Gedaan met laden. U bevindt zich op: Graftekens Begraving en crematie

Graftekens

Graftekens zijn onder meer gewone grafstenen, monumenten en confessionele of niet-confessionele symbolen (bv. kruisen). De gemeenteraad of het bevoegd orgaan van het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) kan de afmeting van de graftekens en de aard van de materialen bepalen.  ​​​​​​

Plaatsing van graftekens

Je mag op het graf van een verwante of een vriend een grafteken laten plaatsen, tenzij:

Je mag geen afbreuk doen aan het recht van de concessiehouder.

Betwistingen over de plaatsing van graftekens worden beslecht door de burgerlijke rechtbank.

De gemeenteraad of het bevoegde orgaan van het IGS kan de afmetingen van de graftekens en de aard van de materialen bepalen. Die reglementering mag alleen het esthetisch uitzicht en de ordening van de begraafplaats op het oog hebben.

Verwijdering of meenemen van graftekens

Niet weggenomen graftekens en eventueel nog bestaande ondergrondse bouwwerken worden eigendom van de gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband als:

  • een grafconcessie wordt beëindigd
  • bij de sluiting van een begraafplaats de graftekens niet worden overgebracht naar de nieuwe begraafplaats.

Niet-geconcedeerde graven worden minstens 10 jaar bewaard. Na die termijn kunnen die graven verwijderd worden. Een lokaal bestuur moet een kopie van de beslissing tot verwijdering gedurende een jaar bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats uithangen.

Een lokaal bestuur moet in de beslissing tot verwijdering van niet-geconcedeerde graven ook de termijn vermelden waarbinnen de graftekens mogen verwijderd worden. Het college van burgemeester en schepenen of het bevoegde orgaan van het IGS die de begraafplaats beheert, bepaalt de termijn of de verlenging ervan.

De gemeente of het IGS wordt eigenaar van de materialen als:

  • de termijn, waarbinnen de graftekens mogen verwijderd worden, verloopt
  • de toegestane verlenging van die termijn verloopt.

Graven met lokaal historisch belang

Sommige graven of monumenten komen in aanmerking voor bescherming als monument. Dat impliceert een cultuurhistorische waarde van algemeen belang. De criteria zijn:

  • gaafheid
  • historiciteit
  • zeldzaamheid.

Grafmonumenten die niet voldoen aan die criteria kunnen wel een functie vervullen binnen de lokale gemeenschap, uiting geven van artistieke inzichten en voldoen aan een tijdsgeest of economische uitstraling. Dergelijke graven hebben een lokale erfgoedwaarde.

Het college van burgemeester en schepenen maakt een lijst op met graven van lokaal historisch belang. Nam het college van burgemeester en schepenen geen dergelijk initiatief, dan kan de Vlaamse Regering zelf een dergelijke lijst opmaken. Het college van burgemeester en schepenen moet die lijst bekrachtigen.

Uit de lijst met graven van lokaal historisch belang vloeien enkele rechtsgevolgen voort:

  • de gemeente moet die graven 50 jaar bewaren en onderhouden. Die termijn is verlengbaar, maar niet noodzakelijk opnieuw met 50 jaar.
  • De gemeente moet de graven van lokaal historisch belang overbrengen naar de nieuwe begraafplaats, als die graven op de oude begraafplaats worden geruimd. De gemeente heeft geen meldingsplicht als ze de graven wil ontruimen.

Regelgeving