Heffing

  • Verkooprecht

Vlaamse Codex Fiscaliteit

  • 2.9.1.0.1.

Wettelijke basis

  • art. 3.122 Burgerlijk Wetboek

Standpunt

  1. Indien de eigenaar van het lijdend erf akkoord gaat met de overdracht van het geheel of gedeelte van het perceel waarop de erfdienstbaarheid rust, gaat het om een conventionele afstand (overdracht) onder bezwarende titel van de grond en moet verkooprecht worden geheven op de overeengekomen waarde met minimum de verkoopwaarde van de overgedragen grond.
  2. Indien de eigenaar van het heersend erf niet akkoord gaat met de overdracht, is er sprake van een uitdovende afstand voorzien door de wet (rechtsfeit) en zal er geen registratiebelasting worden geheven op het tenietgaan van de erfdienstbaarheid.