Gedaan met laden. U bevindt zich op: VB 23090 - Afstand van VG - Familiale Vennootschap Vlaamse Belastingdienst

VB 23090 - Afstand van VG - Familiale Vennootschap

Voorafgaande beslissing
Nummer
23090
Datum beslissing
26 februari 2024
Publicatiedatum
16 mei 2024

Heffing

  • Schenkbelasting

Wettelijke basis

  • art. 2.8.6.0.1. VCF

I. Voorwerp van de aanvraag

1. Ervan uitgaande dat de vooropgestelde gedeeltelijke afstand van vruchtgebruik op de aandelen van Z door de vruchtgebruiker, zijnde mevrouw X, ten voordele van de blote eigenaar, zijnde de heer Y, een schenking zal uitmaken, strekt de aanvraag ertoe bevestiging te krijgen dat deze schenking in toepassing van artikel 2.8.6.0. 1, 1°, VCF vrijgesteld kan worden van schenkbelasting.

II. Omschrijving van de verrichting(en)

II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen

2. De aanvraag wordt ingediend door mevrouw […], te […], namens:

mevrouw X, geboren te […], op xx.xx.1944, ingeschreven in het rijksregister onder nummer […], echtgenote van Mijnheer […], geboren te […], op xx.xx.938, ingeschreven in het rijksregister onder nummer […], wonende te […].

Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris […], te […], op xx.xx.1968, stelsel ongewijzigd tot op heden.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)

3. Relevante feiten

Mevrouw X behoort tot de […] generatie van de Belgische ondernemersfamilie […]. Zij is van opleiding […] en is […] aan […].

De betrokken vennootschap is de naamloze vennootschap Z, met maatschappelijke zetel te […] en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer […] (hierna: 'Z').

Z werd opgericht in 1977 en is de actieve holdingvennootschap en de investeringsvennootschap van mevrouw X. Het maatschappelijk kapitaal van Z wordt vertegenwoordigd door [...] aandelen die behoren tot drie verschillende categorieën:

[...] aandelen van categorie A;

[...] aandelen van categorie B;

[...] aandelen van categorie C;

4. Beschrijving van de huidige situatie

Op xx.xx.2017 heeft mevrouw X onder meer de blote eigendom geschonken van [...] aandelen van categorie A van Z buiten erfdeel en met vrijstelling van inbreng aan haar zoon, de heer Y. Mevrouw X heeft zich een levenslang vruchtgebruik voorbehouden op deze aandelen.

De schenking van de aandelen van Z werd voor een Belgische notaris verleden. Deze schenkingsakte werd geregistreerd en onderworpen aan de registratiebelasting middels vrijstelling voor de schenking van aandelen van een familiale vennootschap conform artikel 2.8.6.0.3 VCF.

5. Omschrijving van de voorgenomen verrichting

In het kader van een verdere doorvoering van de bedrijfsopvolging naar de volgende generatie wenst mevrouw X nu afstand te doen van haar vruchtgebruik op [...] aandelen van categorie A waarvan zij reeds de blote eigendom buiten erfdeel en met vrijstelling van inbreng aan de heer Y heeft geschonken.

De akte van afstand van het levenslang recht van vruchtgebruik op de [...] aandelen van Z door mevrouw X ten gunste van de heer Y zal voor een Belgische notaris worden verleden. In de notariële akte zal de afstand van het vruchtgebruik uitdrukkelijk worden aanvaard door de heer Y.

III. Motivering van de aanvraag

6. Artikel 2.8.6.0.1. VCF bepaalt:

"Er wordt een vrijstelling van de schenkbelasting verleend voor:

1° de overeenkomsten houdende schenking van vruchtgebruik aan de blote eigenaar, als de schenkbelasting of de erfbelasting of een soortgelijk recht door de blote eigenaar of door een vorige blote eigenaar, zijn rechtsvoorganger, op de waarde van de volle eigendom is voldaan [ ...J,”.

Artikel 2.8.6.0.1., 1°, VCF voorziet in een vrijstelling van schenkbelasting voor overeenkomsten die strekken tot de overdracht van een vruchtgebruik aan de blote eigenaar wanneer er reeds schenkbelasting, erfbelasting of een soortgelijk recht door de blote eigenaar of zijn rechtsvoorganger op de waarde van de volle eigendom werd voldaan.

Het toepassingsgebied van de vrijstelling van schenkbelasting zoals voorzien in artikel 2.8.6.0.1., 1°, VCF vereist de vervulling van de volgende voorwaarden:

  • De blote eigenaar moet het vruchtgebruik verkrijgen op basis van een overeenkomst tot overdracht van het vruchtgebruik.
  • Er dient reeds eerder schenkbelasting, erfbelasting of een soortgelijk recht te zijn voldaan door de blote eigenaar, of door zijn rechtsvoorganger, op de waarde van de volle eigendom van het goed dat het voorwerp is van de actuele overdracht van het vruchtgebruik.

De heer Y is de blote eigenaar van de betrokken aandelen sinds de eerdere schenking van xx.xx.2017. De geplande schenking is een overeenkomst op grond waarvan het voorbehouden vruchtgebruik door mevrouw X zal worden overgedragen aan de blote eigenaar.

De schenking van xx.xx.2017 - die als voorwerp had de blote eigendom van de betrokken aandelen van Z - werd bovendien geregistreerd. Deze schenking werd onderworpen aan de registratiebelasting middels vrijstelling voor de schenking van aandelen van een familiale vennootschap conform artikel 2.8.6.0.3 VCF.

Voor de heffing van schenkbelasting wordt conform artikel 2.8.3.0.1., tweede lid, 5°, VCF de waarde van de volle eigendom van de geschonken aandelen in aanmerking genomen voor het bepalen van de belastbare grondslag. In overeenstemming met artikel 2.8.2.0.1. VCF is de begiftigde de belastingplichtige van de schenkbelasting.

Alhoewel de schenking van xx.xx.2017 werd vrijgesteld van schenkbelasting, dient er, gelet op het adagium 'vrijstelling geldt als betaling', te worden aangenomen dat in casu eerder schenkbelasting werd voldaan door de begiftigde-blote eigenaar op de waarde van de volle eigendom van het goed dat het voorwerp is van de actuele overdracht van het vruchtgebruik.

Gelet op bovenstaande overwegingen dient er te worden vastgesteld dat de geplande gedeeltelijke afstand van het vruchtgebruik op de aandelen van categorie A van Z door mevrouw X ten voordele van de heer Y voldoet aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.8.6.0.1., 1°, VCF.

IV. Beslissing

Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende voorafgaande beslissing:

7. Onder voorafgaande beslissing wordt verstaan de juridische handeling waarbij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie overeenkomstig de bepalingen die van kracht zijn, vaststelt hoe de bepaling van de VCF wordt toegepast op een bijzondere situatie of verrichting, die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerrechtelijk vlak.

8. Volgend artikel uit de VCF wordt onderzocht:

  • Art. 2.8.6.0.1, eerste lid, 1°, VCF, dat luidt als volgt:

Er wordt een vrijstelling van de schenkbelasting verleend voor:

1° de overeenkomsten houdende schenking van vruchtgebruik aan de blote eigenaar, als de schenkbelasting of de erfbelasting of een soortgelijk recht door de blote eigenaar of door een vorige blote eigenaar, zijn rechtsvoorganger, op de waarde van de volle eigendom is voldaan;

”;

8. De verzaking aan het recht van vruchtgebruik t.v..v. de heer Y, zoon van de aanvrager, die door deze laatste werd aanvaard wordt beschouwd als een schenking van vruchtgebruik van de aandelen van een familiale vennootschap.

9. Aangezien op xx.xx.2017 bij de schenking van de betrokken aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik de registratiebelasting over de volle eigendom werd voldaan en de vrijstelling van 2.8.6.0.3 VCF geldt als betaling maakt de verzaking aan het vruchtgebruik door de mevrouw X ingevolge artikel 2.8.6.0.1, eerste lid, 1°, VCF, geen Vlaamse registratiebelasting opeisbaar.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratiebelasting en doet geen uitspraak over andere belastingen.