Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Doodsoorzaken Doodsoorzaken

Metadata: Doodsoorzaken

Bron

Statbel, bewerking Statistiek Vlaanderen

Definities

Overlijdens naar doodsoorzaak:

De doodsoorzaken worden gecodeerd en gegroepeerd volgens internationale afspraken (ICD10)(opent in nieuw venster).

NATUURLIJKE DOOD (A00-R99)

 • Infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-B99)
 • Kanker of andere nieuwvormingen (C00-D48)
 • Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (E00-E90)
 • Psychische stoornissen en gedragsstoornissen (F00-F99)
 • Ziekten van zenuwstelsel (G00-G99)
 • Ziekten van hart- of vaatstelsel (I00-I99)
 • Ziekten van ademhalingsstelsel (J00-J99)
 • Ziekten van spijsverteringsstelsel (K00-K93)
 • Ziekten van urogenitaal stelsel (N00-N99)
 • Andere natuurlijke oorzaken (D50-D89, H, M, L, O00-R99)
 • COVID-19 (U071-U072)

NIET-NATUURLIJKE DOOD (V01-Y98)

De mortaliteitsratio wordt hier berekend als het aantal overlijdens gedeeld door de gemiddelde bevolking op 1 januari van jaar x en jaar x+1, vermenigvuldigd met 100.000.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De statistiek van de doodsoorzaken wordt opgesteld aan de hand van de overlijdensformulieren (Model IIIC en Model IIID) die bij elk in België plaatsgevonden overlijden door een attesterende arts worden ingevuld en daarna worden vervolledigd door het gemeentebestuur van de plaats van overlijden. Deze formulieren worden doorgestuurd naar de gewesten, die de informatie nazien, coderen en invoeren, om hun eigen statistieken op te stellen. De gegevensbanken worden vervolgens doorgestuurd naar Statbel, die ze dan samenvoegt om de statistiek op te maken op federaal niveau. Daartoe koppelt Statbel de formulieren met de in het Rijksregister geregistreerde overlijdens. Hierdoor wordt het mogelijk om de beschikbare informatie te toetsen en te vervolledigen en de in België plaatsgevonden overlijdens van niet wettelijk in het land verblijvende personen uit de statistiek te weren. De in het buitenland plaatsgevonden overlijdens van wettelijk in België verblijvende personen krijgen inzake doodsoorzaak code R99. De koppeling van de formulieren met het Rijksregister is pas sinds 2010 effectief. Dit betekent dat overlijdens in het buitenland van in België wonende personen voorheen niet werden opgenomen in de federale statistiek.

Sinds 1998 gebeurt de codering van de doodsoorzaken overeenkomstig de 10de revisie van de Internationale Classificatie van Ziekten en daarmee verbonden Gezondheidsproblemen van de WGO (ICD-10). Alle tabellen van de statistiek splitsen de overlijdens uit naar verschillende groepen van oorzaken, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt naar geslacht en 5-jarige leeftijdsgroepen.

Een afdeling van Sciensano ontwikkelde een platform (Standardized Procedures for Mortality Analysis(opent in nieuw venster) of SPMA) om de analyse van statistieken over sterfte en doodsoorzaken te vergemakkelijken.

Naar de statistiek