximaal 90 dagen of 90/180 dagen met Schengenvisum’ en aanvragen voor een gecombineerde vergunning geldt: de bevoegde regio is het gewest waarin de vestigingseenheid gelegen is waar de buitenlandse werknemer tewerkgesteld zal worden. Als de werkgever meerdere vestigingseenheden bezit, is het gewest bevoegd waar de werknemer hoofdzakelijk tewerkgesteld wordt.

Als de hoofdzakelijke plaats van tewerkstelling niet kan worden bepaald, doordat de werknemer bijvoorbeeld 50% in het ene en 50% in het andere gewest tewerkgesteld wordt, is het gewest bevoegd waar de maatschappelijke zetel van de onderneming gevestigd is en dus geregistreerd staat in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Als de werkgever geen enkele maatschappelijke eenheid of vestigingseenheid in België bezit, is het gewest bevoegd waar de werknemer zijn activiteiten zal uitoefenen.

De arbeidsvoorwaarden wijzigen

Als de arbeidsvoorwaarden wijzigen (vb. aantal uren tewerkstelling wijzigt) geldt BVR 7/12/2018 artikel 9.

Gedurende de geldigheid van de toelating tot arbeid van bepaalde duur verwittigt de werkgever de bevoegde overheid:

1° ingeval van verbreking van de arbeidsovereenkomst;
2° bij elke betekenisvolle wijziging van de arbeidsvoorwaarden die gevolgen kan hebben op de geldigheid van de toelating.

De bevoegde overheid deelt de werkgever mee of een nieuwe toelating tot arbeid aangevraagd moet worden, en doet dit uiterlijk 15 dagen na de melding bedoeld in het eerste lid, 2°.”

U meldt dit via arbeidskaart@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

De functie (categorie) wijzigt

Als het soort werk dat de buitenlander zal verrichten wijzigt, moet de werkgever een nieuwe toelating tot arbeid aanvragen via het Uniek Loket.

Het soort werk dat de buitenlander zal verrichten bepaalt of hij zal worden toegelaten tot de arbeidsmarkt.

Nieuwe werkgever in het kader van een cao 32 bis

In uitvoering van art. 9 BVR, dient de werkgever de administratie in elk dossier op de hoogte te brengen van betekenisvolle wijzigingen.

Bij overgang van onderneming krachtens overeenkomst (fusie, overname, opslorping, … – (cao 32 bis) waarbij alle activa en passiva van de balans overgaan wordt door de overnemende entiteit, dus ook de integrale arbeidsovereenkomst, blijft de bestaande toelating tot arbeid geldig.

Uiterlijk bij de hernieuwing van de bestaande toelating tot arbeid dient een nieuwe toelating aangevraagd te worden door de nieuwe onderneming.

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: