Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Aantal sportclubs Aantal sportclubs

Metadata: Aantal sportclubs

Bron

Sport Vlaanderen

Definities

Wettelijk kader

De cijfers voor deze statistiek zijn verkregen via de jaarlijkse (verplichte) ledenaangiftes van de gesubsidieerde en louter erkende sportfederaties op basis van het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector van 10 juni 2016 en het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding van 13 juli 2001.

Georganiseerde sportsector

De cijfers geven inzicht in de georganiseerde sportsector, namelijk de sporters, sportclubbestuurders en trainers die via een sportclub zijn aangesloten bij één van de gesubsidieerde of louter erkende sportfederaties (binnen één van de hoger vermelde decreten). De statistiek biedt dus geen inzicht in de niet of anders georganiseerde sportsector.

Sportfederaties

De definitie van ‘sportfederaties’ dient gezocht te worden binnen het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector van 10 juni 2016. Sportfederatie wordt hier omschreven als een Vlaams gestructureerde privaatrechtelijke organisatie die op vrijwillige wijze en zonder winstoogmerk sportclubs verenigt.

Binnen deze statistiek zijn de sportfederaties waarvan sprake ofwel gesubsidieerd ofwel louter erkend binnen één van hoger vermelde decreten.

Sportfederaties worden hier steeds bekeken vanuit hun structuur in 2019, dit wil zeggen inclusief de fusies uit voorgaande jaren. De gegevens van deze sportfederaties in voorgaande jaren (2014-2018) worden getoond inclusief de gegevens van de gefusioneerde sportfederaties. Dit om duidelijke tendensen in aantallen sporters, sportclubs, trainers en sportclubbestuurders waar te kunnen nemen. Een voorbeeld: Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw is in 2019 een fusiefederatie tussen Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw en Belgische Ropeskipping Federatie Vlaanderen vzw (fusie eind 2016). De gegevens van Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw in deze publicatie worden van 2014 tot 2019 telkens getoond op dezelfde manier, namelijk de sportclubs, sporters, trainers en sportclubbestuurders van beide sportfederaties samen geteld en uniek gemaakt.

Sportclub

Over sportclubs bestaan er eveneens zeer veel verschillende definities. Bij deze statistiek dient dit begrip volledig bekeken te worden in het licht van de ‘georganiseerde sportsector’ (zie hoger), het aanbod van de ‘sportfederaties’ binnen het decretaal kader, namelijk een autonome, lokale sportvereniging, aangesloten bij een erkende sportfederatie, met als doelstelling het aanbieden van sportactiviteiten en het promoten van haar sport.

In de Sportdatabank van Sport Vlaanderen (www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-een-sportorganisatie/) zijn echter meer sportclubs (ongeveer 20%) opgenomen dan alleen de sportclubs die bij de gesubsidieerde of louter erkende sportfederaties zijn aangesloten. Van deze sportclubs zijn geen gegevens opgenomen in de statistiek.

Daarnaast is het zo dat niet van alle sportclubs die bij een gesubsidieerde of louter erkende sportfederatie zijn aangesloten (ongeveer 22.800), jaarlijks sporters, trainers of sportclubbestuurders doorgegeven worden via de ledenaangifte. De laatste jaren gaat het over iets meer dan 17.000 van deze sportclubs die sporters, trainers of

sportclubbestuurders hebben. De rest zijn passieve verenigingen of organisatoren van evenementen.

Elke sportclub wordt uniek geteld. Wanneer het aantal sportclubs per jaar getoond wordt, dan wordt elke sportclub één keer geteld. Wanneer het aantal sportclubs per

sportfederatie getoond wordt, dan wordt elke sportclub één keer per sportfederatie geteld. Een sportclub kan bij meerdere sportfederaties aangesloten zijn. Als men dan de optelsom neemt van het aantal sportclubs per sportfederatie, dan zal men zien dat men een hoger aantal sportclubs heeft, dan louter de som van de sportclubs per jaar. Een sportclub kan ook in meerdere gemeenten sporten. Bij rapportage per gemeente, wordt de sportclub bij elke gemeente geteld waar ze een aanbod heeft. Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld aanbod aan sporten, enz. Let dus goed op hoe je de gegevens van unieke sportclubs interpreteert.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Om te bepalen tot welke gemeente een sportclub geteld wordt, gebruikt Sport Vlaanderen een watervalsysteem. Indien de sportclub gebruik maakt van een infrastructuur, wordt de gemeente van de sportinfrastructuur geteld als gemeente van de sportclub. Indien een sportclub geen gebruik maakt van sportinfrastructuur (bijvoorbeeld bij wandelen, wielertoerisme, joggen,…), wordt het correspondentieadres genomen om te bepalen tot welke gemeente een sportclub behoort. Indien er geen correspondentieadres beschikbaar is maar wel een maatschappelijke zetel, wordt de maatschappelijke zetel genomen om de gemeente te bepalen. Er zijn enkele gemeenten waar een zaalvoetbal- of minivoetbalcompetitie gespeeld wordt met enkele tientallen sportclubs die sporadisch gebruik maken van een gemeentelijke sportinfrastructuur. Deze sportclubs worden tot die gemeente gerekend.

Eén sportclub kan ook in meerdere gemeenten actief zijn. In het overzicht van sportclubs per gemeenten zal die ene sportclub dan ook in meerdere gemeenten meegeteld worden. De som van het aantal sportclubs per gemeente ligt daardoor dus hoger dan het totaal van het gehele gewest.

Referenties

Naar de statistiek