Gedaan met laden. U bevindt zich op: Agenda Vlaamse ministerraad Een dossier op de Vlaamse ministerraad brengen

Agenda Vlaamse ministerraad

Hier lees je wanneer de Vlaamse Regering vergadert, hoe een minister punten op de agenda kan laten zetten en hoe de agenda wordt verspreid.

Vergaderkalender

De Vlaamse Regering vergadert in principe elke vrijdag op het kabinet van de minister-president.

De kalender met de timing van de volgende ministerraden wordt twee keer per jaar opgesteld. De minister-president kan de regering altijd in een bijzondere vergadering bijeenroepen.

Agendapunten indienen

De minister-president bepaalt de agenda van de ministerraad.

Elke Vlaamse minister kan vragen om een aangelegenheid te agenderen waarvoor hij of zij bevoegd is. Het kabinet van de minister moet daarvoor op tijd de nodige documenten bezorgen aan het secretariaat van de Vlaamse Regering. Op tijd betekent: ten laatste om 15 uur op de vierde werkdag vóór de vergadering.

Nota aan de Vlaamse Regering

Als de ministerraad een beslissing moet nemen over het dossier, moet het kabinet van de bevoegde minister een nota aan de Vlaamse Regering indienen. De nota moet opgesteld zijn volgens het officiële sjabloon.

Punten die automatisch op de agenda komen

De volgende agendapunten komen automatisch op de agenda:

  • goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
  • bekrachtiging en afkondiging van decreten na ontvangst van het perkament van het Vlaams Parlement
  • punten die op de vorige vergadering zijn uitgesteld tot de volgende vergadering.

Agendering bij hoogdringendheid

Een minister kan vragen om een bepaald punt met spoed te behandelen, als aangetoond wordt dat een wachttijd van een week ernstige gevolgen zou hebben. Over de spoedbehandeling moet er een consensus zijn met de collega-ministers.

Agendering bij evocatie

Elke minister heeft evocatierecht. Dat betekent dat elke minister aan de minister-president kan vragen om een aangelegenheid op de agenda te zetten die niet tot zijn of haar bevoegdheid behoort.

Verspreiding van de agenda en de documenten

Het secretariaat van de Vlaamse Regering controleert of de dossiers volledig en ontvankelijk zijn en voegt de dossiers die formeel in orde zijn toe aan de agenda.

De kabinetten krijgen de agenda en de bijbehorende nota’s in principe vier werkdagen voor de vergadering.

Documenten die om praktische redenen niet digitaal ter beschikking kunnen worden gesteld, liggen ter inzage van de Vlaamse ministers en hun kabinetten op het secretariaat van de Vlaamse Regering. Ze liggen ook ter inzage in de vergaderzaal van de regering tijdens de vergadering.

Elektronische vergaderprocedure

Als de ministers dringende beslissingen moeten nemen, kunnen ze ook de elektronische procedure gebruiken. Dan komen ze niet fysiek bij elkaar, maar nemen ze een beslissing op basis van digitaal bezorgde teksten.

Het is de minister-president die beslist om een elektronische procedure te organiseren. De andere ministers krijgen een kennisgeving, de nota(‘s), het ontwerp of de ontwerpen van beslissing, de ontwerpnotulen en ook de deadline tegen wanneer ze moeten laten weten of ze akkoord gaan. Ze zijn normaalgezien voor de officiële kennisgeving al op de hoogte via informele contacten.

De agenda, de beslissingen en de notulen worden verspreid na afloop van de ministerraad. De documenten worden verspreid tijdens de volgende werkdag.