Gedaan met laden. U bevindt zich op: Publicatieplichtige documenten Publicatieplicht

Publicatieplichtige documenten

Deze pagina biedt een overzicht van alle publicatieplichtige documenten, de termijnen en hun rechtsgrond.

Gemeente

Besluitenlijsten
DocumentMeldingsplichtig?Hoelang publiceren?Rechtsgrond publicatie?
Lijst met besluiten van de gemeenteraad JaZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 285 DLB
Lijst met besluiten van het collegeNeenZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 285 DLB
Lijst met besluiten van de burgemeesterNeenZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 285 DLB
Lijst met besluiten van de raad van bestuur van het AGBJaZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 285 DLB
Besluiten
DocumentMeldingsplichtig?Hoelang publiceren?Rechtsgrond publicatie?
Reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeesterJaZolang ze geldig zijnArt. 286 DLB
Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en de wijzigingen ervanJaZolang maatregel toezicht mogelijk^{2} isArt. 286 DLB
Besluiten rechtspositieregeling van raad van bestuur AGB waarbij wordt afgeweken van de rechtspositieregeling gemeentepersoneelNeenZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 286 DLB
Beleidsrapporten van gemeente en OCMW en beleidsrapporten van AGBJaZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 286 DLB
Besluiten gemeenteraad over beleidsrapporten AGBJaZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 286 DLB
Jaarrekening gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vormNeenZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 286 DLB
Besluiten over retributies van raad van bestuur AGBNeenZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 286 DLB
AGB oprichtingsakte, statuten en statutenwijzigingJaZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 286 DLB
Extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm oprichtingsakte en statutenJaZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 286 DLB
Intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid oprichtingsakte en statutenJaZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 286 DLB
Besluit tot oprichting van de districtenJaZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 286 DLB
Stukken
DocumentMeldingsplichtig?Hoelang publiceren?Rechtsgrond publicatie?
Agenda gemeenteraadNeenTot publicatie goedgekeurde notulenArt. 1 BVR bekendmaking
Notulen gemeenteraadNeen1 jaar na zitting van goedkeuringArt. 1 BVR bekendmaking DLB

Geactualiseerde en gecoördineerde versie van:

 • deontologische codes van de gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen
 • rechtspositieregeling gemeentepersoneel - deontologische codes personeel
 • belastingreglementen en retributiereglementen
 • statuten AGB, extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm en van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid
NeenAltijdArt. 1 BVR bekendmaking DLB
Actuele samenstelling gemeenteraad en college van burgemeester en schepenenNeenAltijdArt. 1 BVR bekendmaking DLB
Actueel overzicht adviesraden en overlegstructurenNeenAltijdArt. 1 BVR bekendmaking DLB
Overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor gemeente en OCMW, district, AGB, welzijnsvereniging met maatschappelijke zetel in gemeente en projectvereniging die BBC toepast met maatschappelijke zetel in gemeenteNeenAltijdArt. 5 BVR BBC

OCMW

Besluitenlijsten
DocumentMeldingsplichtig?Hoelang publiceren?Rechtsgrond publicatie?
Lijst met besluiten van OCMW-raadJaZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 285 DLB
Lijst met besluiten van Vast BureauNeenZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 285 DLB
Lijst met besluiten van voorzitter Vast BureauNeenZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 285 DLB
Lijst met besluiten van algemene vergadering en raad van bestuur van de welzijnsvereniging en van de autonome verzorgingsinstellingJaZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 285 DLB
Lijst met besluiten van algemene vergadering en raad van bestuur van de autonome verzorgingsinstelling waarvan de maatschappelijke zetel zich in de gemeente bevindt.NeenZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 285, 485, 500 DLB
Besluiten
DocumentMeldingsplichtig?Hoelang publiceren?Rechtsgrond publicatie?
Reglementen van de OCMW-raad en van het vast bureauJaZolang ze geldig zijnArt. 286 DLB
Afwijkingen van de rechtspositieregeling van het personeel cfr. artikel 186, §2 van het DLB en de wijzigingen ervanJaZo lang maatregel toezicht mogelijk^{4} isArt. 286 DLB
Oprichtingsakte verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijnJaZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 286 DLB
Statuten van de verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn waarvan OCMW deelgenoot isJaZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 286 DLB
Beleidsrapporten van de welzijnsverenigingen met maatschappelijke zetel in gemeenteJaZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 286 DLB
Besluiten van de welzijnsvereniging waarbij wordt afgeweken van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel, voor wat de welzijnsverenigingen betreft waarvan de maatschappelijke zetel zich in de gemeente bevindtJaZolang maatregel toezicht mogelijk isArt. 286 DLB
Stukken
DocumentMeldingsplichtig?Hoelang publiceren?Rechtsgrond publicatie?
Agenda raad voor maatschappelijk welzijnNeenTot publicatie goedgekeurde notulenArt. 1 BVR bekendmaking
Notulen raad voor maatschappelijk welzijnNeen1 jaar na zitting van goedkeuringArt. 1 BVR bekendmaking

Geactualiseerde en gecoördineerde versie van:

 • deontologische codes van de raad voor maatschappelijk welzijn, het bijzonder comité voor de sociale dienst, het vast bureau
 • RPR van het personeel van het OCMW
 • de deontologische code van het personeel
 • de statuten van verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn waarvan OCMW deelgenoot is
NeenAltijdArt. 1 BVR bekendmaking
Geactualiseerde samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienstNeenAltijdArt. 1 BVR bekendmaking

District

Besluitenlijsten
DocumentMeldingsplichtig?Hoelang publiceren?Rechtsgrond publicatie?
Lijst met de besluiten van de districtsraadJaZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 132 juncto Art. 285 DLB
Lijst met de besluiten van het districtscollegeNeenZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 132 juncto Art. 285 DLB
Lijst met de besluiten van de districtsburgemeesterNeenZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 132 juncto Art. 285 DLB
Besluiten
DocumentMeldingsplichtig?Hoelang publiceren?Rechtsgrond publicatie?
Reglementen en de verordeningen van de districtsraad, van het districtscollege en van de districtsburgemeesterJaZolang ze geldig zijnArt. 132 juncto Art. 286 DLB
BeleidsrapportenJaZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 132 juncto Art. 286 DLB
Stukken
DocumentMeldingsplichtig?Hoelang publiceren?Rechtsgrond publicatie?
Agenda van de districtsraadNeenTot publicatie goedgekeurde notulenArt. 1 BVR bekendmaking DLB
Notulen van de districtsraadNeen1 jaar na zitting van goedkeuringArt. 1 BVR bekendmaking DLB
Geactualiseerde samenstelling van de districtsraad en het districtscollegeNeenAltijdArt. 1 BVR bekendmaking DLB
Geactualiseerde overzicht districtsadviesraden en overlegstructuren, vermeld in artikel 304, §3, en artikel 137 van het DLB, en de samenstelling ervanNeenAltijdArt. 1 BVR bekendmaking DLB

Dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging

Besluitenlijsten
DocumentMeldingsplichtig?Hoelang publiceren?Rechtsgrond publicatie?
Lijst van de besluiten van de bestuursorganen van de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingJaZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 466 DLB
Besluiten
DocumentMeldingsplichtig?Hoelang publiceren?Rechtsgrond publicatie?
Besluiten van de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen betreffende de rechtspositieregeling van het personeel, vermeld in artikel 458 van het DLBJaZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 467 DLB
Voorstellen van de raad van bestuur van de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen in verband met het saneringsplan overeenkomstig artikel 457 van het DLBJaZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 467 DLB
Code van goed bestuur, na goedkeuring door de algemene vergadering van de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingenJaZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 467 DLB

Provincie

Besluitenlijsten
DocumentMeldingsplichtig?Hoelang publiceren?Rechtsgrond publicatie?
Lijst met de besluiten van de provincieraadJaZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 180 PD
Lijst met de besluiten van de raden van bestuur van het APBJaZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 180 PD
Lijst met de besluiten van de deputatieNeenZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 180 PD
Besluiten
DocumentMeldingsplichtig?Hoelang publiceren?Rechtsgrond publicatie?
Reglementen en verordeningen van de provincieraad en van de deputatieJaZolang ze geldig zijnArt. 180bis PD
Rechtspositieregeling van het provinciepersoneel en de wijzigingen ervanJaZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 180bis PD
Besluiten van de raad van bestuur van de APB’s waarbij wordt afgeweken van de rechtspositieregeling van het provinciepersoneelJaZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 180bis PD
Beleidsrapporten provincie en APB’sJaZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 180bis PD
Besluiten provincieraad over beleidsrapporten APB’sJaZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 180bis PD
Jaarrekening extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vormJaZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 180bis PD
Besluiten raad van bestuur APB’s over retributiesJaZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 180bis PD
APB oprichtingsakte, statuten en statutenwijzigingJaZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 180bis PD
Extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm oprichtingsakte en statutenJaZolang maatregel bestuurlijk toezicht mogelijk isArt. 180bis PD
Stukken
DocumentMeldingsplichtig?Hoelang publiceren?Rechtsgrond publicatie?
Agenda provincieraadNeenTot publicatie goedgekeurde notulenArt. 1 BVR bekendmaking PD
Notulen provincieraadNeen1 jaar na zitting van goedkeuringArt. 1 BVR bekendmaking PD

Geactualiseerde en gecoördineerde versie van

 • deontologische codes van provincieraad, deputatie
 • RPR provinciepersoneel
 • deontologische code van het personeel
 • belastingreglementen en retributiereglementen
 • statuten van extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijk vorm
NeenAltijdArt. 1 BVR bekendmaking PD
Actuele samenstelling provincieraad en deputatieNeenAltijdArt. 1 BVR bekendmaking PD
Geactualiseerd overzicht adviesraden en overlegstructurenNeenAltijdArt. 1 BVR bekendmaking PD
Gecoördineerde versie van de statuten van de APB’sNeenAltijdArt. 1 BVR bekendmaking PD
Overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor provincie en APBNeenAltijdArt. 5 BVR BBC