Gedaan met laden. U bevindt zich op: Veelgemaakte fouten Werken als verslaggever

Veelgemaakte fouten

Uit twee steekproeven, telkens op 110 EPB-aangiften, om na te gaan of de EPB-verslaggever correct rapporteert in de EPB-aangifte, kwam het VEKA op een aantal kleine en grote fouten uit. Een eerste steekproef was gericht op de kwaliteit van ventilatiesystemen; in een tweede lag de focus op de invoer van ecodesigngegevens.

Specifiek: fouten, aandachtspunten en tips bij de invoer van installaties en ecodesigngegevens

Fouten

Vermijd deze fouten, want ze kunnen leiden tot boetes voor de EPB-verslaggever:

Aandachtspunten

 • Niet of foutief overnemen van Ecodesigngegevens in de EPB-aangifte
  • Het thermisch vermogen Prated is niet overgenomen
  • Het gerapporteerde Ecodesignrendement verschilt van het rendement vermeld in de ErP-fiche
  • Betere waarden gerapporteerd dan vermeld in de stavingsstukken
  • De gerapporteerde Ecodesigngegevens worden overgenomen uit een ErP-fiche van het verkeerde productiejaar
  • De gerapporteerde Ecodesigngegevens van zonnecollectoren verschillen van de correcte Ecodesigngegevens
 • Specifieke aandachtspunten bij het rapporteren van een warmtepomp
  • De waarde van SCOPON van de warmtepomp is niet correct of de warmtepomp is geen lage temperatuurwarmtepomp
  • De bijkomende elektrische weerstand van de warmtepomp is wel of niet ingerekend als niet-preferente opwekker
  • Bij de bodem-water warmtepomp is een foutieve warmtebron gerapporteerd, dan die waarbij de SCOPON of SGUEh is bepaald
  • Het vermogen van de pomp naar de verdamper werd niet correct overgenomen uit de Ecodesigngegevens
  • Actieve koeling is niet gerapporteerd
 • Overige aandachtpunten bij het rapporteren van de installaties:
  • Het opwekkingstoestel (of toestellen) valt niet onder Ecodesign, maar is wel zo gerapporteerd
  • Er zijn verschillende types afgifte-elementen en er is niet gerapporteerd met het slechtste afgifte-element
  • Lokale opwekker in plaats van gemengde opwekker
  • Het buffervat is niet gerapporteerd

Tips

 • Houd de ErP-fiche waaruit de gerapporteerde gegevens voor Ecodesign gehaald worden bij als pdf-formaat. Dit is een belangrijk stavingsstuk.
 • Documenteer uitvoerig de technische installaties.
  • Dit kan via legplannen, facturen met vermelding van het werfadres, een overzichtsfoto van de ruimte met technische installaties, een foto van de opwekkingstoestellen, een foto van de kenplaatjes van de toestellen en foto’s van de verwarmingskringen en circulatiepompen. Zie informatie over verplichte stavingsstukken vanaf 2023 .
  • Bij aanwezigheid van pompmodules is het interessant om het deksel te verwijderen en de pompen as-built te fotograferen.
 • Verwijder voor het definitief indienen van de EPB-aangifte alle overbodige invoer die gebruikt is om simulaties uit te voeren: bijvoorbeeld diverse opwekkers voor ruimteverwarming en ventilatie-installaties. Neem in de EPB-file enkel die installaties op die daadwerkelijk geplaatst zijn.
 • Rapporteer voor projecten met aanvraagdatum vanaf 1 maart 2017 alle circulatiepompen, zowel de inwendige pomp van de opwekker (uitzondering bij warmtepompen mogelijk), als de extra pompen van de afgiftekringen, circulatieleiding of combilus.
 • Rapporteer de configuratie van het opslagvat correct: ‘verschillend opslagvat (1 per opwekker)’ in plaats van ‘1 uniek opslagvat voor 2 opwekkers’ en omgekeerd, zoals is uitgelegd in de helpfunctie van de EPB-software 3G: ”indien er maar 1 opslagvat en 1 opwekker is, dan kiest u hier voor een verschillend opslagvat (1 per opwekker)”.

Specifiek: vermeld het juiste adres op het EPC

Controleer steeds of het juiste adres vermeld is op het EPC. Als op het EPC uitsluitend een ‘Gebouw-id’ vermeld wordt zonder adres, is de EPB-aangifte niet correct gekoppeld aan het CRAB-register.

Daardoor voldoet de EPB-aangifte niet aan de vereiste vorm en inhoud en kan Vlabel bijvoorbeeld geen korting op onroerende voorheffing toekennen, als het project daar recht op zou hebben.

Algemeen: een overzicht van alle veel gemaakte fouten

Vermijd fouten, want ze kunnen leiden tot boetes voor de EPB-verslaggever.

Vastgestelde fout

Zichtbare fouten *

Indeling gebouw (2023)Er is een foutieve indeling gebouw toegepast: rijwoningen moeten gerapporteerd worden als afzonderlijke EPB-eenheden en niet als EPB-eenheden die deel uitmaken van 1 gebouw;
Oppervlakten en volumes (2023)

De oppervlakte van de wanden van diverse appartementen naar een gemeenschappelijk deel is gerapporteerd als 1 m² in plaats van de werkelijke oppervlakte.
De oppervlakten van muren, vloeren en plafonds naar aangrenzende verwarmde ruimten (AVR) of gemeenschappelijke delen (GD) moeten sinds de berekening van het S-peil altijd ingevoerd worden met de werkelijke oppervlakten, ook als er voldaan is aan de Umax-eis.

Hygiënische ventilatie

is geen toevoer of afvoer aanwezig; in de aangifte is de toevoer of afvoer echter wél gerapporteerd.

x

As-built is geen doorstroomopening (DO) aanwezig of DO < 5 mm; in de aangifte zijn DO’s gerapporteerd.

x

Bij een regelbare (RTO) die niet voldoet aan de RTO-eisen moet het debiet gerapporteerd worden als 0 m³/h.

Het debiet van de RTO of RAO is fout gerapporteerd.

De lengte van de RTO is fout gerapporteerd.

x

Er ontbreekt een ruimte (met ventilatie-eis) in de aangifte.

x

Het ‘type’ ruimte uit de aangifte komt niet overeen met de as-builtsituatie.

x

De oppervlakte van de ruimte is fout gerapporteerd.

Ventilatiesysteem

De m-factor is onterecht verlaagd: er is bv. geen meting of er is een menging van roosters met verschillende P-klasse.

De gerapporteerde m-factor is fout.

De freduc voor vraagsturing is onterecht verlaagd in de aangifte.

De gerapporteerde freduc is fout.

Het rendement van het warmteterugwinapparaat is fout gerapporteerd.

De balans van het warmteterugwinapparaat is fout gerapporteerd.

Er is foutief aangegeven of het ventilatietoestel wel of niet over continue meting beschikt.

Er worden meetresultaten gebruikt in de aangifte, terwijl er geen bewijsstuk aanwezig is dat een meting werd uitgevoerd.

Verwarming

Het ‘type opwekker’ is fout (ketel, warmtepomp, elektrische verwarming…).

x

Het merk of type van de ketel is fout gerapporteerd.

x

Het rendement van de ketel is fout gerapporteerd.

De COP en/of het elektrisch vermogen van de warmtepomp is fout gerapporteerd.

De elektrische weerstand van de warmtepomp werd niet meegerekend.

De pomp naar de verdamper ontbreekt bij de rapportering van de warmtepomp.

In de aangifte is niet aangegeven dat de opwekker en leidingen buiten het beschermd volume liggen.

x

Het afgiftesysteem (oppervlakteverwarming of andere) is fout gerapporteerd.

x

De ontwerpvertrek- of -retourtemperatuur is fout gerapporteerd.

Het type van de regeling is fout gerapporteerd.

x

In de aangifte is foutief aangegeven of er wel of geen buitenvoeler aanwezig is.

In de aangifte is een buffervat te veel of te weinig gerapporteerd.

Warm tapwater

In de aangifte zijn tappunten te veel of te weinig opgegeven.

x

Het ‘type opwekking’ is fout gerapporteerd (ketel, warmtepomp of bv. keuken elektrisch). Of er werden twee verschillende opwekkers voor sanitair warm water vastgesteld en er is slechts één gerapporteerd.

x

In de aangifte is een opslagvat te veel of te weinig gerapporteerd.

x

De leidinglengte naar een tappunt is fout gerapporteerd, of de gerapporteerde leidinglengten wijken sterk af van de werkelijke leidinglengten volgens de as-builtplannen.

De elektrische weerstand van de warmtepomp werd niet ingerekend.

(2023) De circulatieleidingen zijn niet gerapporteerd.

Er is geen elektronica gerapporteerd bij de ketel.

x

Er is geen ingebouwde ventilator gerapporteerd bij de ketel.

Er is een circulatiepomp te veel ingerekend.

Er ontbreekt een extra pomp (bv. naar een buffervat).

De hulpenergie van de ventilator ontbreekt.

Het hulpenergieverbruik van de ventilator is fout gerapporteerd.

Er zijn gaskleppen en ventilatoren gerapporteerd bij een bodem/water-warmtepomp.
Zonnepanelen (PV) (2023)Het gerapporteerde vermogen van de PV-panelen stemt niet overeen met de stavingsstukken.

De gerapporteerde oriëntatie van de PV-panelen is niet in overeenstemming met de werkelijke oriëntatie.

Er zijn meer PV-panelen gerapporteerd dan er in werkelijkheid geplaatst zijn.
Via een bezoek ter plaatse, het indienststellingsrapport van de PV-panelen of via de luchtfoto’s beschikbaar op Geopunt(opent in nieuw venster) kunt u het correcte aantal nakijken.
x

* Onder ‘zichtbare fouten’ verstaan we afwijkingen op de as-builtsituatie die zichtbaar zijn ter plaatse.

(2023): veelgemaakte fouten die zijn toegevoegd na de steekproef van 2023.