Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tevredenheid levensaspecten Gezondheid en welzijn

Tevredenheid levensaspecten

Gepubliceerd op 28 maart 2023 • Volgende update op 12 maart 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Meest tevreden over contact met huisgenoten, woning en buurt

In het najaar van 2022 zei 88% van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder (heel) tevreden te zijn over het contact met zijn of haar huisgenoten. Ook over de woning (87%)en de buurt waar men woont (86%) was in 2022 meer dan 85% van de inwoners (heel) tevreden. Verder was ruim 80% (heel) tevreden over de contacten met familie en vrienden. Over de levensstandaard, vrije tijd, werk en gezondheid was tussen 70% en 75% (heel) tevreden. Het minst tevreden zijn de inwoners van het Vlaamse Gewest over hun inkomen (55%).

In vergelijking met het najaar van 2021 is er enkel een significante daling van de tevredenheid met de levensstandaard. In het najaar 2021 gaf 78% aan (heel) tevreden te zijn met zijn of haar levensstandaard, in het najaar 2022 ging het om 75%.

Alleenstaanden en alleenstaande ouders minst vaak tevreden over woning, buurt en sociale contacten

Mannen zijn vaker dan vrouwen (heel) tevreden over het contact met hun huisgenoten.

Naar leeftijd zijn de verschillen tussen de aspecten groter. Zo stijgt het aandeel dat (heel) tevreden is over zijn of haar woning en contact met huisgenoten duidelijk met de leeftijd. Daarnaast valt op dat dit ook het geval is voor de tevredenheid over het contact met vrienden, al zijn de jongeren daarover vaker tevreden dan de 35- tot 49-jarigen.

Alleenstaanden en alleenstaande ouders zijn over alle aspecten het minst vaak (heel) tevreden. Samenwonenden zonder kinderen zijn het meest (heel) tevreden over hun woning, buurt en de contacten met huisgenoten, familie en vrienden.

Hoe hoger geschoold, hoe meer mensen (heel) tevreden. Dat is duidelijk het geval voor de tevredenheid over woning en buurt. Het verband tussen opleidingsniveau en tevredenheid is iets minder groot voor contacten met huisgenoten en familie.

Hoe hoger geschoold hoe meer tevreden over inkomen en levensstandaard

Mannen zijn vaker dan vrouwen (heel) tevreden over hun gezondheid. Voor de andere aspecten over werk, inkomen, levensstandaard en vrije tijd zijn er geen verschillen naar geslacht.

Naar leeftijd valt op dat het aandeel dat (heel) tevreden is over zijn of haar gezondheid duidelijk daalt met de leeftijd: hoe ouder, hoe minder men tevreden is over zijn of haar gezondheid. Daartegenover staat dat de tevredenheid met het werk stijgt met de leeftijd. Dat is ook veelal het geval bij de aspecten levensstandaard en vrije tijd: hoe ouder, hoe vaker men tevreden is over zijn of haar levenstandaard en vrije tijd. Voor deze 2 laatste aspecten zijn de jongeren wel vaker (heel) tevreden dan de 35- tot 49-jarigen. Op vlak van gezondheid zijn de jongeren het vaakst (heel) tevreden, op vlak van inkomen het minst vaak (heel) tevreden. Daar blijft het aandeel (heel) tevredenen vanaf 35 jaar ongeveer gelijk.

Alleenstaanden en alleenstaande ouders zijn het minst vaak (heel) tevreden over levensstandaard en gezondheid. Ook over het inkomen is slechts de helft (heel) tevreden. Enkel respondenten die bij hun ouders wonen zijn nog minder vaak (heel) tevreden over hun inkomen. Samenwonenden zonder kinderen zijn het meest (heel) tevreden over de vrije tijd. Koppels met kinderen zijn vaker dan de meeste andere huishoudtypes (heel) tevreden over hun gezondheid en levensstandaard. Het grootste aandeel mensen die (heel) tevreden zijn over hun levensstandaard en gezondheid zijn echter de personen die bij hun ouders inwonen. Zij zijn tegelijk ook wel het minst vaak (heel) tevreden over hun inkomen.

Hoe hoger geschoold, hoe meer mensen (heel) tevreden zijn over hun werk, inkomen, levensstandaard, gezondheid en vrije tijd. Vooral voor inkomen en levensstandaard is het verschil heel groot, maar ook voor de andere aspecten is er een duidelijk positief verband tussen opleidingsniveau en tevredenheid.

Mensen op het platteland meest tevreden over hun woning

Wat urbanisatie betreft is er enkel op vlak van tevredenheid over de woning een duidelijk verschil: hoe meer verstedelijkt, hoe lager het aandeel dat (heel) tevreden is over de woning. 80% van de bewoners van de grootsteden is (heel) tevreden over zijn of haar woning, op het platteland is dat aandeel 90%

Voor buurt en sociale contacten zijn er geen verschillen in tevredenheid naar provincie of urbanisatiegraad.

Oost-Vlamingen meest tevreden over werk en vrije tijd

Naar provincie zijn er enkel verschillen op vlak van tevredenheid met werk en vrije tijd. Oost-Vlamingen zijn over beide aspecten het vaakst (heel) tevreden. Over vrije tijd zijn West-Vlamingen het minst vaak (heel) tevreden, op vlak van werken ligt het aandeel (heel) tevreden het laagst in Vlaams-Brabant.

Voor inkomen, levensstandaard en gezondheid zijn er geen verschillen in tevredenheid naar provincie of urbanisatiegraad.

Bronnen

  1. Statistiek Vlaanderen: