Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof?

Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof?

Als u als werknemer in de privésector uw werk wilt combineren met een opleiding, kunt u via het Vlaams opleidingsverlof (VOV) onder bepaalde voorwaarden afwezig zijn van het werk om die opleiding te volgen of om ervoor te studeren, met behoud van uw loon.

Om als werknemer gebruik te kunnen maken van het Vlaams opleidingsverlof, moet u:

 • aan bepaalde voorwaarden op het vlak van tewerkstelling voldoen
 • een opleiding volgen uit de opleidingsdatabank
 • ingeschreven zijn voor minstens 32 uur opleiding
 • en tijdens de opleiding bepaalde verplichtingen nakomen, zoals de lessen volgen en deelnemen als er een examen is voorzien.

Tewerkstellingsvoorwaarden werknemer

 • U werkt minstens 50%

  Om recht te hebben op opleidingsverlof, moet u minstens halftijds (dus voor minstens 50%) als werknemer in loondienst werken (jobstudenten komen niet in aanmerking):

  • bij de start van de opleiding
   U werkt bij de start van uw opleiding minstens 50% (waarvan ook minstens een deel in Vlaanderen én in de privésector). Concreet is dat de startdatum van de opleiding, zoals die vermeld staat op het inschrijvingsattest. In geval van laattijdige inschrijving geldt de inschrijvingsdatum die vermeld staat op het inschrijvingsattest als startdatum.

  • én in de maand maart van het voorgaande schooljaar
   (schooljaar 22-23 en voorgaande was dat ‘september’)
   Werkt u in de maand maart, voorafgaand aan het schooljaar, minder dan 50%? Dan hebt u alleen recht op opleidingsverlof als u minstens 50% werkt in de maand waarin uw ‘eerste’ opleiding start waarvoor u VOV aanvraagt. Op basis van het tewerkstellingspercentage van maart (of eventueel van de maand waarin de opleiding start) zal berekend worden op hoeveel uren opleidingsverlof; (uw persoonlijk maximum) u recht hebt dat schooljaar.

  Meer informatie: Berekening tewerkstellingspercentage voor Vlaams opleidingsverlof.

  Als u niet aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet, hebt u dat schooljaar geen recht op opleidingsverlof.

 • U werkt in de privésector

  De werkgever waar u VOV wil opnemen, behoort tot de privésector of u valt contractueel onder een paritair comité.
  Meer informatie: Wat wordt verstaan onder privésector?

 • U werkt in het Vlaams Gewest

  U kunt alleen VOV opnemen bij een werkgever in het Vlaams Gewest. Bepalend daarvoor is de vestiging waar u werkt, zoals aangegeven in de authentieke bron (). Uw eigen woonplaats en de locatie van de hoofdzetel van uw organisatie spelen geen rol. Alleen als in DmfA geen vestiging ingevuld is, geeft de hoofdzetel de doorslag.

  Werkt u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waals Gewest? Neem dan contact op met de dienst die bevoegd is voor het betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest(opent in nieuw venster) of in het Waalse Gewest(opent in nieuw venster).

Uw opleiding geeft recht op opleidingsverlof

Een opleiding geeft recht op VOV als ze bij de start van de opleiding geregistreerd is in de opleidingsdatabank(opent in nieuw venster) van de Vlaamse opleidingsincentives.

Komen ook in aanmerking voor opleidingsverlof:

 • opleidingen in het kader van een persoonlijk ontwikkelplan (POP) na het volgen van loopbaanbegeleiding bij een erkend loopbaancenter(opent in nieuw venster)
 • examens bij de Vlaamse Examencommissie secundair onderwijs
 • examens om verworven competenties te erkennen (EVC-trajecten).

Meer informatie: Welke opleidingen geven recht op opleidingsverlof?

Uw opleiding omvat minstens 32 uur

Om recht te hebben op VOV, moet u

 • voor minstens 32 uren of 3 studiepunten ingeschreven zijn voor een opleiding uit de opleidingsdatabank(opent in nieuw venster) of voor een loopbaangerichte opleiding (na het volgen van loopbaanbegeleiding).
  Alleen als u een mentoropleiding volgt, mag dat ook voor minder dan 32 uur. Als een opleiding een mentoropleiding is, staat dat altijd vermeld bij de opleiding in de opleidingsdatabank.
 • Binnen een periode van 1 jaar of 365 dagen mag u ook verschillende modules van minder dan 32 uur combineren om aan dat minimum van 32 uur te komen. Sinds schooljaar 21-22 mag u hiervoor ook opleidingen bij verschillende opleidingsverstrekkers combineren.

U komt tijdens uw opleiding uw verplichtingen na

 • Nauwgezetheid

  U moet de opleiding ‘nauwgezet’ volgen. Dat betekent dat u:

  • aanwezig bent in de les
   U moet de lessen volgen. Concreet moet er rechtstreeks contact zijn tussen de cursist en lesgever, hetzij fysiek, hetzij digitaal (met interactie en op een vooraf bepaald tijdstip).
  • en/of deelneemt aan de eindbeoordeling
   Als er een verplichte eindbeoordeling is voorzien, moet daaraan deelgenomen worden om recht te hebben op VOV. Concreet moet u deelnemen aan de eerste eindbeoordeling (bv. 1e zit in het hoger onderwijs) die georganiseerd wordt voor die opleiding/module (dat kan een examen zijn, maar ook een stage, een eindwerk, enz.). Alleen als u ‘gewettigd afwezig’ (bekijk de lijst met gewettigde afwezigheden(PDF bestand opent in nieuw venster)) was tijdens de eerste eindbeoordeling, behoudt u het recht op VOV als u deelneemt aan de eerstvolgende eindbeoordeling.

  Wat voor úw concrete opleiding de precieze vereisten zijn op het vlak van nauwgezetheid en deelname aan de eindbeoordeling, wordt bepaald door het type opleiding dat u volgt.

 • Verantwoordelijkheid tegenover uw werkgever

  • U moet uw werkgever op de hoogte te brengen als u:
   • niet aanwezig was in de les (voor opleidingen waarbij verplichte aanwezigheid vereist is). Uw afwezigheid heeft namelijk invloed op het op het aantal uren VOV waarop u uiteindelijk recht hebt. Er is recht op 1 uur VOV per aanwezig lesuur.
   • ​​​niet deelneemt aan de eindbeoordeling (voor opleidingen waarbij er een eindbeoordeling voorzien is)
   • de opleiding stopzet.
  • U mag niet méér uren VOV opnemen dan het aantal uren waar u recht op hebt. Om dat te kunnen opvolgen, moet u bij opleidingen waarbij aanwezigheid vereist is, zelf uw uren van aanwezigheid bijhouden.
   Bij gewettigde afwezigheid, moet u uw afwezigheidsattesten(PDF bestand opent in nieuw venster) drie jaar lang bewaren. Die kunnen ter controle opgevraagd worden.
  • U bent zich ervan bewust dat deelname aan de eindbeoordeling vereist is als de opleiding zo’n verplichte eindbeoordeling voor VOV voorziet. Als deelname vereist is en u neemt er niet aan deel, dan hebt u geen recht op VOV en krijgt uw werkgever geen terugbetaling van de Vlaamse overheid.
 • Verantwoordelijkheid tegenover de opleidingsverstrekker

  Breng uw opleidingsverstrekker op de hoogte als u:

  • opleidingsverlof wilt opnemen. De opleidingsverstrekker zal dan digitale aanwezigheidsattesten indienen bij het departement WSE.
  • als u de opleiding wilt stopzetten. De opleidingsverstrekker zal dit ook doorgeven aan het departement WSE.
Gewettigde en ongewettigde afwezigheid

Voor elke cursist die opleidingsverlof opneemt, registreert de opleidingsverstrekker de aanwezigheden tijdens de contacturen en/of de deelname aan de eindbeoordeling. Bij een online les moet de aanwezigheidslijst ook dagelijks voor elke les digitaal ondertekend worden(Powerpoint bestand), door zowel de cursisten als de lesgever.

U bent ongewettigd afwezig als u geen geldige reden (zoals ziekte of professionele verplichtingen) hebt voor uw afwezigheid in de les of tijdens het examen. Bekijk de lijst met gewettigde afwezigheden(PDF bestand opent in nieuw venster).
Was u gewettigd afwezig? Bewaar dan zorgvuldig (een kopie van) uw afwezigheidsattest. Mogelijk vraagt het departement WSE dat alsnog bij u op.

Hou er rekening mee dat ook uren van gewettigde afwezigheid géén recht op opleidingsverlof geven voor een opleiding zonder verplichte eindbeoordeling. Er is steeds maar recht op 1 uur VOV per aanwezig lesuur.

Wat als u uw verplichtingen niet nakomt?

Bij opleidingen waarbij het recht op opleidingsverlof gebaseerd is op aanwezigheid in de les, hebt u als werknemer recht op één uur opleidingsverlof voor elk lesuur dat u effectief aanwezig bent in de les. Voor elk lesuur dat u afwezig bent, hebt u geen recht op een uur opleidingsverlof. U kunt dus nooit méér uren opleidingsverlof opnemen dan het aantal lesuren dat u effectief aanwezig was in de les.
Als u bijvoorbeeld ingeschreven bent voor 100 lesuren, maar u bent maar 80 uren effectief aanwezig in de les, dan hebt u maar recht op maximaal 80 uren opleidingsverlof.

Bij opleidingen waarbij het recht op opleidingsverlof gebaseerd is op deelname aan de eindbeoordeling, bent u verplicht deel te nemen aan de eindbeoordeling. Als u dat niet doet, hebt u geen recht op opleidingsverlof en heeft uw werkgever geen recht op terugbetaling door de Vlaamse overheid. Als u toch opleidingsverlof hebt opgenomen, dan kan uw werkgever uw onterecht uitbetaalde loon van u terugeisen en kunt u zelf een sanctie krijgen.

Gevolgen bij niet-naleving van uw verplichtingen

Als blijkt dat u ten onrechte opleidingsverlof hebt opgenomen omdat u minder uren dan voorzien aanwezig was in de les en/of dat u niet of maar gedeeltelijk hebt deelgenomen aan de eindbeoordeling, dan heeft dat gevolgen voor zowel uzelf als uw werkgever.

 • Voor uzelf

Als u de opleiding niet nauwgezet volgt en meer uren opleidingsverlof opneemt dan waar u recht op hebt, riskeert u een sanctie als u meer dan 10% van de lesuren ongewettigd afwezig was. De sanctie bestaat uit een aftrek van 25% van het eerstvolgende recht op opleidingsverlof na het meedelen van de sanctie. Bovendien heeft de werkgever het recht om het loon dat u ten onrechte kreeg tijdens die uren opleidingsverlof, van u terug te eisen (zie artikel 119 van de herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985).

 • Voor de werkgever

De Vlaamse overheid controleert uw nauwgezetheid door digitale attesten die de opleidingsverstrekker indient. Bent u minder aanwezig in de les dan voorzien en/of nam u niet of maar gedeeltelijk deel aan de eindbeoordeling, dan zal dat invloed hebben op de terugbetaling door de Vlaamse overheid aan uw werkgever.

Simulator Vlaams opleidingsverlof

Wilt u snel weten of u in aanmerking komt voor Vlaams opleidingsverlof (VOV)? Ontdek het door enkele vragen te beantwoorden in de simulator Vlaams opleidingsverlof. Hou er rekening mee dat de simulator geen definitieve beslissing geeft: de uitkomst is louter een indicatie van uw mogelijke recht op Vlaams opleidingsverlof.

Veelgestelde vragen