Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gemeentefonds Financiering

Gemeentefonds

Het Gemeentefonds is de belangrijkste algemene werkingssubsidie voor lokale besturen. De lokale besturen beslissen autonoom waarvoor ze die middelen aanwenden: voor de financiering van reguliere uitgaven en/of voor hun investeringsbeleid.​​​​​​

Het Gemeentefonds heeft een tweeledig doel.

  • Het Gemeentefonds is in de eerste plaats een algemene basisfinanciering voor lokale besturen. Het helpt hen om voldoende financieel draagvlak te ontwikkelen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers.
  • Het Gemeentefonds is ook een herverdeling van middelen tussen lokale besturen om de ongelijkheid tussen lokale besturen op een objectieve wijze en in redelijke mate te corrigeren. Lokale besturen hebben namelijk een ongelijke toegang tot de inning van belastingontvangsten door de socio-economische samenstelling van hun inzittenden. Daarnaast zijn er ook grote kostenverschillen tussen verschillende lokale besturen.

In de loop van de jaren werden aanvullende dotaties toegevoegd aan de hoofddotatie van het Gemeentefonds om specifieke noden te dekken (bv. Elia-compensatie) of door de inkanteling van bepaalde subsidies (bv. het vroegere Stedenfonds).

Het Gemeentefonds bestaat uit een hoofddotatie en verschillende aanvullende dotaties.

Hoofdstukken I, II en III van het Gemeentefondsdecreet
Hoofdstuk IIIbis van het Gemeentefondsdecreet
Hoofdstuk IIIquater van het Gemeentefondsdecreet
Hoofdstuk IIIquinquies van het Gemeentefondsdecreet
Hoofdstuk IIIsexies van het Gemeentefondsdecreet

Bedragen

Bekijk het overzicht van de definitieve en geraamde ontvangsten uit alle algemene financieringssubsidies, per lokaal bestuur en per financieringsstroom.

Omdat het Gemeentefonds de belangrijkste van alle algemene financieringsstromen is, belichten we ook apart de ontvangsten uit de hoofddotatie van het Gemeentefonds en de ontvangsten uit alle dotaties van het Gemeentefonds.

Praktische informatie

Wil je het bankrekeningnummer wijzigen waarop de Vlaamse overheid de aandelen van het Gemeentefonds moet storten, dan kan je een e-mail sturen naar fondsen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Bezorg ons in dat geval een document dat digitaal getekend is (met eID) door de burgemeester of de voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur.

De lokale besturen moeten de middelen van het Gemeentefonds boeken als op het beleidsveld 0010 ‘Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus’ en op de algemene rekening 74000 ‘Gemeentefonds – basisdotatie’ en 74001 ‘Gemeentefonds – aanvullende dotaties’. De is 300 (Vlaamse overheid).

Datum van uitbetaling

Bekijk de betaalkalender om te weten wanneer deze subsidie wordt uitbetaald.