Bron

Eurobarometer, bewerking Statistiek Vlaanderen

Definities

Aan de respondenten van de Eurobarometer werd gevraagd of zij denken dat het feit dat hun land deel uitmaakt van de Europese Unie een goede of slechte zaak is. Men kon kiezen uit 4 antwoorden: ‘een goede zaak’, ‘een slechte zaak’, ‘noch een goede noch een slechte zaak’ en ‘weet niet’. In 2019 kwam daar nog een 5de antwoordcategorie (weigering) bij, maar vanaf 2020 wordt die antwoordmogelijkheid niet langer aangeboden. De categorieën ‘weet niet’ en ‘weigering’ werden niet meegenomen in de voorstelling van de hier opgenomen percentages.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Sinds 1973 houdt de Europese Commissie opiniepeilingen, de zogenaamde Eurobarometer-enquêtes (EB), om op de hoogte te blijven van de opvattingen van de inwoners van de Europese Unie (EU). In deze bevragingen wordt onder meer gevraagd naar de tevredenheid met het leven dat ze leiden, hun verwachtingen, waarover ze zich zorgen maken en hun houding tegenover de Europese Unie en de Europese instellingen.

De Standaard Eurobarometer wordt elk jaar uitgevoerd in de lente en de herfst en bestrijkt de EU-bevolking vanaf 15 jaar en ouder. Alle interviews gebeuren face-to-face bij de respondent thuis in zijn moedertaal. In alle landen is het steekproefdesign multi-stage en random. In 2020-2022, tijdens de coronapandemie, werd in een aantal landen van de face-to-face interviews afgeweken en geheel of gedeeltelijk overgestapt naar een onlinebevraging. Voor elk land van de EU is er in principe 1 steekproefgebied, waarbij enkel Duitsland (Oost/West) nog steeds verdeeld is. In elk steekproefgebied is het doel 1.000 interviews te realiseren, uitgezonderd voor Luxemburg, Cyprus en Malta (500). De steekproef wordt gewogen, afhankelijk van de populatiecijfers voor elk steekproefgebied.

Vanaf 2010 wordt de vraag of het EU-lidmaatschap een goede/slechte zaak is niet meer in elke lente- en herfstbevraging in alle EU-lidstaten gesteld. Bij de voorliggende cijferreeks wordt voor de jaren 2005-2013 en 2022 het materiaal uit de lente-bevraging gepresenteerd en voor de jaren 2014-2021 de gegevens uit de herfst-bevraging.

Vlaanderen kan op 2 manieren in beeld gebracht worden: ofwel via de taal waarin het interview werd afgenomen (Nederlandstaligen) of via de NUTS 1-indeling van de woonplaats (Vlaams Gewest). Het aantal Nederlandstalige respondenten schommelt rond 485 tot 600 personen. In de hier gepresenteerde cijfers gaat het om respondenten uit het Vlaamse Gewest. Dat aantal schommelt rond 570 tot 640 personen.

De databestanden zijn voor onderzoekinstellingen gratis verkrijgbaar bij ZA Central Archive for Empirical Social Research, University Cologne. De toegankelijkheid van de vragenlijsten, de codeboeken en de publicaties met de resultaten is maximaal. Alles is door iedereen gratis te downloaden via hun website (https://www.gesis.org/eurobarometer-data-service/search-data-access/data-access/).

Vergelijking tussen alle EU-lidstaten is mogelijk omdat in alle landen in principe dezelfde vragenlijst en methodologie wordt gehanteerd door de nationale onderzoeksbureaus.

Naar de statistiek