Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Mediaan inkomen van personen in armoede 15% lager dan armoededrempel

De relatieve mediane armoedekloof lag volgens de EU-SILC-enquête van 2021 in het Vlaamse Gewest op 15%. De relatieve mediane armoedekloof geeft een indicatie van de diepte van de armoede in een land of regio. Het gaat om het verschil tussen de en het beschikbaar van de groep personen onder de armoededrempel, uitgedrukt als een percentage van de armoededrempel. Een armoedekloof van 15% betekent dus dat het mediaan inkomen van personen onder de armoededrempel 15% lager ligt dan de armoededrempel. Hoe hoger het percentage, hoe lager het inkomen van personen met een inkomen onder de armoededrempel.

Bovenstaand cijfer werd berekend op basis van het totale beschikbare huishoudinkomen in het jaar voorafgaand aan de enquête. De cijfers van 2021 hebben dus betrekking op de huishoudinkomens van 2020.

De EU-SILC-enquête waarop deze cijfers gebaseerd zijn, werd in 2019 ingrijpend vernieuwd. Daardoor is voorzichtigheid geboden bij het maken van vergelijkingen met de resultaten van voorgaande jaren. Wel kan gesteld worden dat de armoedekloof in 2021 iets hoger ligt dan in 2019.

2% heeft inkomen lager dan 40% van mediaan inkomen

Bij de berekening van het aandeel personen onder de armoededrempel wordt traditioneel gebruik gemaakt van een armoededrempel van 60% van het nationaal mediaan beschikbaar huishoudinkomen. Wie net boven deze 60%-drempel zit, komt hierdoor niet in beeld. Tegelijk is het zo dat wie beschikt over een inkomen dat maar net onder de armoededrempel ligt, zich in een andere situatie bevindt dan wie moet rondkomen met een inkomen dat een pak lager ligt dan de 60%-drempel. Om zicht te krijgen op de spreiding van de inkomens rond de armoededrempel kan men daarom de hoogte van de drempel laten variëren.

Volgens de EU-SILC-enquête van 2021 (inkomens van 2020) beschikte 2% van de bevolking over een inkomen lager dan 40% van het mediaan inkomen, 4% over een inkomen lager dan 50% van het mediaan inkomen en 16% van de bevolking over een inkomen lager dan 70% van het nationaal mediaan inkomen.

Die aandelen bleven in de periode 2004 tot 2021 telkens min of meer stabiel.

Aandeel met inkomen lager dan 40% van mediaan inkomen hoogst bij personen in eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen

Het aandeel met een inkomen lager dan 40% van het nationaal mediaan inkomen lag in 2021 (inkomens van 2020) iets hoger dan gemiddeld bij personen in eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen, 65-plussers, werklozen, gepensioneerden, anders niet-actieven en huurders.

Dezelfde groepen, aangevuld met de laagopgeleiden en oudere koppels, scoren ook hoger dan gemiddeld bij het aandeel met een inkomen lager dan 50% van het mediaan inkomen. Dat is ook het geval bij het aandeel met een inkomen lager dan 70% van het mediaan inkomen.

Diepte armoederisico blijft in EU-perspectief beperkt

In 2020 lag de relatieve mediane armoedekloof in het Vlaamse Gewest (13%) lager dan in het Waalse Gewest (17%) en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (20%). Dat betekent dat het inkomen van personen met een inkomen onder de armoededrempel in het Vlaamse Gewest iets hoger ligt dan in de andere gewesten. In België in zijn geheel lag de armoedekloof op 16%.

In Europees perspectief blijft de relatieve armoedekloof in België beperkt. Gemiddeld lag de armoedekloof in de Europese Unie (EU27) in 2020 op 25%. België bevindt zich in de groep van EU-landen met de laagste armoedekloof. Enkel Finland, Tsjechië, Ierland en Malta scoren nog iets lager dan België. In Roemenië ligt de armoedekloof het hoogst.

Een gelijkaardig beeld komt naar voor bij het aandeel van de bevolking met een inkomen lager dan 40%, 50% en 70% van het mediaan inkomen. Ook die aandelen liggen duidelijk lager in het Vlaamse Gewest dan in de andere gewesten. En ook hier bevindt België zich meestal in de groep van EU-landen met relatief lage percentages. Enkel bij de 70%-drempel schuift België op naar de Europese middenmoot.

Cijfers voor 2021 zijn voor de EU-landen nog niet beschikbaar.