Gedaan met laden. U bevindt zich op: Participatief beleid Energie- en klimaatbeleid

Participatief beleid

Samenwerking tussen burgers en middenveld, politiek en administratie, ondernemers en kennisinstellingen is cruciaal.  

Doelstelling

Zowel het Vlaamse als het Europese beleidskader voor energie en klimaat hechten veel belang aan betrokkenheid van het brede publiek. Om de energie- en klimaattransitie te doen slagen en de afgesproken ambitieuze beleidsdoelstellingen waar te maken, moeten alle belanghebbenden nauw betrokken worden. Samenwerking tussen burgers en middenveld, politiek en administratie, ondernemers en kennisinstellingen is daarbij cruciaal.

Om dit waar te maken, wordt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) structureel ingezet op een participatief beleid. Co-creatie, overleg, betrokkenheid, openheid en samenwerking zijn hiervoor de sleutels.

Stroomgroepen en specifieke overlegorganen

Het participatief beleid wordt in belangrijke mate gerealiseerd door zogenaamde Stroomgroepen te organiseren, waar belanghebbenden relevante topics kunnen aankaarten en bespreken. Op dit moment bestaan er 5 Stroomgroepen:

  1. Stroomgroep Hernieuwbare energiebronnen
  2. Stroomgroep Energie-efficiëntie
  3. Stroomgroep Flexibiliteit
  4. Stroomgroep Data
  5. Transversale Stroomgroep Energie- en Klimaatbeleid

Tijdens de eerste 4 Stroomgroepen worden meestal specifieke maatregelen besproken en afgetoetst, daar waar de Transversale Stroomgroep Energie- en Klimaatbeleid meer overkoepelende en/of transversale onderwerpen behandelt.

Naast deze Stroomgroepen, vindt er ook via meer specifieke overlegorganen structureel overleg plaats tussen het VEKA en de belanghebbenden (bv. binnen het Warmtebeleidsplatform, waar u hieronder ook informatie kan raadplegen).

Ondersteuning van de Stroomgroepen

Het VEKA verleent ondersteuning voor organisatie, agendavoorstel, voorbereidende documenten en verslaggeving.

Ontstaan en historiek van de Stroomgroepen

In 2016 werd het proces “Stroomversnelling” door de toenmalige Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid opgestart. In 5 Stroomgroepen (Energie-efficiëntie, Hernieuwbare energiebronnen, Financiering, Flexibiliteit en Governance) werd in dat jaar samengewerkt aan input voor de Vlaamse Energievisie.

Begin 2019 werd op vraag van de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid de werking van deze Stroomgroepen opnieuw opgestart. Via een viertal inhoudelijke sessies die zijn doorgegaan in de periode mei-september 2019, werden in de Stroomgroepen actievoorstellen uitgewerkt met het oog op de verfijning en verdere invulling van de finale versie van het VEKP/NEKP 2021-2030 én de voorbereiding van de beleidsnota’s Energie en Klimaat 2019-2024. In september 2019 werd deze fase afgerond. Het slotdocument(PDF bestand opent in nieuw venster) kunt u steeds raadplegen.

Aansluitend werden in 2021 twee nieuwe Stroomgroepen in het leven geroepen: de Stroomgroep Data en de Transversale Stroomgroep Energie- en Klimaatbeleid. De Stroomgroepen Governance en Financiering, wiens werkzaamheden waren afgerond, bestaan niet langer.