Bron

Statbel

Definities

De in deze statistiek voorkomende termen en definities zijn gebaseerd op de EEG-UNO-standaard-classificatie van het bodemgebruik.

De statistiek van het bodemgebruik (vroeger aangeduid als ‘Bebouwde gronden en aanverwante terreinen’) is grotendeels overgenomen van het Kadaster (FOD Financiën) en bevat ook enkele delen van de grote waterlopen. Het geheel omvat voor het bebouwde gedeelte terreinen ingenomen door woningen, wegen, mijnen en steengroeven, alsook alle andere inrichtingen, inclusief aangrenzende ruimtes, gebruikt voor het uitoefenen van menselijke activiteiten. Meegerekend zijn hier ook bepaalde types van open (onbebouwde) terreinen die met die activiteiten eng verbonden zijn, zoals stortplaatsen, verlaten terreinen in bebouwde gebieden, wrakkenopslagplaatsen, stadsparken en tuinen.

Niet tot deze categorie behoren terreinen ingenomen door verspreid gelegen boerderijgebouwen, -erven en –bijgebouwen. Terreinen ingenomen door dorpen in aaneengesloten verband of door gelijkaardige landelijke nederzettingen worden wel meegerekend.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Deze statistische reeks is afgeleid van andere statistische reeksen waarvan het kadaster de belangrijkste is. De kwaliteit van deze reeks is dan ook afgeleid van de kwaliteit van de bronreeksen.

De statistiek bevat voor 2018 aangepaste gegevens, volgens een nieuwe berekening van de totale oppervlakte van de administratieve entiteiten bij het Kadaster van de FOD Financiën. Dit omhelst het volgende:

  1. Tot en met 2017 werd voor de berekening van de totale oppervlakte beroep gedaan op de bestanden uit de kadastrale legger van de FOD Financiën. De gegevens in die databank werden oorspronkelijk gedefinieerd tijdens de Napoleontische tijd (toen het Kadaster werd opgericht). De kadastrale oppervlakten ondergingen tot in 2017 evenwel opeenvolgende actualiseringen die voor de berekening van 2018 werden toegepast. De nieuwe berekeningsmethode van 2018 heeft enkel een invloed op de niet-gekadastreerde oppervlakten.
  2. In lijn met internationale conventies en de richtlijnen van het Europese statistiekbureau Eurostat werd de oppervlakte van de kuststrook tot aan de laagwaterlijn meegerekend bij de 10 kustgemeenten.

Gelet op het bovenstaande dient enig voorbehoud te worden gemaakt bij vergelijking van de datareeks vanaf 2018 met deze van 2017 en de voorgaande jaren.

Nog recenter werd er door het Kadaster een kleine correctie aan de oppervlakte van 244 gemeenten van het Vlaamse Gewest gemaakt. In totaal gaat het om een aanpassing (toevoeging) van 1,32 km² aan de oppervlakte van het Vlaamse Gewest. De oppervlakte van het Vlaamse Gewest komt zo in 2021 op 13.626 km² (1.362.554 ha).

Naar de statistiek

Lees deze pagina in: