Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regionale economische vooruitzichten Statistiek Vlaanderen

Regionale economische vooruitzichten

In samenwerking met het Federaal Planbureau (FPB) en de statistiek- en studiediensten van de twee andere gewesten (het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en het Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS)) stelt Statistiek Vlaanderen jaarlijks in juli nieuwe regionale economische vooruitzichten op.

In 2005 werd een gezamenlijk project opgestart met als doel de constructie van het econometrisch model HERMREG voor het maken van regionale middellangetermijnvooruitzichten (5 jaar in de toekomst). Deze regionale vooruitzichten zijn coherent met de nationale middellangetermijnvooruizichten van het FPB (HERMES-model).

De basis van HERMREG is een omvangrijke databank die coherent is met de nationale en regionale rekeningen (Instituut van de Nationale Rekeningen) maar ook andere economische reeksen op gewestelijk niveau omvat. Bij de jaarlijkse publicatie wordt een beperkte selectie uit die databank vrij beschikbaar gesteld.

Indien u meer gegevens wenst kan dat door dit aanvraagformulier (MS Word - 22 kB)(Word bestand opent in nieuw venster) ingevuld en ondertekend door te sturen naar Dirk Hoorelbeke (opent in uw e-mail applicatie).

Regionale economische vooruitzichten 2023-2028

Uit de meest recente regionale rekeningen van het Instituut van de Nationale Rekeningen blijkt dat het Vlaamse bbp in 2021 in volume 1,5% boven het niveau van voor de gezondheidscrisis uitkwam, terwijl de bbp’s van Brussel en Wallonië nog steeds onder hun pre-crisisniveau lagen met respectievelijk 0,4% en 1,4%.

De economische groei werd in 2022 aanvankelijk aangedreven door de post-covid-inhaalbeweging, maar in de tweede helft van het jaar werd hij afgeremd door stijgende grondstoffenprijzen en de internationale onzekerheid. De groei van het bbp zou het meest dynamisch in Brussel (3,5%) geweest zijn, gevolgd door Vlaanderen (3,3%) en Wallonië (2,8%). En daarmee overstijgen ook de andere twee gewesten ruimschoots het pre-covid bbp-niveau.

Hoewel de economische groei in 2023 - gelijktijdig met de vertraging van de inflatie - hernam, zou de groei in Vlaanderen beperkt blijven tot 1,4% door een zwak overloopeffect. De verbetering van de internationale conjunctuur en een lichte groeiversnelling van de binnenlandse vraag zouden de Vlaamse economische groei in 2024 ondersteunen; de bbp-groei zou stijgen tot 1,7%. Op middellange termijn (2025-2028) zou de gemiddelde jaarlijkse groei 1,5% bedragen, met de overige markdiensten (zakelijke dienstverlening) als belangrijkste groeimotor.

Tegen de achtergrond van de conjunctuurvertraging zou de werkgelegenheidsgroei dit jaar sterk dalen tot 1,2% in Vlaanderen (tegenover 2,2% in 2022). In 2024 zou de groei van de binnenlandse werkgelegenheid zich min of meer stabiliseren en 1,1% bedragen.

In de periode 2025-2028 zou de werkgelegenheidsgroei gemiddeld 1,0 % per jaar bedragen. Globaal beschouwd zouden er in de periode 2023-2028 ongeveer 193000 jobs bijkomen in het Vlaams Gewest.

De Vlaamse werkgelegenheidsgraad (EU2020-definitie) zou evolueren van 76,7 % in 2022 naar 79,3 % in 2028. De Vlaamse werkloosheidsgraad (FPB-definitie) zou evolueren van 4,9 % in 2022 naar 4,0 % in 2028.

Download het volledige rapport “Regionale economische vooruitzichten 2023-2028”(PDF bestand opent in nieuw venster)

Download het persbericht 2023(PDF bestand opent in nieuw venster)

Download het cijfermateriaal 2023(Excel bestand opent in nieuw venster)

Meer informatie: Dirk Hoorelbeke(opent in uw e-mail applicatie)

Regionaal econometrisch simulatiemodel

In het kader van het HERMREG-project wordt er gebruik gemaakt van twee modellen. Een eerste model (top-down) dient voor het opstellen van de regionale economische vooruitzichten. Het tweede model (bottom-up) wordt gebruikt voor het uitvoeren van simulatiestudies, i.e. voor het bestuderen van het effect van bepaalde gebeurtenissen of overheidsmaatregelen op de (Vlaamse) economie. Dit bottom-up model is het voorwerp van onderstaande rapporten.

In het eerste rapport worden de belangrijkste kenmerken van het multiregionaal bottom-up model en de belangrijkste groepen van vergelijkingen in detail gepresenteerd. Het bottom-up model bevat bijna 16000 vergelijkingen, waarvan er ongeveer 500 econometrisch geschat worden. Het model omvat onder meer een indeling in 14 bedrijfstakken en drie gewesten, consumptie opgesplitst naar uitgavencategorie, interregionale handel per bedrijfstak en een blok overheidsfinanciën.

Het bottom-up HERMREG-model: een multiregionaal model voor de Belgische economie (Pdf - 902 kB)(PDF bestand opent in nieuw venster)

Het tweede rapport illustreert de werking van het model aan de hand van vijf economische beleidsvarianten en een externe schok voor België. Het is niet de bedoeling concrete maatregelen te evalueren die door de regeringen (regionaal of federaal) zijn aangekondigd, noch om aanbevelingen te formuleren voor het economisch beleid.

Er worden vier regionale maatregelen geanalyseerd, zoals een verhoging van de overheidsinvesteringen. Deze maatregelen worden gesimuleerd én in de drie gewesten tegelijk, én in elk van de gewesten afzonderlijk. Verder worden ook een federale maatregel (verlaging van de werknemersbijdragen) en een internationale schok (toename van de internationale vraag) geanalyseerd. Per variant wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de belangrijkste macro-economische effecten op o.a. het bbp, de binnenlandse werkgelegenheid en de overheidsfinanciën.

De werking van het bottom-up HERMREG-model: een beschrijving aan de hand van varianten (Pdf - 1,3 MB)(PDF bestand opent in nieuw venster)

Studiedag “De modellering van de regionale economieën in België”

Op 20 november 2018 vond de studiedag “De modellering van de regionale economieën in België” plaats. Deze studiedag werd georganiseerd door het Federaal Planbureau (FPB) en de 3 regionale Statistische Autoriteiten (het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) en Statistiek Vlaanderen (SV)). De studiedag stond in het teken van instrumenten voor de modellering van de regionale economieën in België. Het HERMREG-model, dat aan de basis ligt van de jaarlijkse regionale economische vooruitzichten, werd er beschreven en de recente ontwikkelingen ervan werden voorgesteld (zoals de mogelijkheid om impactanalyses te maken van asymmetrisch economisch beleid).

Het programma van de studiedag, de presentaties en een korte uitleg over het HERMREG-project:

Uitleg over het HERMREG-project (Pdf - 279 kB)(PDF bestand opent in nieuw venster)

Programma studiedag (Pdf - 153 kB)(PDF bestand opent in nieuw venster)


Presentaties:

  1. Het HERMREG-project: De modellering van de regionale economieën (Pdf - 684 kB) (PDF bestand opent in nieuw venster)(Frédéric Caruso, IWEPS)
  2. Methodologie en resultaten van de regionale economische vooruitzichten 2018-2023 (Pdf - 696 kB) (PDF bestand opent in nieuw venster) (Dirk Hoorelbeke, Statistiek Vlaanderen)
  3. Focus op de overheidsfinanciën van de gefedereerde entiteiten (Pdf - 285)(PDF bestand opent in nieuw venster) (Vincent Frogneux, FPB)
  4. Werking en stand van zaken van het bottom-up model (Pdf - 406 kB)(PDF bestand opent in nieuw venster) (Didier Baudewyns, FPB)
  5. Varianten van regionaal economisch beleid (Pdf - 334 kB)(PDF bestand opent in nieuw venster) (Pierre-François Michiels, BISA)

Archief

Raadpleeg hier het archief van “Regionale economische vooruitzichten”