Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mandaten Organisatie bestuursorganen van de eredienst

Mandaten

Bestuursleden van een bestuursorgaan moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.  Ze zijn geen professionelen en krijgen geen wedde of presentiegeld. Er zijn ook een aantal onverenigbaarheden voorzien in de regelgeving. Er zijn drie specifieke mandaten: voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij hebben elk eigen specifieke bevoegdheden.​​​

Voorwaarden

Bestuursleden moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om te kunnen zetelen:

  • rooms-katholiek zijn of ingeschreven zijn in het register van de lokale erkende geloofsgemeenschap (voor de 5 niet-rooms-katholieke erediensten)
  • de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op de datum van de verkiezing
  • ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente of van 1 van de gemeenten van de gebiedsomschrijving.

De voorwaarde om rooms-katholiek te zijn of ingeschreven te zijn in het register van de lokale erkende geloofsgemeenschap beschouwt de burgerlijke overheid als een interne aangelegenheid van de betrokken eredienst. In geval van betwisting is het erkend representatief orgaan bevoegd om te beslissen.

Bestuursleden moeten gedurende de volledige duur van het mandaat blijven beantwoorden aan bovenstaande voorwaarden. Als een bestuurslid verhuist en niet meer voldoet aan de woonplaatsverplichting, kan het bestuurslid niet meer zetelen in het bestuursorgaan en moet het vervangen worden.

Zolang bestuursleden voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden niet vallen onder 1 van de onverenigbaarheden, kunnen ze lid worden van 1 of meerdere bestuur van erediensten. Zo kan een bestuurslid penningmeester zijn in verschillende eredienstbesturen.

Onverenigbaarheden

Een onverenigbaarheid is een wettelijk beletsel om lid te zijn van een bestuur van de eredienst ondanks het voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Het eredienstendecreet somt de onverenigbaarheden limitatief op.

Voorbeelden van onverenigbaarheden

Een aantal voorbeelden zijn:

  • personeelsleden van een bestuur van de eredienst mogen geen lid zijn van dat bestuur.
  • bloed- of aanverwanten tot en met de 2e graad of echtgenoten kunnen geen lid zijn van het bestuur van de eredienst. Wettelijke samenwoning wordt gelijkgesteld met aanverwantschap. Mandatarissen en personeelsleden van de gemeentelijke overheid kunnen wel lid zijn van het bestuur van de eredienst.

Voorzitter

De voorzitter roept het bestuursorgaan tenminste 8 kalenderdagen voor de dag van de vergadering bijeen en zit de vergaderingen voor.

Als de voorzitter verhinderd is, is het oudste bestuurslid de vervanger. De penningmeester of de secretaris mogen de voorzitter niet vervangen omdat ze de mandaten van voorzitter, secretaris of penningmeester niet mogen cumuleren. De verantwoordelijke van de parochie/het lid van rechtswege mag de voorzitter ook niet vervangen.

De voorzitter vertegenwoordigt samen met de secretaris het bestuur van de eredienst in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Zij zorgen samen voor de uitvoering van de besluiten van het bestuursorgaan. Ze tekenen ook de bekendmakingen, de akten en de briefwisseling van het bestuur van de eredienst.

Secretaris

De secretaris stelt de notulen op van de vergaderingen van het bestuur van de eredienst. Hij is ook de verantwoordelijke voor de bewaring van het archief van het bestuur van de eredienst.

Als de secretaris verhinderd is, is het jongste bestuurslid de vervanger. De voorzitter of de penningmeester mogen de secretaris niet vervangen omdat ze de mandaten van voorzitter, secretaris of penningmeester niet mogen cumuleren. De verantwoordelijke van de parochie/het lid van rechtswege mag de secretaris ook niet vervangen.

De secretaris vertegenwoordigt samen met de voorzitter het bestuur van de eredienst in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Zij zorgen samen voor de uitvoering van de besluiten van het bestuursorgaan. Ze tekenen ook de bekendmakingen, de akten en de briefwisseling van het bestuur van de eredienst.

Penningmeester

De penningmeester heeft de volgende taken:

  • de inning van de gelden die toekomen aan het bestuur van de eredienst en de betaling van de uitgaven
  • het bijhouden van de boekhouding
  • de opmaak van een ontwerp van meerjarenplan
  • de opmaak van een ontwerp van het jaarlijkse budget
  • de opmaak van de jaarrekening en de eindrekening.

De vervanging van een verhinderde penningmeester is niet geregeld in de regelgeving. Het bestuursorgaan heeft volheid van bevoegdheid en kan een waarnemend penningmeester aanduiden uit de 2 overige leden van het bestuursorgaan die geen bijzonder mandaat hebben. De cumul van meerdere bijzondere mandaten is immers niet toegestaan.

Sinds 1 februari 2023 moeten besturen van de eredienst zelf wijzigingen van bestuursleden aanbrengen in de module mandatenbeheer van het Loket voor Lokale Besturen. Denk eraan dat je de voorzitter, de secretaris en de penningmeester dubbel moet registeren, nl. als bestuurslid (zetelen 6 jaar) en als mandataris (zetelen slechts 3 jaar).