Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Hoe lager het bestuursniveau, hoe hoger de tevredenheid met het beleid

De tevredenheid over het beleid lag bij de bevolking van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder in het voorjaar van 2022 hoger bij de lagere bestuursniveaus. De gemiddelde tevredenheid van de bevolking over het beleid lag op een schaal van 0 (heel ontevreden) tot 10 (heel tevreden) in 2022 op 5,6 bij de lokale overheid, op 5,2 bij de provinciale overheid, op 4,8 bij de Vlaamse overheid en op 4,4 bij de federale overheid. De tevredenheid met de Europese overheid lag gemiddeld op 4,6.

In vergelijking met het voorjaar van 2021 nam de gemiddelde tevredenheid met het beleid af op nagenoeg alle bestuursniveaus. Enkel bij de Europese overheid was dat niet het geval.

Vergelijkbare cijfers over de tevredenheid met het beleid voor de periode vóór 2021 zijn niet beschikbaar.

Hogere tevredenheid bij vrouwen en ouderen

Vrouwen zijn globaal genomen meer tevreden dan mannen over het beleid op de verschillende bestuursniveaus. Dat verschil is voor alle bestuursniveaus noemenswaardig.

De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn ook betekenisvol. Zo zijn de 65-plussers over de meeste beleidsniveaus het meest positief. Enkel wat de Europese overheid betreft, zijn de jongeren tot 35 jaar het meest positief. Die jongste leeftijdsgroep is tegelijk het minst positief over het beleid van de lokale, Vlaamse en federale overheid. Wat de tevredenheid over de provinciale en de Europese overheid betreft, is de laagste tevredenheid te vinden bij de 50- tot 64-jarigen.

Naar opleidingsniveau zijn de hooggeschoolden het meest tevreden over het lokale en Europese beleid, terwijl de laaggeschoolden het meest tevreden zijn over het federaal beleid.

Wat huishoudpositie betreft zijn diegenen die nog thuis wonen het minst tevreden over het Vlaams beleid en het federaal beleid, terwijl diegenen die met partner maar zonder kinderen wonen het meest positief zijn. Wat het beleid van de Europese overheid betreft, zijn diegenen die alleen wonen het minst positief, terwijl diegenen die met partner en kinderen wonen het meest positief zijn.

Limburgers het minst tevreden over het beleid

Bij de verschillen tussen de provincies, zijn het telkens de inwoners van Limburg die het minst tevreden zijn over het beleid. De hoogste tevredenheid is te vinden bij de inwoners van Vlaams-Brabant, met uitzondering van de provinciale overheid waarover de West-Vlamingen het meest tevreden zijn. Ook wat de tevredenheid over het beleid van de lokale overheid betreft, is er een hogere tevredenheid in West-Vlaanderen.

Naar urbanisatiegraad zijn er enkel duidelijke verschillen in de beoordeling van de Vlaamse, federale en Europese overheid. Voor die bestuursniveaus zijn de inwoners van de grootsteden meer tevreden over het beleid. Inwoners van de stedelijke rand zijn het meest tevreden over het Vlaams beleid. De laagste tevredenheid is te vinden bij de inwoners van het overgangsgebied over het Vlaamse en federale niveau. Over het beleid van de Europese overheid is men in de kleinere steden het minst tevreden.

Bronnen

Lees deze pagina in: