Voor wie?

Mogelijke gevolgen

Er zijn verschillende soorten reacties mogelijk op een integriteitsschending. Je leidinggevende beslist over een gepaste reactie op basis van de ernst van de integriteitsschending. Ook je rechtspositie als personeelslid, namelijk of je statutair of contractueel bent, bepaalt welke gevolgen mogelijk zijn.

Gevolgen voor statutaire personeelsleden

Voor statutaire personeelsleden geldt de tuchtregeling van het Vlaams personeelsstatuut ((opent in nieuw venster)) (VPS). Voor integriteitsschendingen is een tuchtstraf mogelijk als je:

  • een inbreuk hebt gepleegd op je ambtsplichten ((opent in nieuw venster)).
  • een strafrechtelijke veroordeling hebt opgelopen wegens feiten die verband houden met de uitoefening van je functie of feiten in je privésfeer die invloed hebben op je functie.

Lees meer op de webpagina van het Juridisch Kenniscentrum over de procedure voor tuchtstraffen ((opent in nieuw venster)).

In afwachting van het resultaat van een tucht- en/of strafrechtelijk(e) onderzoek/procedure is een schorsing in het belang van de dienst mogelijk. Dit kan als je leidinggevende oordeelt dat je aanwezigheid de goede werking van de dienst in de weg staat. Dit betekent een voorlopige verwijdering uit je functie voorafgaand aan een mogelijke tuchtstraf. Lees meer op de webpagina van het Juridisch Kenniscentrum over de procedure voor een schorsing in het belang van de dienst ((opent in nieuw venster)).

Gevolgen voor contractuele personeelsleden

Voor contractuele personeelsleden gelden het private arbeidsrecht, de rechten en plichten van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) en de sancties opgenomen in je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)). Voor integriteitsschendingen zijn een terechtwijzing, blaam of ontslag mogelijk.

Terechtwijzing en blaam zijn beide morele tuchtstraffen met een waarschuwend karakter, zonder rechtstreekse materiële of financiële gevolgen. Een terechtwijzing is eerder een aanmaning. Een blaam is een formele afkeuring en wordt als een iets zwaardere straf beschouwd.