Gedaan met laden. U bevindt zich op: Premie kwalificerend werkplekleren

Premie kwalificerend werkplekleren

Wie een duale opleiding, een alternerende opleiding of een opleiding graduaat verpleegkunde volgt, leert het vak zowel op school als op de werkvloer. Dat vereist een intensieve opleiding op de werkvloer en resulteert in een onderwijskwalificatie.
Biedt u een leerwerkplek aan op de werkvloer? Leidt u als werkgever zo’n lerende op in uw onderneming? Dan kunt u in aanmerking komen voor de premie kwalificerend werkplekleren.

We verwerken volop de dossiers van schooljaar 2023-2024. De betaling van de premie zal ten vroegste dit najaar plaatsvinden

Leerlingen die een duale of alternerende opleiding in het secundair onderwijs volgen, kunnen de leerlingenpremie alternerende opleiding ontvangen.

Voorwaarden

 • De vestiging die de lerende opleidt, ligt in het Vlaams Gewest.

 • De onderneming leidt de lerende minstens 4 maanden op in het schooljaar waarvoor de premie wordt aangevraagd (volgens de Dimona-aangifte).

 • De onderneming en de lerende hebben een overeenkomst die leidt naar een Vlaamse onderwijskwalificatie in het kader van:

 • De overeenkomst, eventueel aangevuld met andere documenten, moet volgende gegevens bevatten:

  Onderneming

  • naam
  • KBO-nummer
  • voor- en achternaam van de persoon die de onderneming vertegenwoordigt
  • vestigingseenheid waar de lerende wordt opgeleid
  • rechten en plichten

  Lerende

  • voor- en achternaam
  • INSZ-nummer
  • rechten en plichten
  • aansprakelijkheid bij schade ten aanzien van de onderneming of derden (*)

  Mentor (*)

  • voor- en achternaam
  • INSZ-nummer

  Opleidingsnaam (*)

  Opleidingsverstrekker (*)

  • naam
  • instellingsnummer of KBO-nummer
  • rechten en plichten

  Overeenkomst

  • datum van inwerkingtreding
  • einddatum
  • voorwerp (wat er is overeengekomen)

  Andere vermeldingen

  • bedrag van de vergoeding
  • opleidingsplan
  • uurrooster: overzicht tijdstippen werkplekcomponent en opleidingscomponent
  • arbeidsreglement
  • Voorzieningen van sociale zekerheid, de arbeidswetgeving, de welzijnswetgeving en de verzekeringen

  (*) moet niet vermeld worden in deeltijdse arbeidsovereenkomsten.

 • De onderneming moet een mentor aanwijzen die de lerende op de werkplek begeleidt en opleidt. De mentor moet één van de onderstaande opleidingen gevolgd hebben.

  De mentoropleiding moet in beide gevallen afgerond zijn ten laatste 31/08 van het schooljaar waarvoor men de premie wenst te bekomen.

Aanvraagprocedure

Duale en alternerende opleidingen

Opleidingsverstrekker

De opleidingsverstrekker moet de overeenkomst alternerende of duale opleiding opladen in het digitale loket app.werkplekduaal.be. Hij doet dat binnen de 3 maanden na de startdatum (voor overeenkomsten met startdatum vóór 1 september 2023 ten laatste op 30 november 2023).

Werkgever

Om de premie te ontvangen, moet de werkgever binnen de drie maanden na startdatum van de overeenkomst:

 1. Controleren of de overeenkomst in het digitale loket app.werkplekduaal.be tijdig werd geregistreerd door de opleidingsverstrekker.
 2. Zijn toestemming en rekeningnummer doorgeven via hetzelfde loket.
 3. Ervoor zorgen dat de DIMONA-registratie voor de lerende in orde is.

Meer info over de werking van het digitale loket vindt u op de webpagina over app.werkplekduaal.be.

Ondernemingen die nog geen toegang hebben tot het digitale loket, moeten eerst die toegang in orde brengen(PDF bestand opent in nieuw venster).

Ondernemingen die geen toegang kunnen krijgen tot het loket (alleen ondernemingen met een buitenlandse zetel zonder wettelijk vertegenwoordiger in België of bepaalde entiteiten van de Vlaamse overheid) kunnen de premie aanvragen per mail via premiewerkplekleren@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Vermeld de ondernemingsnaam, het KBO-nummer, de contactgegevens en het rekeningnummer waarop de premie uitbetaald mag worden.

Graduaat basisverpleegkunde

Voor de graduaatsopleiding basisverpleegkunde registreert de werkgever de overeenkomst, per lerende én per schooljaar, via het WSE-loket(opent in nieuw venster). De overeenkomst moet uiterlijk 31 juli van het betreffende schooljaar ingediend worden.

Hebt u nog niet de juiste rechten (DWSE organisatieverantwoordelijke met context ‘kwalificerend werkplekleren’)? Volg dan dit stappenplan om toegang te krijgen tot het WSE-loket.

Eenmaal aangemeld, kan de overeenkomst geregistreerd worden via de tab ‘start nieuwe aanvraag’. Selecteer vervolgens de maatregel ‘kwalificerend werkplekleren’. Lees in de handleiding(PDF bestand opent in nieuw venster) hoe u de overeenkomst vlot kan registreren.

Opvolging dossier

Van zodra de aanvraag gebeurd is, wordt er een dossier ‘kwalificerend werkplekleren’ per schooljaar aangemaakt in het WSE-loket(opent in nieuw venster). Hier kan de dossierstatus opgevolgd worden:

 • Ga naar de tab ‘mijn lopende dossiers’ en klik door naar ‘ingediende aanvragen’
 • Kies bij het veld ‘maatregel’ voor ‘kwalificerend werkplekleren’ en klik vervolgens op de blauwe knop bij ‘filteren’. U ziet nu een overzicht van al uw dossiers.

Lees in deze tabel wat de status van uw dossier betekent:

StatusUitleg over de status
IngediendWe hebben uw dossier goed ontvangen.
OnontvankelijkHet dossier voldoet niet aan de indieningsvoorwaarden.
In behandelingHet dossier is ontvankelijk. Er wordt onderzocht of alle toekenningsvoorwaarden voldaan zijn.
Geweigerd

Het dossier geeft geen recht op de premie. De weigeringsreden(en) worden u per mail meegedeeld. Als u meent dat de weigering onterecht is, kunt u binnen de maand na beslissing een document met bewijs opladen in uw dossier in het WSE-loket. De aanvraag wordt dan door een dossierbehandelaar onderzocht.

Voor het schooljaar 2023-2024 heeft u hiervoor uitzonderlijk de tijd tot 30/11/2024.

GoedgekeurdHet dossier werd goedgekeurd. Er zal een premie voor uitgekeerd worden. De goedkeuringsmail volgt bij de betaling (voor het schooljaar 2023-2024 voorzien dit najaar).

Hebt u nog niet de juiste rechten (DWSE organisatieverantwoordelijke met context ‘kwalificerend werkplekleren’)? Volg dan dit stappenplan om toegang te krijgen tot het WSE-loket.

Bedrag en uitbetaling

De premie kwalificerend werkplekleren voor de onderneming bedraagt per lerende:

 • 600 euro als de lerende geen vergoeding van de onderneming ontvangt.
 • 1.000 euro als de lerende wel een vergoeding van de onderneming ontvangt.

De premie wordt 1 keer per schooljaar uitbetaald. De onderneming kan de premie maximaal 3 keer ontvangen per lerende. Eerder ontvangen stagebonussen voor dezelfde leerling worden meegeteld.

Zowel de werkgever als de mandataris (indien van toepassing) krijgt een e-mail met de beslissing.

Belastingen en fiscaliteit

De premie kwalificerend werkplekleren is belastbaar als winst of baat bij de onderneming die ze ontvangt.

Het ontvangen van de premie vormt een voorwaarde voor het verkrijgen van de economische vrijstelling ‘stage in de onderneming’. Die vrijstelling bedraagt in principe 40% van de als beroepskosten aftrekbare bezoldigingen voor de prestaties van een lerende waarvoor de werkgever de premie kwalificerend werkplekleren heeft verkregen.

Om de vrijstelling te verkrijgen, moeten de volgende documenten ter beschikking gehouden worden van de FOD Financiën:

 • het bewijs dat de onderneming voor elke tewerkgestelde lerende de premie kwalificerend werkplekleren heeft verkregen 
 • een lijst van de tewerkgestelde lerenden, met daarin, voor elke lerende, de vermelding van: 
  • de volledige identiteit en eventueel het nationaal nummer
  • de bruto belastbare bezoldigingen (met inbegrip van de wettelijke sociale lasten, de werkgeversbijdragen en -premies en de andere sociale bijdragen verschuldigd door contractuele verplichtingen) voor de prestaties tijdens de opleiding in de loop van het opleidingsjaar waarvoor u de premie hebt verkregen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de FOD Financiën(opent in nieuw venster).

Regelgeving en documenten