Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gekende problemen met de EPB-software 3G EPB-software

Gekende problemen met de EPB-software 3G

Geldig voor alle bouwaanvragen

Wanneer u denkt een bug te hebben gevonden in de EPB-software 3G, kunt u hier nagaan of het VEKA al op de hoogte is van het probleem en wat de status ervan is (bijvoorbeeld: ‘wordt onderzocht’ of ‘zal opgelost zijn in de versie … op xx/xx/20xx’).

Specifieke bugs en problemen, die u niet kunt terugvinden in het overzicht hieronder of die eigen zijn aan uw PC/MAC of project, meldt u best via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Overzicht gekende problemen

Datum (versie)

Omschrijving en toepassingsgebied

Eventuele workaround en status

15/05/2024 (14.0.3)

Omschrijving: Bij het indienen van een startverklaring of aangifte op de energieprestatiedatabank verschijnt er een structurele fout. Deze wordt veroorzaakt doordat het .epbs- of .epba-bestand niet correct gegenereerd wordt door een foutieve installatie.

Toepassingsgebied: Alle gebruikers die de software handmatig geïnstalleerd hebben in dezelfde installatiemap als een vorige versie én bij projecten met een K-peileis of een eis op lagetemperatuurverwarming.

Workaround:

 1. De-installeer de software volledig via de Uninstaller (deze kan je vinden in de installatiemap).
 2. Installeer de software opnieuw handmatig. Maak hierbij een nieuwe, unieke installatiemap aan.
 3. Genereer het .epbs- of .epba-bestand opnieuw. Er zal geen structurele fout meer optreden.

Status: in te plannen

24/04/2024 (14.0.3)

Omschrijving: Bij het indienen van een startverklaring of aangifte op de energieprestatiedatabank verschijnt er een structurele fout. Deze wordt veroorzaakt doordat er een te lange naam is ingevuld bij de velden ‘Naam’, ‘Merk’ of ‘Product-ID’ van een opwekker.

Toepassingsgebied: Alle projecten met een opwekker waarvan de invoer voor de velden ‘Naam’, ‘Merk’ of ‘Product-ID’ meer dan 64 karakters bevat.

Workaround: Wijzig de invoer zodat deze maximaal 64 karakters bevat.

Status: in te plannen

23/04/2024 (14.0.3)

Omschrijving: Bij het indienen van een startverklaring of aangifte op de energieprestatiedatabank verschijnt er een structurele fout.

Toepassingsgebied: Alle renovatieprojecten met een warmtepomp die vrijgesteld is van de installatie-eisen.

Workaround: Wacht met het indienen tot de volgende versie (begin juli 2024).

Status: Dit zal opgelost zijn in de volgende versie (begin juli 2024).

23/04/2024 (14.0.3)

Omschrijving: Er zijn layoutproblemen met de gegenereerde formulieren: het EPC bouw is onvolledig en het EPW-formulier is volledig leeg.

Toepassingsgebied: Alle projecten met een gassorptiewarmtepomp of een gasaangedreven warmtepomp.

Workaround: Wacht met het indienen tot de volgende versie (begin juli 2024).

Status: Dit zal opgelost zijn in de volgende versie (begin juli 2024).

23/04/2024 (14.0.2)

Omschrijving: Bij sommige projecten wordt geen .epbs-bestand aangemaakt als er een startverklaring gegenereerd wordt. Achterliggend zijn er nog gegevens over ‘technische eisen’ (bij renovatie) onthouden die de aanmaak van het epbs-bestand blokkeren.

Toepassingsgebied: Dit kan voorvallen bij alle projecten.

Workaround:

 • Verander de aard van de werken naar ‘renovatie’
 • Ga naar de knoop ‘Technische eisen’ en duid aan dat er geen installaties geplaatst of vernieuwd werden

 • Herbereken de resultaten

 • Verander de aard van de werken terug naar ‘nieuwbouw’ en vul de verduidelijking aard van de werken aan

 • Vul de nodige gegevens aan in de knopen Verwarming, Ventilatie en Sanitair Warm Water

 • Herbereken de resultaten en genereer de startverklaring. Het .epbs-bestand wordt nu wel aangemaakt.

Tip: om fouten te vermijden, opent u de EPB-software best tweemaal en voert u bovenstaande stappen uit in een kopie van het bestand.

Status: in te plannen

23/04/2024 (13.5.3 en recenter)

Omschrijving: In sommige projecten worden de resultaten niet berekend of treden er foutmeldingen op. De oorzaak hiervan ligt aan scheidingsconstructies of opwekkers die niet langer aanwezig zijn in het project. Het is niet mogelijk om deze zelf te verwijderen of aan te passen.

Dit probleem was opgelost in versie 13.5.2, maar bleek nadien toch nog op te treden in latere versies.

Toepassingsgebied: Dit kan voorvallen bij alle projecten.

Workaround: Bezorg ons het .peb-bestand. In de meeste gevallen kan de softwareontwikkelaar dit herstellen.

Status: opgelost in versie 14.0.3

06/02/2024 (14.0.2)

Omschrijving: Sinds november 2023 beginnen nieuwe ondernemingsnummers met een 1. In de EPB-software is het momenteel niet mogelijk om deze nieuwe ondernemingsnummers in te geven.

Toepassingsgebied: Alle projecten waar de aangifteplichtige een rechtspersoon is met een recent KBO-nummer (dat start met een 1).

Workaround: Wacht met het indienen van de startverklaring of aangifte tot de volgende versie (mei 2024).

Status: opgelost in versie 14.0.3

30/08/2023 (14.0.0)

Omschrijving: Wanneer er bij een laag van een scheidingsconstructie als dikte ‘0’ wordt ingegeven, dan verandert dit naar ‘-’. De R-waarde van die laag wordt dan 0. Dit veroorzaakt bij het indienen van de epbs- en epba-bestanden een structurele foutmelding op de energieprestatiedatabank.

Toepassingsgebied: Alle projecten die een laag zonder dikte bevatten in één of meerdere scheidingsconstructies.

Workaround: De desbetreffende laag verwijderen en een laag met een andere dikte dan ‘0’ ingeven.

Status: in te plannen.

07/02/2023 (v13.5.1 - update)

20/10/2022 (v13.0.1)

23/04/2020 (10.5.5 of ouder)

Omschrijving: op deze schermen is de weergave soms heel klein en niet meer werkbaar. Dit probleem lijkt vaker voor te komen sinds v13.5.1.

Toepassingsgebied: alle verslaggevers die werken met een hoge resolutie scherm

Workaround: bij de meeste gebruikers lost volgende workaround het probleem op:

 • Sluit de software af
 • Ga naar de installatiefolder (meestal is dit C:/PEB/13.5_x64)
 • Ga in de map jre1.8.0_172 en dan ‘bin’
 • Zoek naar javaw.exe.
 • Klik hierop met de rechtermuisknop en kies ‘Properties’
 • Ga naar het tabblad ‘Compatibility’
 • Duid “Override high DPI scaling behavior” aan en kies voor ‘Systeem’.
 • Sla dit bestand op en start de software opnieuw op

Werkt deze oplossing bij u niet? Laat het ons dan weten via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Status: Een definitieve oplossing zal pas mogelijk zijn nadat de migratie naar JavaFX volledig uitgevoerd is.

10/01/2023 (v13.5.1) (UPDATE)

16/06/2022

5/11/2021

Omschrijving: De EPB-software is nog niet volledig geoptimaliseerd voor het opslaan van bestanden in deze toepassingen. Sinds v12.5.7 werden hiervoor een aantal oplossingen in de EPB-software geïmplementeerd, maar die blijken niet voor alle gebruikers goed te werken. We krijgen nog steeds regelmatig meldingen van gebruikers waarvan de bestanden corrupt geworden zijn na fouten bij het opslaan. Deze fouten ontstaan doordat er op het moment van opslaan geen connectie is met de opslaglocatie.

Een corrupt bestand is te herkennen aan de foutmelding “Onmogelijk om het bestand te converteren. De versie van het bestand is:” en aan een bestandsgrootte van 0 kB.

Toepassingsgebied: alle gebruikers die werken in bestanden die opgeslagen zijn in cloud-gebaseerde toepassingen (zoals gedeelde netwerkschijven of online-opslagtoepassingen)

Workaround: Wij raden alle gebruikers expliciet aan om voorlopig niet rechtstreeks bestanden op te slaan in of te openen vanuit dergelijke cloud-toepassingen. U slaat best de bestanden lokaal op om er dan in te werken.

In sommige gevallen kan de softwareontwikkelaar (delen van) het bestand recupereren. Bezorg ons in dat geval de nodige bestanden.

Status: er wordt verder gewerkt aan bijkomende optimalisaties.

10/01/2023

Omschrijving: volgens de regelgeving moeten de vermogens van alle elektrische boilers in een EPB-eenheid samengeteld worden en moet de som van deze vermogen afgetoetst worden aan de eis. In de EPB-software wordt echter het vermogen van elke boiler apart afgetoetst aan de eis. Dit is niet correct.

Toepassingsgebied: alle projecten waarvoor de installatie-eisen van toepassing zijn én waar er meerdere elektrische boilers aanwezig zijn.

Workaround: Maak slechts 1 systeem voor sanitair warm water aan en tel de vermogens van alle aanwezige boilers op. Geef de volledige oppervlakte van het gebouw in (er mag geen oppervlakte dubbel geteld worden). Op deze manier wordt de installatie-eis correct afgetoetst.

Status: in te plannen

20/10/2022

Omschrijving: de verliesoppervlakte wordt niet altijd weergegeven op het EPC bouw

Toepassingsgebied: dit probleem kan voorvallen bij alle projecten.

Workaround: /

Status: nog in te plannen

12/07/2022 (v12.0.5)

Omschrijving: als u voor deze projecten de aanvraagdatum van het project wijzigt, wijzigt de invoer voor het veld ‘systeem voor sanitair warm water’ (in de knoop EPB-eenheid) van ‘neen’ naar ‘ja’. Hetzelfde gebeurt bij het wijzigen van de aard van de werken van ‘nieuwbouw’ naar ‘IER’ (ingrijpende energetische renovatie) (en omgekeerd). Hierdoor wordt het E-peil niet berekend.

Toepassingsgebied: alle EPN-projecten zonder systeem voor sanitair warm water

Workaround: Pas de invoer voor het veld ‘systeem voor sanitair warm water’ terug aan naar ‘neen’.

Status: nog in te plannen

17/05/2022 (formulieren)

Omschrijving: voor deze projecten verschijnt onterecht op het EPC en het hoofdformulier dat wel aan alle U-waarden voldaan is.

Toepassingsgebied: alle projecten waarbij niet voldaan is aan de eis op de gemiddelde U-waarde van vensters met transparante delen anders dan glas

Workaround: /

Status: nog in te plannen

07/04/2022 (v12.5.1)

Omschrijving: voor projecten met PV-panelen (photovoltaic) moet vanaf v12.5.1 de apertuuroppervlakte niet meer ingevuld worden. Voor sommige bestaande projecten (opgemaakt met een versie voor v12.5.1) verschijnt na conversie een onterechte validatie voor het veld ‘Apertuuroppervlakte’, terwijl dit veld niet meer zichtbaar is.

Toepassingsgebied: sommige projecten met PV-panelen die uit een versie voor v12.5.1 geconverteerd worden naar een versie na v12.5.1

Workaround: deze validatie heeft geen invloed op de resultaten of de berekeningen. U kunt deze gewoon negeren.

Status: nog in te plannen

10/12/2021 (v12.0.5 en recenter)

Omschrijving: er kunnen verschillende problemen voorkomen met de weergave van de invoervelden/schermen waardoor de tekst moeilijk of niet leesbaar is: zeer kleine lettergrootte of juist zeer grote lettergrootte, samengedrukte tekst in tabellen of boomstructuur, …

Toepassingsgebied: dit probleem komt voor bij sommige gebruikers

Workaround: Bij sommige gebruikers lost een aanpassing van de beeldscherminstellingen het probleem op. Bij andere gebruikers blijft het probleem bestaan na aanpassing van de beeldscherminstellingen.

Voer volgende stappen uit om de beeldscherminstellingen te wijzigen:

 1. Rechter muisklik op het bureaublad en kies voor “Beeldscherminstellingen”

 2. Scroll naar de sectie “Schaal en layout”

 3. Kies voor een ander percentage in de lijst. Het ‘aanbevolen’ percentage zal wellicht wel tot een goede weergave leiden.

 4. Start de EPB-software opnieuw op nadat u de beeldscherminstellingen gewijzigd hebt

Status: dit is gedeeltelijk opgelost in v12.5.7
Een definitieve oplossing zal pas mogelijk zijn nadat de migratie naar JavaFX volledig uitgevoerd is.

24/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: bij het kopiëren van tekst uit een PDF-bestand in een invoerveld van de EPB-software verschijnt er op het einde van de tekst een vreemd teken: �. Hierdoor behoudt de EPB-software de geplakte tekst niet.

Toepassingsgebied: alle projecten

Workaround: verwijder het vreemde teken meteen nadat u de tekst geplakt heeft in het invoerveld. Op deze manier zal de EPB-software de tekst wel behouden.

Status: nog in te plannen

5/11/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: de vraag ‘Energie-efficiëntie bepaald met inbegrip van de weerstand’ verschijnt niet. Hierdoor verschijnt de melding dat een elektrische weerstand moet ingegeven worden. Voor warmtepompen waarvoor de energie-efficiëntie bepaald is met inbegrip van de weerstand leidt dit tot slechtere resultaten.

Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 met een warmtepomp die instaat voor sanitair warm water en die valt onder Ecodesign en beschikt over een elektrische weerstand.

Workaround: Indien u beschikt over de correcte staving dat de energie-efficiëntie bepaald is met inbegrip van de weerstand, mag u als tijdelijke workaround ‘neen’ antwoorden op de vraag ‘Warmtepomp uitgerust met een elektrische weerstand’.

Status: Een definitieve oplossing zal pas mogelijk zijn nadat de migratie naar JavaFX volledig uitgevoerd is.

08/10/2021 (v12.0.5)

Omschrijving: de tab-functie en de scroll-functie van de muis werken niet naar behoren. Dit is gerelateerd aan de migratie naar de nieuwe grafische interface (JavaFX).

Toepassingsgebied: Alle projecten

Workaround: /

Status: wordt verder onderzocht

10/09/2021 (v11.5.4)

Omschrijving: Bij de ingave van een VRF-systeem geeft de software aan dat er ontbrekende invoer is voor velden die niet ingevuld kunnen worden (invoer van SCOPON)

Toepassingsgebied: Alle EPN-projecten met een VRF-systeem.

Workaround:

 1. Vink ‘ja’ aan bij ‘zijn de testgegevens volgens EU n°2016/2281 beschikbaar voor...’
 2. Vul 0 kW in bij vermogen in uit-stand, TO-vermogen, stand-by vermogen en CCH-vermogen
 3. Vink ‘nee’ aan bij ‘warmtepomp met twee luchtkanalen’
 4. Kies ‘directe invoer van de SCOPon’ en vul een waarde van 3,3 in
 5. Vink terug ‘nee’ aan bij ‘zijn de testgegevens volgens EU n°2016/2281 beschikbaar voor...’

Status: nog in te plannen

26/05/2021

Omschrijving: Op het EPC bouw wordt enkel het totaal verbouwd beschermd volume weergegeven, in plaats van de som van het totaal verbouwd beschermd volume en het totaal nieuw beschermd volume.

Toepassingsgebied: Alle projecten met aard van de werken ‘Renovatie’.

Workaround: /

Status: nog in te plannen

12/02/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Het is niet mogelijk om velden in te vullen indien er pop-up-vensters verschijnen. Dit is een Java-bug gerelateerd aan full-screen mode op MAC OS ‘Big Sur’.

Toepassingsgebied: alle projecten bij gebruikers van MAC OS ‘Big Sur’

Workaround:

 1. Ga naar ‘System preferences’ en dan naar ‘general’.
 2. Pas ‘Prefer tabs’ aan naar ‘never’.

Status: wordt onderzocht

22/01/2021 (11.5.1)

Omschrijving: Voor deze projecten is de manier van invoeren van de bouwknopen aangepast. Momenteel is het hierdoor niet mogelijk om de software lengtes van bouwknopen te laten optellen.

Toepassingsgebied: alle projecten met een datum van de bouwaanvraag vanaf 01/01/2021 waarbij de bouwknopen in detail worden ingegeven.

Workaround: U kunt de lengtes handmatig optellen en het totaal invullen in de tabel.

Status: nog in te plannen

28/10/2020 (alle versies)

Omschrijving: Het TRD verbiedt om deze constructies in rekening te brengen. U mag deze constructies dus ook niet ingeven in de software. Er wordt bekeken om dit duidelijker te maken.

Toepassingsgebied: alle projecten waarin zich een AOR bevindt die in detail ingegeven wordt en waarbij voor de AOR een vloer ingegeven is met als begrenzing ‘grond’, ‘kelder’ of ‘kruipkelder’.

Workaround: U mag deze constructies niet ingeven in de software.

Status: nog in te plannen

03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies)

Omschrijving: bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA.

Toepassingsgebied: alle MAC-gebruikers

Workaround: /

Status: nog in te plannen