Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vaste benoeming in het onderwijs

Vaste benoeming in het onderwijs

U kunt vast benoemd worden als u vóór de vaste benoeming aangesteld bent voor doorlopende duur in het ambt waarvoor u kandideert. Een vaste benoeming in het onderwijs heeft een aantal voordelen:

 • U hebt werkzekerheid: als de betrekking waarin u benoemd bent wegvalt, wordt u ter beschikking gesteld(opent in nieuw venster) (TBSOB) en krijgt u een andere betrekking toegewezen (reaffectatie).
 • U hebt een vast loon, ook in de zomervakantie.
 • U hebt recht op een overheidspensioen.
 • U krijgt toegang tot een aantal extra verlofstelsels, zoals het verlof tijdelijk andere opdracht (TAO)
 • Bij ziekte- of bevallingsverlof krijgt u een salaris in plaats van een uitkering van het ziekenfonds.

Voorwaarden

U kunt vast benoemd worden als u:

 • aan de aanstellingsvoorwaarden voldoet
 • op 31 augustus voorafgaand aan de datum van de vaste benoeming minstens 360 dagen dienstanciënniteit verworven hebt in het ambt van benoeming
 • op de dag voorafgaand aan de vaste benoeming (31 december) voor doorlopende duur aangesteld zijn in het ambt waar u kandidaat voor bent
 • een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs hebt voor het ambt waarvoor u kandidaat bent
 • geen onvoldoende had voor uw laatste evaluatie
 • u de betrekking in hoofdambt uitoefent
 • geldig kandideert voor een vacant verklaarde betrekking.

Procedure

U kunt als leerkracht vast benoemd worden voor uw volledige opdracht of voor een aantal uren.

Elk jaar moet uw schoolbestuur binnen de scholengemeenschap meedelen welke betrekkingen in aanmerking komen voor een vaste benoeming. Dat is de vacantverklaring. Dit gebeurt voor 15 november.

Het bestuur moet bij de toekenning van een vaste benoeming rekening houden met kandidaten die voorrang kunnen hebben. Het gaat om:

 • personeelsleden die 55 jaar of ouder zijn
 • personeelsleden die al deeltijds benoemd zijn
 • personeelsleden die minstens 960 dagen dienstanciënniteit hebben. Deze voorwaarde geldt alleen in het gesubsidieerd onderwijs.

Daarna kiest het bestuur vrij uit de resterende kandidaten.

Vaste benoemingen in een wervingsambt gaan in op 1 januari van het schooljaar.

Affectatie en mutatie

Als u vastbenoemd wordt, wijst het bestuur van uw school of centrum u toe aan 1 of meer van zijn instellingen. Dat is een affectatie.

 • Als u ermee akkoord gaat, kan het bestuur u aan een ander instelling toewijzen. U krijgt dan een nieuwe affectatie.
 • Als u vastbenoemd bent en u wilt aan de slag bij een ander bestuur, dan kunt u binnen de draagwijdte van uw vaste benoeming om een mutatie vragen.