Onteigeningsprocedures

De afdeling Vastgoedtransacties

 • kan voor rekening van andere entiteiten van de Vlaamse Overheid onteigeningsprocedures uitvoeren
 • helpt andere entiteiten van de Vlaamse Overheid bij onteigeningsprocedures, bijvoorbeeld door advies te verlenen of mee de onteigeningsvergoeding te bepalen.

Verwerving en vervreemding van onroerende goederen

De afdeling Vastgoedtransacties kan diensten verlenen op vlak van:

 • verwerving en vervreemding, meestal door een aankoop of (openbare) verkoop, van onroerende goederen, voor rekening van
  • andere entiteiten van de Vlaamse Overheid
  • andere openbare instellingen
  • lokale besturen (zoals gemeenten en OCMW’s).
 • de schatting en de waardering van vermogensbestanddelen, en onroerende goederen in het bijzonder.

Authentificerende derde - notarisfunctie

De afdeling Vastgoedtransacties kan optreden als authentificerende derde: ze kan authentieke aktes opmaken, net zoals dat door een gewone notaris gebeurt.

De afdeling doet dit alleen voor haar wettelijke opdrachten, zoals:

 • het verlijden van akten van verwervingen en vervreemdingen van onroerende goederen door openbare besturen.
 • het verlijden van akten die verband houden met de oprichting, de organisatie, de statuten en het intern bestuur van rechtspersonen die verband houden met de Vlaamse overheid.

U kan als burger of onderneming zelf geen beroep doen op de afdeling Vastgoedtransacties ter vervanging van een gewone notaris.