Gedaan met laden. U bevindt zich op: Archief van opgeloste bugs met invloed op resultaten EPB-Software 3G

Archief van opgeloste bugs met invloed op resultaten

Op zaterdag 22 juni 2024 tussen 7u30 en 11 uur worden onderhoudswerken doorgevoerd aan de rekenkern ProductExpress binnen de Vlaamse overheid. Gedurende dit tijdsvenster kan er een tijdelijke onderbreking zijn in de mogelijkheid tot doorrekenen en indienen van energieprestatiecertificaten in de Energieprestatiedatabank en de toepassing EPC-NR.

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2012

Hieronder vindt u een overzicht van alle opgeloste bugs, vanaf de versie 6.5.0 van de EPB-software 3G.

Enkel opgeloste bugs met invloed op de resultaten worden hieronder opgelijst. Voor een overzicht van andere grote bugs die opgelost worden kunt u per softwareversie terugvinden in de pdf’s op de pagina Archief wijzigingen per versie en de pagina Gekende problemen.

Overzicht

De lijst toont u voor welk type project er gevolgen kunnen zijn en welke resultaten kunnen verbeteren of verslechteren na conversie.

Bij elke nieuwe release vult het VEKA deze lijst aan.

Nr bug

Beschrijving van de opgeloste fout /
Type project

Fout
of OK
in versie
Bug had impact op …Impact:
positief,
negatief
of beide
14.0.2-1

Wanneer er scheidingsconstructies aanwezig zijn met als begrenzing ‘aangrenzend onbebouwd perceel bovengronds’ dan worden het E-peil en het S-peil foutief berekend. De forfaitaire toeslag van de berekeningswijze optie B en optie C voor bouwknopen wordt niet meer opgeteld. De U-waardes van de scheidingsconstructies die grenzen aan ‘aangrenzend onbebouwd perceel bovengronds’ worden ook niet meer meegenomen in de berekening. Bij conversie van bepaalde bestanden van 13.5.3 naar 14.0.0 dalen het E-peil en S-peil hierdoor met een aantal punten.

Type project: alle projecten met minstens één scheidingsconstructie met begrenzing ‘aangrenzend onbebouwd perceel bovengronds’.

14.0.0E-peil en S-peilnegatief
14.0.0-1

Voor IER-projecten vanaf 01/01/2023 die niet voldoen aan de eis op het minimum aandeel hernieuwbare energie, verstrengt de E-peileis in v13.5.1 met 15% in plaats van met 10%. De projecten worden onterecht afgetoetst aan een te strenge E-peileis.

Type project: alle IER-projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2023 waarbij niet voldaan is aan de eis op het minimum aandeel hernieuwbare energie.

13.5.1E-peilpositief
13.5.1-2

De regelgeving bepaalt dat indien er geen ventilatieprestatieverslag (VPV) wordt opgemaakt, de reductiefactor voor verwarming berekend moet worden met de geëiste debieten. Voor onderstaande projecten rekende de software toch met de ingestelde debieten.

Type project: alle EPW-projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2016 met een warmteterugwinapparaat met automatische regeling en waarvoor geen ventilatieprestatieverslag (VPV) werd opgemaakt.

12.0.5E-peilnegatief
13.5.1-1

Sinds v12.5.5 werd voor deze scheidingsconstructies de U-waarde verkeerd berekend.

Type project: alle projecten met scheidingsconstructies met een matig geventileerde luchtlaag.

12.5.5alle resultatenpositief
13.0.1-2

Sinds v12.5.5 werd voor deze scheidingsconstructies onterecht met de lambda_u,e-waarde gerekend.

Type project: alle projecten met scheidingsconstructies waarbij een isolatielaag in contact staat met de buitenomgeving of een sterk geventileerde luchtlaag en waarvoor de EPB-verslaggever aangegeven heeft dat het materiaal blootgesteld mag worden aan de buitenomgeving

12.5.5alle resultatenpositief
13.0.1-1

Bij sommige projecten daalt het E-peil zeer sterk na conversie naar v12.5.5 of recenter. Dit komt doordat er met een verkeerde (te lage) U-waarde bij ontstentenis gerekend wordt voor sommige bestaande scheidingsconstructies, die ingerekend worden met alle gegevens “onbekend”.

Type project: alle projecten met aard van de werken ‘IER’ (ingrijpende energetische renovatie) met scheidingsconstructies waarvoor ooit de opbouw in lagen werd ingegeven, maar waar nadien de invoer aangepast werd zodat er geen lagen meer ingegeven moeten worden

12.5.5, 12.5.6, 12.5.7alle resultatennegatief
12.5.7-1

Sinds v12.5.1 is het mogelijk om een “deur in plafond” of “deur in vloer” in te geven. Bij de berekening van de b*U-waarde wordt echter niet altijd correct met de opwaartse of neerwaartse warmtestroom gerekend. De berekende b*U-waarde is dus niet correct.

Type project: alle projecten

12.5.1alle resultatenbeide
12.5.5-2

Als u de aanvraagdatum van het project aanpast (ook indien het jaar hetzelfde blijft), wijzigt de EPB-software de U-waarde van het raamprofiel van alle vensters naar een slechtere waarde. Hierdoor stijgen alle resultaten onterecht.

Type project: alle projecten

12.5.1alle resultatenpositief
12.5.5-1

Bij de berekening van de U-waarde van een nageïsoleerde, bestaande constructie wordt geen rekening gehouden met de ingegeven lagen die niet beschouwd worden als isolatielaag. Hierdoor is de berekende U-waarde onterecht te hoog.

Type project: alle projecten met aard van de werken ‘Ingrijpende energetische renovatie’

12.5.1alle resultatenpositief
12.5.1-1

Het transmissieverlies doorheen deze scheidingsconstructies wordt onterecht meegenomen in de bepaling van de b-factor, terwijl de regelgeving bepaalt dat deze scheidingsconstructies niet in beschouwing genomen moeten worden.

Type project: Alle projecten waarbij een aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR) in detail ingerekend wordt én waarvoor een scheidingsconstructie in contact met de grond wordt ingegeven

4.3.0alle resultatenbeide
12.0.7-2

Bij het wijzigen van de aanvraagdatum van de omgevingsvergunning zal het antwoord op de vraag ‘Dikte van de isolatie van het opslagvat kleiner dan 20mm’ verspringen naar ‘ja’. Dit gebeurt ook als de datum nadien terug gezet wordt op de oorspronkelijke datum.

Type project: Alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 waarin een opwekker voor SWW met aparte boiler wordt gebruikt en waarvoor op het tabblad ‘Sanitair warm water’ neen geantwoord werd op de vraag ‘Dikte van de isolatie van het opslagvat kleiner dan 20mm’

11.5.4E-peilpositief
12.0.7-1

Indien het koelsysteem niet onder Ecodesign valt, wordt het toestelrendement ηapp niet altijd correct berekend.

Type project: Alle projecten met aanvraagdatum voor 01/01/2022 met aard van de werken ‘Renovatie’ waarvoor installatie-eisen voor koeling van toepassing zijn

12.0.5Systeemeisenpositief
12.0.5-5

Bij de berekening van de U-waarde van deze scheidingsconstructies wordt onterecht geen rekening gehouden met de invoer van de mechanische bevestigingen.

Type project: Alle projecten met scheidingsconstructies grenzend aan ‘Kelder’ of ‘Kruipruimte’ met mechanische bevestigingen

11.0.0U-waardenegatief
12.0.5-4

Voor deze projecten worden de doorstroomdebieten niet afgetopt. Hierdoor voldoet de ventilatie-eis onterecht niet en staat er ook ‘niet voldaan’ op de formulieren.

Type project: Projecten met bestemming ‘ASB’, ‘Landbouw’ of ‘Industrie’ die een ventilatie-eis hebben

11.5.1ventilatiepositief
12.0.5-3

Voor deze projecten wordt de zelfregelendheidsklasse van de RTO’s niet opgevraagd. In de berekeningen voor de uitvoeringskwaliteit wordt gerekend met de defaultwaarde (klasse P0).

Type project: Alle projecten met een ventilatiesysteem A (natuurlijke toevoer en afvoer)

9.0.0E-peilpositief of -
12.0.5-2

Voor deze projecten verschijnen in het tabblad ‘Warmtelevering voor sanitair warm water’ bij de zonneboiler zowel de installaties voor SWW als de eventuele aanwezige circulatieleidingen. Als u zowel de installatie voor SWW (sanitair warm tapwater) als de circulatieleiding aanduidt zal er een dubbeltelling gebeuren waardoor het E-peil te positief ingeschat wordt. De circulatieleidingen zouden niet in deze lijst mogen verschijnen.

Type project: Alle projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 met een zonneboiler en een circulatieleiding

9.0.0E-peilnegatief
12.0.5-1

Voor deze projecten wordt het hulpenergieverbruik van de gedeelde circulatiepomp onterecht niet meegerekend.

Type project: EPW-projecten waarbij meerdere energiesectoren binnen dezelfde EPW-eenheid aangesloten zijn op een gedeelde verwarmingsinstallatie met gedeelde circulatiepomp

9.5.1E-peilnegatief
11.5.4-2

Vanaf de versie 11.5.1 moet u alle verbonden EPN-ruimten manueel aanvinken in het tabblad ‘Voorverwarming’ van de ventilatorgroep. Er wordt bovendien onterecht gerekend met de geëiste debieten in plaats van met de ontwerpdebieten.

Type project: alle EPN-projecten met een aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 die gebruik maken van voorverwarming

11.5.1E-peilbeide
11.5.4-1

Als enkel het gedeelte voor verwarming voldoet aan de Ecodesignrichtlijn en het gedeelte voor sanitair warm water niet, dan worden de berekeningen voor verwarming uitgevoerd alsof deze niet voldoen aan de Ecodesignrichtlijn. Het omgekeerde probleem doet zich ook voor. Hierdoor is het E-peil niet correct.

Type project: alle projecten met aanvraagdatum voor 1 januari 2019 met een combilusinstallatie

11.5.1E-peilpositief
11.5.3-1

De EPB-software vraagt de finsitu-correctiefactor niet altijd correct op.
Voor isolerende mortels uit rubriek 1.2.2.2 van de EPBD-productdatabank wordt de factor niet opgevraagd, terwijl dit wel zou moeten.
Voor enkele in de fabriek vervaardigde isolatiematerialen wordt de factor dan weer wél opgevraagd, terwijl deze niet van toepassing is op dit type materiaal.

Type project: alle projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2021 waar de bovenstaande materialen worden ingegeven

11.0.3Alle resultatennegatief
11.5.1-4

Als u in de bibliotheek wijzigingen aanbrengt aan de mechanische bevestigingen van een constructie, worden die niet altijd mee overgenomen in het project.

Type project: alle projecten

11.0.0Alle resultatennegatief
11.5.1-3

In bepaalde projecten is het nog mogelijk om aan te duiden dat de doorstroomopening ontworpen is voor een drukverschil van 10Pa. Dat is niet correct.

Type project: alle EPW-projecten met een aanvraagdatum van de vergunning vanaf 1 maart 2017 en vóór 1 januari 2018

8.0.4Hygiënische ventilatienegatief
11.5.1-2

Als het combilussysteem in eerste instantie beschikt over meerdere opwekkers, en u verwijdert vervolgens de preferente opwekker, dan blijven de andere opwekkers als ‘niet preferent’ staan. Hierdoor is het E-peil te laag.

Type project: alle projecten met een aanvraagdatum van de vergunning vanaf 1 januari 2019 die werken met een combilus

11.0.2E-peilnegatief
11.5.1-1

Enkele materialen worden nog ten onrechte als isolatiemateriaal beschouwd. Bijvoorbeeld: rubber, gipsplaten tussen 2 lagen karton,…

Type project: alle projecten

11.0.0Alle resultatenBeide
11.0.3-1

Voor bepaalde projecten kan het E-peil niet berekend worden.

Type project: alle projecten met een bouwaanvraag vanaf 1 januari 2019 waarbij voor de ventilatie gebruik wordt gemaakt van voorkoeling én als deze ventilatiegroep verbonden is met een niet-residentiële EPB-eenheid

11.0.2E-peil/
11.0.2-1

Er werd steeds gerekend zonder bypass. Hierdoor waren de oververhitting en het E-peil te hoog.

Toepassingsgebied: alle projecten met een datum van de bouwaanvraag vanaf 1 januari 2019, met een ventilatiesysteem D met een WTW met een bypass

11.0.0

Oververhitting

E-peil

positief
11.0.0-9

Vanaf de versie 11.0.0 worden meer lagen als isolatielaag beschouwd. Hierdoor worden bij na-geïsoleerde constructies waarbij de constructie niet volledig gekend is, meer lagen meegerekend voor de berekening van Rinsul. Daardoor kan de U-waarde dalen.

Type project: alle IER-projecten (ingrijpende energetische renovatie) met na-geïsoleerde constructies waarbij de samenstelling van de constructie niet volledig gekend is

9.0.0U-waardepositief
11.0.0-8

Voor deze projecten was het rendement soms te hoog. Na oplossen van deze bug zal het E-peil dus stijgen.

Type project: alle projecten met een bouwaanvraag vanaf 1 januari 2019 waarbij 2 warmtepompen verbonden zijn met een systeem voor sanitair warm water

9.0.0E-peilnegatief
11.0.0-7

Voor scheidingsconstructies tussen wonen en industrie gaf de software als Umax-eis 1,00 W/m²K. De correcte eis is 0,60 W/m²K.

Type project: alle projecten met als bestemming ‘wonen’ of ‘industrie’ met een bouwaanvraag vanaf 1 januari 2018

8.0.4Umaxnegatief
11.0.0-6

In de software kon u voor alle aanvraagjaren nog “Kleedkamer (waarin personen tewerk gesteld zijn)” selecteren, terwijl dat ruimtetype voor aanvragen vanaf 1 juni 2014 niet meer in bijlage X staat.

Type project: alle niet-residentiële projecten waarbij een ruimte van het type ‘kleedkamers waarin mensen tewerkgesteld zijn’ ingegeven was

4.3.0Ventilatie/
11.0.0-5

Bij deze projecten werd bij de berekening van de opslagverliezen van het opslagvat uitgegaan van een forfaitair volume van 2000 l. Er was geen detailinvoer mogelijk, terwijl deze wel voorzien is in de rekenmethode. Uitgaan van het forfaitaire volume heeft een sterk negatief effect op het combilusrendement.

Type project: alle projecten met een bouwaanvraag vanaf 1 januari 2019 waarbij gewerkt wordt met een combilussysteem waarbij de opwekker onder Ecodesign valt en de afleverset bestaat uit een opslagvat (satellietboiler)

9.0.0E-peilpositief
11.0.0-4

De software rekende het vermogen van een ventilator die zowel EPW- als EPN-eenheden bedient, volledig in voor zowel de EPW-eenheden als de EPN-eenheden. Hierdoor waren de E-peilen te hoog.

Type project: alle projecten met een bouwaanvraag vanaf 1 januari 2019 waarbij gebruik gemaakt wordt van een ventilator die zowel met EPN- als met EPW-eenheden verbonden is

9.0.0E-peilpositief
11.0.0-3

De E-peileis werd niet in alle gevallen correct afgerond. Dit kan dus in de versie 11.0.0 een E-peilpunt verschil geven.

Type projecten: alle EPN-projecten die bestaan uit meerdere functionele delen

7.5.1E-peilnegatief
11.0.0-2

Er moet per ruimte moeten nagekeken worden of Vmech.supply,rm groter is of gelijk aan Vreq,supply,rm,r en of Vmech.extr,rm,r groter of gelijk is aan Vreq,extr,rm,r (formule eq 268 en eq 269). Tot nu toe keek de software dit enkel na op de sommatie van alle ruimtes.

Type project: alle projecten met als bestemming wonen (EPW) waarbij voor de berekening van het hulpenergieverbruik van de ventilatoren gebruik gemaakt wordt van methode 3, namelijk op basis van het gemeten elektrisch vermogen bij de nominale stand

4.3.0E-peilBeide
11.0.0-1

Voor deze projecten wordt de berekening van het E-peil geblokkeerd met de melding dat er een circulatiepomp ontbreekt.

Type project: projecten met bouwaanvraag voor 2019 waarbij een gedeeld systeem gebruikt werd (SWW, verwarming of koeling) met een circulatieleiding waarbij minstens één segment werd ingegeven met “Alle pomphuizen zijn geïsoleerd” = “ja” en waarbij een gedeelde circulatiepomp werd ingegeven en geen lokale circulatiepomp

10.5.5E-peil/
10.5.5-5

De vraag of de zonneboiler is aangesloten op een zwembad moet bij EPN niet gesteld worden. Voor EPN mag de impact van een zonneboiler op de tappunten en ruimteverwarming altijd meegerekend worden, ook als die zonneboiler ook is aangesloten op een zwembad.

Type project: alle EPN-projecten met een aanvraagdatum vanaf 01/01/2018 die gebruik maken van een zonneboiler die ook een zwembad bedient

8.5.1E-peil en hernieuwbare energieBeter
10.5.5-4

Bij de invoer van een circulatieleiding voor sanitair warm water wordt de vraag gesteld “De isolatie wordt onderbroken door een beugel ter bevestiging van de leiding”. Als u hier ‘ja’ aanvinkt, en dus bevestigt dat er een onderbreking is van de isolatie, krijgt u een lager primair energieverbruik SWW dan als u “neen” aanvinkt. De resultaten werden omgewisseld.

Type project: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 01/01/2017 die gebruik maken van een circulatieleiding voor SWW

10.5.3E-peilBeide
10.5.5-3

Er is een bibliotheekelement toegevoegd voor scheidingsconstructies van het type ‘lichtkoepel/lichtstraat (kunststof)’.

Type project: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 01/01/2019

///
10.5.5-2

Als een warmtepomp verbonden was met meer dan één energiesector en er werd gekozen voor WBO, dan werd voor een energiesector steeds gerekend met de WBO van de eerste energiesector (die verbonden is met de warmtepomp), ongeacht het soort afgiftesysteem dat gekozen werd.

Type project: alle projecten met als opwekker een warmtepomp die verbonden is met meer dan één energiesector en met de WBO voor de ontwerpvertrek- en de ontwerpretourtemperatuur

10.0.1E-peilBeide
10.5.5-1

Als gevolg van het oplossen van probleem 10.5.3-3 (zie hieronder) werd, als er geen toevoeropening aanwezig was, het doorstroomdebiet ook op 0m³/h gezet. Hierdoor kreeg u onterecht ook een ventilatieboete voor de doorstroomopening, terwijl deze wel aanwezig was.

Type project: alle EPN-projecten en alle EPW-projecten met niet-residentiële ruimten waarbij het toevoerdebiet niet voldoet aan de ventilatie-eisen

10.5.3VentilatieBeter
10.5.3-4

Voor deze projecten is het opwekkingsrendement van de kachel niet correct. Het E-peil is dus ook niet correct.

Type project: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 en als aard van de werken nieuwbouw of IER die gebruik maken van een centrale kachel

9.0.0E-peilBeide
10.5.3-3
  • Eén van de eisen in niet-residentiële projecten is dat er niet meer lucht mag doorgestroomd worden naar een andere ruimte, dan dat er toegevoerd wordt. In principe is dit in werkelijkheid niet mogelijk. Als u in de vorige softwareversies een doorstroomdebiet ingegeven had dat groter was dan het toevoerdebiet in die ruimte, dan gaf dit in de software de volgende problemen:
    De software toonde dat niet voldaan was aan de ventilatie-eisen;
    • Het BEN-logo verscheen niet indien het ging om een EPW-eenheid met niet-residentiële ruimtes;
    • Na indienen stond op de formulieren wel dat voldaan was aan de ventilatie-eisen en verscheen het BEN-logo.
    Dit was zeer verwarrend. Daarom wordt het doorstroomdebiet vanaf v10.5.3 afgetopt zodat dit maximaal gelijk is aan het toevoerdebiet in de betreffende ruimte. Hierdoor voldoen de ventilatie-eisen en wordt het BEN-logo getoond.

Type project: alle EPN-projecten en alle EPW-projecten met niet-residentiële ruimten

4.3.0Ventilatie/BEN-eisen/
10.5.3-2

Voor deze projecten legde de software een eis op van 20 kWh/m² voor de hernieuwbare energie. Dit was niet correct. De eis is 15 kWh/m².

Type project: Alle projecten ingrijpende energetische renovatie (IER) met als bestemming EPN en als aanvraagjaar van de vergunning 2019

10.0.1Hernieuwbare energieBeter
10.5.3-1

De wijziging aan de tabellen van freduc geldt voor bouwaanvragen met een aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 in plaats van 01/01/2020 en de tweede tabel geldt enkel voor ventilatiesystemen C.

Type project: Alle EPW-projecten die gebruik maken van vraaggestuurde ventilatie, en een aanvraagdatum van de vergunning hebben vanaf 01/01/2019

10.5.2VentilatieBeide
10.5.2-4

Voor projecten met aard van de werken ‘renovatie’ en bestemming ‘industrie’ zijn er enkel ventilatie-eisen als er nieuwe ruimtes zijn en niet in bestaande ruimtes waar vensters vervangen worden.

Type project: Alle renovaties van industrie met een bouwaanvraag vanaf 01/01/2014 met bestaande ruimtes waarin vensters vervangen worden

VentilatiePositief
10.5.2-3

In de regelgeving zijn er enkel Umax-eisen voor opake constructies grenzend aan AVR en niet voor vensters, deuren, gordijngevels en glasbouwstenen grenzend aan AVR. Deze schildelen moeten wel ingevoerd worden voor het berekenen van het S-peil en kregen soms onterecht toch een Umax-eis.

Type project: Alle projecten die scheidingsconstructies naar een AVR hebben ingegeven die niet opaak zijn

4.3.0UmaxPositief
10.5.2-2

De zelfregelendheidsklasse van regelbare toevoeropeningen bij 10 Pa was niet steeds correct waardoor ook het E-peil niet correct werd berekend.

Type project: Alle projecten die gebruik maken van RTO’s die gedimensioneerd zijn bij 10 Pa.

4.3.0E-peilBeide
10.5.2-1

Bij omzetting van bestanden naar v10.0.3 tot v10.5.1 werd de ontwerpvertrektemperatuur soms terug op ‘waarde bij ontstentenis’ gezet.

Type project: Alle projecten waarbij de ontwerpretourtemperatuur was ingevuld in een vorige versie

10.0.3E-peilPositief
10.5.1-6

Om de gemeten debieten in te vullen op het tabblad ‘voorverwarming’ dient u de verbonden ruimten te selecteren. Bij de toevoerdebieten stonden enkel de droge ruimten, en bij de afvoerdebieten enkel de natte ruimten. Het is echter ook mogelijk dat er toe- en/of afvoer is in andere ruimten. Deze stonden niet in deze lijst en konden dus niet aangeduid worden.

Type project: alle EPW-projecten met een aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 waarbij gebruik gemaakt wordt van een warmteterugwinapparaat zonder continue meting en waarbij de debieten gemeten zijn

10.5.0E-peilBeide
10.5.1-5

Op het tabblad ‘verwarming’ verscheen de vraag “De ingevoerde warmtepomp is een multisplit of een VRF” soms onterecht niet. Dit kan een invloed hebben op het E-peil.

Type project: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 die gebruik maken van een warmtepomp

10.5.0E-peilBeide
10.5.1-4

Wanneer u een collectieve opwekker > 70 kW ingaf zonder warmteopslag, dan verscheen de vraag “Verbrandingstoestel met condensatie” niet. Hierdoor kon het E-peil niet berekend worden.

Type project: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 die gebruik maken van een collectief verbrandingstoestel >70 kW zonder warmteopslag

10.5.0E-peil/
10.5.1-3

Bij het omzetten van een project van 10.0.3 naar 10.5.0 kan het lijken alsof er niet meer voldaan wordt aan de ventilatie-eis. De reden kan zijn dat er enkele waarden bij de doorstroomopeningen niet ingevuld zijn. Als u deze velden invult en deze voldoen, dan zal terug aangegeven worden dat voldaan wordt aan de ventilatie-eis. In een volgende software-versie zou deze ontbrekende invoer duidelijker moeten weergegeven worden.

Type project: alle projecten waarbij er ontbrekende invoer is bij de doorstroomopeningen

10.5.0Hygiënische ventilatie/
10.5.1-2

Bij de berekening SGUEheat voor gaswarmtepompen is het onduidelijk hoe PERd bij verschillende temperaturen moet ingegeven worden. Deze moest ingegeven worden als getal, en niet als percentage.

Type project: alle projecten met een aan vraagdatum vanaf 1 januari 2018 die werken met een gaswarmtepomp

10.5.0E-peilnegatief
10.5.1-1

Het rendement ndistr_heat_seci_m wordt niet correct berekend als het verdeelsysteem gedetailleerd ingegeven wordt. Dit rendement werd steeds gelijkgesteld aan 1.

Type project: alle projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 die gebruik maken van de gedetailleerde berekening voor de ingave van het verdeelsysteem

9.0.0E-peilnegatief
10.5.0-4

Bij deze projecten mag de invloed van de randisolatie niet ingerekend worden in de U-waarde van de vloer op volle grond. Deze werd onterecht wel ingerekend. de U-waarde van deze vloeren zal dus stijgen.

Type project: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 waarbij de U-waarde van de vloer op volle grond in detail wordt berekend, en waarbij de randisolatie niet aansluit op de isolatielaag van de buitengevel d.m.d. basisregel 1 of 2

10.0.1U-waardenegatief
10.5.0-3

Voor deze projecten was de berekening van ngen,water niet correct.

Type project: alle projecten met een aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 waarbij er meerdere opwekkers verbonden zijn met 1 verdeelsysteem voor sanitair warm water

9.5.1E-peilBeide
10.5.0-2

Voor EPN-eenheden werd het opwekkingsrendement van een warmtepomp soms foutief bepaald.

Type project: EPB-eenheden die gebruik maken van een warmtepomp

9.5.1E-peilBeide
10.5.0-1

Voor deze projecten werd de factor r_preh,heat,zone z foutief berekend.

Type project: projecten met een aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 zonder continue meting van de ventilatiedebieten en waarbij de meetwaarde van het buitenluchttoevoerdebiet/buitenluchtafvoerdebiet gekend is

9.5.1E-peilBeide
10.0.1-1

Voor dit type projecten wordt de hulpenergie voor circulatiepompen niet correct berekend.

Type project: projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 die een circulatieleiding of een combilus bevatten

9.0.2E-peilBeide
10.0.1-2

Voor dit type projecten wordt de hulpenergie voor circulatiepompen niet correct berekend.

Type project: projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 die gebruik maken van een gedeeld verdeelsysteem voor verwarming die zowel EPN- als EPW-eenheden bedient

9.0.2E-peilBeide
10.0.1-3

Voor dit type projecten wordt de reductiefactor voor voorverwarming niet correct berekend.

Type project: projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 die gebruik maken van een gedeelde ventilatorgroep met voorverwarming, zonder continue meting en waarvan de meetwaarden van de debieten niet gekend zijn

9.5.4E-peilBeide
10.0.1-4

Voor dit type projecten wordt het opwekkingsrendement voor verwarming niet correct berekend.

Type project: EPW-projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 die gebruik maken van een elektrische lucht/lucht-warmtepomp

9.5.2E-peilBeide
10.0.1-5

Voor dit type projecten wordt de hulpenergie voor de circulatiepompen in de maanden juli en augustus niet correct berekend.

Type project: EPN

9.0.2E-peilNegatief
10.0.1-6

Voor dit type projecten wordt de effectieve thermische capaciteit niet correct berekend.

Type project: EPW-projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 die gebruik maken van de gedetailleerde berekening voor de effectieve thermische capaciteit Cm volgens NBN EN ISO 13786

9.5.1E-peilBeide
9.5.4-1

Voor dit type projecten is het mogelijk dat het E-peil niet correct berekend werd.

Type project: projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 die gebruik maken van een gedeeld systeem voor verwarming of een combilus met meerdere opwekkers

9.0.0E-peilBeide
9.5.3-1

De hulpenergie voor circulatiepompen wordt niet correct berekend.

Type project : projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2017 die een circulatiepomp bevatten die niet gelinkt is aan alle energiesectoren van een EPB-eenheid

9.0.2E-peilBeide
9.5.3-2

PV-panelen (photo voltaïc) worden niet ingerekend in de eis op hernieuwbare energie.

Type project : projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2019 met een PV-systeem

9.5.2

Hernieuwbare energie

Positief
9.5.2-1

De vraag ‘nieuwe of vernieuwde constructie’ was niet altijd actief, waardoor de Umax-eis verkeerd werd afgetoetst.

Type project: projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2018 en als aard van de werken: nieuwbouw-gedeeltelijke herbouw of nieuwbouw-uitbreiding

9.5.1UmaxBeide
9.5.1-5

De regeling van de ventilatoren werd niet altijd correct in rekening gebracht.

Type project: alle projecten die gebruik maken van lokale koeling

4.3.0E-peil+
9.5.1-4

Er zat een fout in de software waardoor de directe zonnewinsten onderschat werden, door een overschatting van de beschaduwing.

Type project: alle projecten

4.3.0E-peilBeide
9.5.1-3

De referentiewaarde voor de lineaire warmteweerstand Rl,j,ref werd niet altijd correct bepaald.

Type project: EPN

7.5.1E-peil+
9.5.1-2

Er zat een rekenfout in het bepalen van het maandelijks warmteverlies door hygiënische ventilatie voor de koelberekeningen. De referentiewaarde voor de maandelijkse rekenwaarde van de binnentemperatuur was niet altijd correct.

Type project: EPN

7.5.1E-peil-
9.5.1-1

Voor functionele delen die verbonden zijn met een functioneel deel ‘gemeenschappelijk’ berekende de software het verbruik voor verlichting niet correct. In een groot aantal ruimten werd het verbruik voor verlichting onterecht op ‘0’ gezet.

Type project: EPN waarin functionele delen van het type ‘gemeenschappelijk’ voorkomen, nieuwbouw en IER met een bouwaanvraagdatum vanaf 1 januari 2018

9.0.0E-peil-
9.0.2-7

In EPN-projecten waar er gewerkt wordt met meerdere koude-opwekkers per energiesector, werd de factor fcool,m,free,npref niet correct bepaald.

Type project: EPN

8.5.1 / 9.0.2E-peilBeide
9.0.2-6

Bij deze projecten verschijnt de vraag “nieuwe of gerenoveerde scheidingsconstructie” niet meer. Hierdoor worden de Umax-eisen soms foutief afgetoetst.

Type project: alle projecten met als aard van de werken ‘nieuwbouw - gedeeltelijke herbouw’, ‘nieuwbouw - uitbreiding met BV>800m³’ of ‘nieuwbouw - uitbreiding met wooneenheid’ met een aanvraagdatum van de bouwvergunning vanaf 1 januari 2018

9.0.0 / 9.0.2Umax-eisen+
9.0.2-5

Als de reductiefactor voor de vraaggestuurde ventilatie ingegeven wordt via een gelijkwaardigheidsbesluit worden de waarden in de velden ‘reductiefactor (koeling)’ en ‘reductiefactor (oververhitting)’ niet steeds correct geüpdatet.

Type project: alle projecten residentieel met een aanvraagdatum van de vergunning in 2014 of 2015

8.5.1 / 9.0.2E-peilBeide
9.0.2-4

EPN-projecten waarbij 2 functionele delen met als functie ‘gemeenschappelijk’ aan mekaar gelinkt zijn konden geen E-peil berekenen.

Type project: EPN

9.0.0 / 9.0.2E-peil/
9.0.2-3

Als een opwekker gebruikt wordt voor SWW en verwarming zonder gebruik te maken van een verdeelsysteem, kan geen E-peil berekend worden.

Type project: nieuwbouw/IER met een aanvraagdatum van de vergunning vanaf 1 januari 2019

9.0.0 / 9.0.2E-peil/
9.0.2-2

Bij EPB-eenheden met als bestemming ‘Gemeenschappelijke delen’ kan het volume niet ingevuld/aangepast worden. Hierdoor kunnen de resultaten niet berekend worden of zijn deze foutief als het volume dat in versie 8.5.3 ingevuld was niet meer correct blijkt te zijn.

Type project: nieuwbouw EPB-eenheden met als bestemming ‘Gemeenschappelijke delen’

9.0.0 / 9.0.2E-peilBeide
9.0.2-1

Bij het omzetten van de IER naar versie 9.0.0 wordt het reeds ingevulde volume overgenomen bij zowel het ‘nieuw beschermd volume’ als het ‘verbouwd beschermd volume’. Hierdoor is het E-peil niet correct.

Type project: alle ingrijpende energetische renovaties (IER) waarbij het volume van de EPB-eenheid reeds ingevuld was voor conversie

9.0.0 / 9.0.2E-peil-
9.0.0-10

Structurele foutmelding op de databank.

Type project: renovaties zonder wijzigingen aan de scheidingsconstructies

8.5.3 / 9.0.0//
9.0.0-9

Bij geo-cooling wordt het nominale vermogen bepaald aan de hand van het debiet van de putboring.

Type project: alle projecten met geo-cooling

5.0.0 / 9.0.0E-peilBeide
9.0.0-8

Wanneer je in de versie 8.5.3 in een project de datum wijzigt van ‘vóór 2018’ naar ‘2018’ dan werd het energieverbruik (kWh) voor verlichting = 0 voor alle ruimten in een functioneel deel ‘gemeenschappelijk’.

Type project: alle EPN-projecten met aanvraagdatum of datum melding vanaf 1 januari 2018

8.0.4 / 9.0.0E-peil-
9.0.0-7

De waarde bij ontstentenis voor de ontwerpretourtemperatuur was fout in het geval dat als ‘soort afgiftesysteem’ gekozen was voor ‘andere’. Er werd gerekend met 45° C, dit moet 70° C zijn.

Type project: alle projecten met als afgiftesysteem ‘andere’

6.5.1 / 9.0.0E-peil-
9.0.0-6

Bij het groeperen van 2 vensters werd er als beglaasde oppervlakte van de groep slechts de beglaasde oppervlakte van 1 van de ramen getoond.

Type project: alle projecten met gegroepeerde vensters

5.0.0 / 9.0.0//
9.0.0-5

Freechilling: fcool,free,sizing moet bepaald worden over alle koude-opwekkers die de energiesector bedienen. Tot versie 8.5.3 wordt fcool,free,sizing echter bepaald voor elke koude-opwekker apart.

Type project: alle projecten met freechilling

5.0.0 / 9.0.0E-peilBeide
9.0.0-4

Het ‘Merk’ en ‘Type’ van beglazingen is geen verplichte invoer meer voor het aanmaken van een epbs-bestand.

Type project: alle projecten

8.5.3/ 9.0.0//
9.0.0-3

Volgens de rekenmethode moet de ontwerpretourtemperatuur voor verwarming en bevochtiging per energiesector bepaald kunnen worden. Het is mogelijk gemaakt om voor verwarming en bevochtiging telkens een retourtemperatuur per energiesector in te vullen. Hier door kan het E-peil dalen.

Type project: alle projecten

5.0.0/ 9.0.0E-peil+
9.0.0-2

Bij de berekening van EPN-projecten werden vensters zonder eis en beglaasde deuren niet correct ingerekend in de noemer van het E-peil.

Type project: EPN - nieuwbouw en IER

7.5.1/ 9.0.0E-peilBeide
9.0.0-1

Indien er gebruik gemaakt wordt van ventilatiesysteem A werd θe,v,cool,hyg,m in sommige gevallen foutief berekend.

Type project: EPN

7.5.1/ 9.0.0E-peil-
8.5.3-6

In bepaalde gevallen voldeed het thermisch zonne-energiesysteem onterecht niet aan de kwaliteitseisen.

Type project: EPN

8.5.1/ 8.5.3E-peil+
8.5.3-5

Bij projecten waarbij de opwekker voor sanitair warm water onder de Ecodesign-richtlijn valt, stond het antwoord op de vraag “is de energie-efficiëntie bepaald met inbegrip van warmteopslag” standaard op “neen” als de energie-efficiëntie niet gekend was. Bij toestellen die onder de Ecodesign-richtlijn vallen is de energie-efficiëntie altijd bepaald met inbegrip van de warmteopslag.

Type project: EPN

8.5.1/ 8.5.3E-peil+
8.5.3-4

In enkele formules en tabellen rekende versie 8.5.1 van de software onterecht met de bruikbare vloeroppervlakte van de functionele delen in plaats van de gebruiksoppervlakte van de functionele delen.

Type project: EPN

7.5.1/ 8.5.3E-peilBeide
8.5.3-3

In bepaalde gevallen kon een startverklaring niet opgeslagen worden. Wanneer u een epbs-bestand aanmaakte en opsloeg op een bepaalde locatie, was het epbs-bestand niet terug te vinden op deze locatie.

Type project: alle projecten

7.5.1/ 8.5.3Generatie epbs en epba/
8.5.3-2

Het E-peil kon niet berekend worden in een EPN-eenheid die voor de ventilatie gebruik maakte van voorkoeling en waarin een functioneel deel met de functie ‘technische ruimten’ aanwezig was.

Type project: EPN

7.5.1/ 8.5.3E-peil/
8.5.3-1

In versie 8.5.1 is een afrondingsfout aanwezig in de boeteberekening van gordijngevels. Hierdoor kon u een negatieve boete krijgen.

Type project: alle projecten

5.0.0 /8.5.3Boete Umax-
8.5.1-7

In bijlage E van bijlage V zegt eq.223 dat het verdeelrendement van de energiesector gelijk wordt gesteld aan het verdeelrendement van het netwerk. Dit gebeurde tot versie 8.0.4 niet correct waardoor de verdeelrendementen soms te negatief waren.

Type project: EPW

5.0.0 / 8.5.1E-peil+
8.5.1-6

De debietsverhouding βv werd niet altijd correct berekend.

Type project: alle projecten residentieel met aanvraagdatum of datum melding vanaf 1 januari 2017

8.0.4/ 8.5.1E-peilBeide
8.5.1-5

Indien de VRF als lokale opwekker ingegeven was, werd er geen E-peil berekend als er in de EPN- eenheid enkel functionele delen met als functie ‘onderwijs’ en/of ‘technische ruimten’ aanwezig waren.

Type project: EPN

8.0.4 / 8.5.1E-peil/
8.5.1-4

Wanneer u tappunten kopieerde, werd het resultaat niet altijd correct berekend. Soms werd zelfs helemaal geen E-peil berekend.

Type project: EPN

7.5.2 / 8.5.1E-peil+
8.5.1-3

In het geval dat er gebruik gemaakt wordt van een combilus met meerdere opwekkers, werd de variabele Xm niet correct berekend. Het elektrisch hulpenergieverbruik voor opwekking werd ook niet correct verdeeld over de aangesloten EPB- eenheden.

Type project: alle projecten residentieel met aanvraagdatum of datum melding vanaf 1 januari 2017

7.5.2 / 8.5.1E-peilBeide
8.5.1-2

De EPB-software 3G hield geen rekening met de gerecirculeerde debieten voor het berekenen van de m-factor.

Type project: EPW

8.0.4/ 8.5.1E-peilBeide
8.5.1-1

De weergave van het aantal personen in de overzichtstabel van de ruimten was niet altijd correct. Het gaat hier enkel om een weergavefout.

Type project: EPU/EPN

5.0.0/ 8.5.1

//
8.0.4-10

De referentiewaarde voor de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming wordt verkeerd berekend wanneer er zich meerdere functionele delen binnen eenzelfde beschermd volume bevinden.

Type project: EPN

7.5.1/ 8.0.4E-peil-
8.0.4-9

De warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie doorheen de bouwknopen HT,junctions van de EPB- eenheid wordt niet altijd correct berekend wanneer er meerdere functionele delen aanwezig zijn.

Type project: EPN

7.5.1/ 8.0.4K-peil

E-peil
-
8.0.4-8

De debietsverhouding βv wordt niet correct berekend bij gebruik van de detailberekening volgens het gemeten vermogen van de ventilatoren.

Type project: alle projecten residentieel met aanvraagdatum of datum melding vanaf 1 januari 2016

7.0.1/ 8.0.4E-peil+
8.0.4-7

WBO voor WTW niet altijd correct wanneer geen heat pipe of twin coil.

Type project: alle

7.5.1/ 8.0.4E-peil-
8.0.4-6

Software hield geen rekening met het type lokaal voor verlichting.

Type project: EPN

7.5.1/ 8.0.4E-peil+
8.0.4-5

RTO bij 10 Pa verkeerd in de bibliotheek.

Type project: alle

7.5.1/ 8.0.4E-peil
Hygiënische ventilatie
Oververhitting
Netto energiebehoefte
Beide
8.0.4-4

E-peileis voor ingrijpende energetische renovaties van niet-residentiële projecten met aanvraagdatum in 2017 niet correct voor functionele delen ‘sport’.

Type project: EPN 2017

7.5.1/ 8.0.4Emax-eisen-
8.0.4-3

Vrijstelling installatie-eisen ketels pas van toepassing voor vergunningsaanvragen vanaf 16 april 2016.

Type project: alle projecten met installatie-eisen

7.5.1/ 8.0.4Installatie-eisen-
8.0.4-2

Onterechte Umax-eis voor nageïsoleerde constructies die grenzen aan een ‘aangrenzend onbebouwd perceel bovengronds’.

Type project: alle

6.0.1/ 8.0.4Umax-eis+
8.0.4-1

Crash wanneer de ‘automatische berekening’ aanstaat.

Type project: alle

7.5.1/ 8.0.4

//
7.5.2-8

Bij gegroepeerde vensters verschijnt op het niveau van de groep onterecht de melding dat de helling en oriëntatie ingevuld moeten worden.

Type project: alle

7.5.1/ 7.5.2//
7.5.2-7

Ontbrekende gegevens bij gegroepeerde constructies in het EPB-rapport.

Type project: alle

7.5.1/ 7.5.2//
7.5.2-6

Crash bij kopiëren/plakken vensters.

Type project: alle

7.5.1/ 7.5.2//
7.5.2-5

Foute waarde van ‘Nestaan’ in de EPBD-bibliotheek.

Type project: alle

7.5.1/ 7.5.2U-waardeBeide
7.5.2-4

Knoop ‘ventilatie’ geeft foutmelding.

Type project: alle

7.5.1/ 7.5.2//
7.5.2-3

De correctiefactor voor in situ gespoten PUR in samengestelde lagen werd niet correct toegepast.

Type project: alle

7.5.1/ 7.5.2U-waarde+
7.5.2-2

Wanneer u klikt op een samengestelde laag in een constructie, verschijnt een foutmelding.

Type project: alle

7.5.1/ 7.5.2//
7.5.2-1

In de ruimtecategorie ‘Onderwijsinstellingen’ kon niet meer gekozen worden voor ‘polyvalente zaal’.

Type project: alle

7.5.1/ 7.5.2//
7.5.1-5

Er werd hulpenergieverbruik ingerekend voor circulatiepompen bij (multi)splitunits.

Type project: alle

5.0.0/ 7.5.1E-peil+
7.5.1-4

De correctiefactor voor in situ gespoten PUR werd niet toegepast wanneer dit gebruikt werd in een samengestelde laag.

Type project: alle

5.0.0/ 7.5.1U-waarde-
7.5.1-3

PV-panelen voor projecten met aanvraagdatum of datum melding vanaf 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 werden niet meegerekend.

Type project: alle projecten met aanvraagdatum of datum melding vanaf 1 november 2013 tot en met 31 december 2013

5.0.0/ 7.5.1E-peil
HE-eisen (enkel publieke kantoren en scholen)
+
7.5.1-2

Een niet-residentieel deel in een residentieel project voldeed, onterecht, niet aan de hygiënische ventilatie-eisen.

Type project: alle projecten residentieel met een niet-residentieel deel

5.0.0/ 7.5.1Hygiënische ventilatie+
7.5.1-1

De Umax-eis voor opake scheidingsconstructies palend aan een bestaand BV op eigen perceel werd te streng afgetoetst voor projecten met een aanvraagdatum of melding vanaf 1 januari 2015.

Type project: alle

6.0.1/ 7.5.1Umax+
7.0.2-5

Voor projecten die gebruik maken van meerdere opwekkingstoestellen, waaronder een WKK, wordt het E-peil niet berekend.

Type project: alle projecten met een E-peil

6.8.0/ 7.0.2E-peilBeide
7.0.2-4

Projecten met enkel constructiedelen zonder eis, krijgen een foutmelding op de databank bij het opladen van epbs- en epba-bestanden.

Type project: alle

6.8.0/ 7.0.2//
7.0.2-3

In bepaalde projecten verschijnt een foutmelding bij het navigeren in de knoop ‘ventilatie’ waardoor het E-peil in bepaalde gevallen niet berekend wordt.

Type project: alle projecten met een E-peil

7.1.0/ 7.0.2E-peilBeide
7.0.2-2

Voor warmteopwekkingstoestellen voor sanitair warm water is het niet voor alle toestellen mogelijk om aan te duiden of het voor 26 september 2015 op de markt gebracht is.

Type project: alle nieuwbouw projecten met bestemming = wonen

7.1.0/ 7.0.2E-peilBeide
7.0.2-1

Fout in de berekening van warmteopwekkingstoestellen voor sanitair warm water die onder de Ecodesign-richtlijn vallen. In bepaalde gevallen kon het E-peil niet berekend worden.

Type project: alle projecten met een E-peil

7.1.0/ 7.0.2E-peilBeide
7.0.1-6

Bug bij het berekenen van de ventilatieverliezen. De bug kwam enkel voor in het geval er ruimtes niet bestemd voor menselijke bezetting aanwezig zijn, die enkel door binnenlucht gevoed worden.

Type project: alle nieuwbouw- projecten (kantoren en scholen)

5.0.0/ 7.0.1

E-peil

+
7.0.1-5

Afrondingsfout bij detailberekening m-factor.

Type project: alle nieuwbouw- projecten

5.0.0/ 7.0.1E-peilBeide
7.0.1-4

Bug bij een douchewarmteterugwinapparaat met een tappunt aangesloten op een circulatieleiding.

Type project: alle nieuwbouw projecten met bestemming = wonen

5.0.0/ 7.0.1E-peil-
7.0.1-3

Bug bij de berekening van WKK (als er ook een niet-preferent toestel aanwezig is en als de WKK wordt gebruikt in meerdere gebouwen).

Type project: alle nieuwbouw projecten

5.0.0/ 7.0.1E-peilBeide
7.0.1-2

Voor projecten met aard van de werken ‘Ingrijpende energetische renovatie’ wordt onterecht een Umax-eis opgelegd voor bestaande deuren en glasbouwsteenwanden. In de versie 7.0.1 wordt deze eis niet meer opgelegd.

Type project: alle projecten met aard van de werken = IER

6.0.1/ 7.0.1Umax+
7.0.1-1

In de vorige versies zit een bug bij het aftoetsen van de Umax-eisen om een BEN-logo te behalen. Het is mogelijk dat uw project na conversie niet meer aan BEN beantwoordt, terwijl dat voordien wel het geval was.

Type project: alle nieuwbouw- projecten met aanvraagdatum vanaf 1 januari 2014

5.5.0/ 7.0.1BEN-niveau-
6.5.1-3

Bij het converteren van projecten opgemaakt in een versie vóór 6.0.2 naar versie 6.5.0, wijzigde het gedeeld systeem naar een lokaal systeem. Er verscheen geen melding.

Type project: alle projecten met een gedeeld systeem

6.5.0/ 6.5.1E-peil+
6.5.1-2

In enkele grote projecten is in de versie 6.5.0 vastgesteld dat de resultaten verschilden als meermaals op de knop ‘berekenen’ werd gedrukt.

Type project: alle (enkel ontdekt in ‘grote’ projecten )

6.5.0/ 6.5.1Alle resultatenBeide
6.5.1-1

In de versie 6.5.0 verscheen onterecht een foutmelding bij het invoeren van puntbouwknopen: ‘De knoop is niet gelinkt aan een energiesector’. Deze puntbouwknopen werden niet ingerekend in de resultaten.

Type project: alle projecten waarbij u puntbouwknopen kunt invoeren.

6.5.0/ 6.5.1E-peil
K-peil
Netto- energiebehoefte voor verwarming
-
6.5.0-7

Problemen met epbs- en epba-bestanden op de databank.

Type project: alle

5.0.0/ 6.5.0Generatie epbs en epba/
6.5.0-6

Onterechte foutmeldingen.

Type project: alle

5.0.0/ 6.5.0//
6.5.0-5

De detailberekening voor het afgifterendement is enkel van toepassing voor afgiftesystemen ‘oppervlakteverwarming’ en ‘radiatoren’. In de vorige versies was verkeerdelijk een detailberekening mogelijk voor andere afgiftesystemen.

Type project: alle

5.0.0/ 6.5.0E-peilBeide
6.5.0-4

Voor condenserende en niet-condenserende waterketels en warmeluchtgeneratoren wordt de waarde bij ontstentenis voor het opwekkingsrendement voor ruimteverwarming in versie 6.0.2 verkeerdelijk toegepast op het deellastrendement in plaats van op het opwekkingsrendement.

Type project: alle

5.0.5/ 6.5.0E-peil+
6.5.0-3

Als u in een EPB-eenheid meerdere ventilatiezones invoerde met elk een verschillend type ventilatiesysteem, verscheen bij het niet-preferente systeem een onterechte melding dat alle ruimten van die zone ‘niet- geventileerd’ zijn. Deze ruimten kregen bijgevolg een onterechte boete.

Type project: EPW en EPU

6.0.2/ 6.5.0Hygiënische ventilatie+
6.5.0-2

Boete voor constructies die niet voldoen aan Rmin-eis is verkeerd afgerond in de vorige versies.

Type project: alle

5.0.0/ 6.5.0Boete RminBeide
6.5.0-1

Bij constructies tussen twee industriegebouwen gelden geen eisen op Umax/Rmin. In de vorige versies is onterecht wel een eis aanwezig.

Type project: industrie

5.0.0/ 6.5.0Eisenpakket/