Gedaan met laden. U bevindt zich op: Veiligheidsgevoelens en mijdgedrag Veiligheid

Veiligheidsgevoelens en mijdgedrag

Gepubliceerd op 22 september 2023 • Volgende update op 10 september 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In het voorjaar van 2023 gaf 35% van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder aan dat ze zich nooit onveilig voelen in de buurt of wijk waarin ze wonen, 44% voelde zich zelden onveilig. Tegelijk voelde 21% zich soms, vaak of altijd onveilig.

Of men al dan niet bepaalde plekken mijdt in de woonplaats, zegt ook iets over de mate waarin men er zich veilig voelt. In 2023 gaf 47% aan nooit bepaalde plekken in zijn of haar gemeente of stad te mijden, 31% deed dat zelden. Daartegenover staat dat 22% soms, vaak of altijd bepaalde plekken mijdt.

Tussen 2021 en 2022 is het aandeel dat zich zelden of nooit onveilig voelt beperkt gedaald (van 79% naar 76%). Ook het aandeel dat zelden of nooit plekken mijdt, lag iets lager in 2022 dan in 2021 (van 79% naar 75%). Maar in 2023 lagen de cijfers opnieuw op ongeveer hetzelfde niveau als in 2021.

Vergelijkbare cijfers over veiligheidsgevoelens en mijdgedrag voor de periode vóór 2021 zijn niet beschikbaar.

Mannen, hooggeschoolden en inwoners van platteland en stedelijke rand voelen zich veiliger

Er zijn meer mannen (83%) dan vrouwen (76%) die zich zelden of nooit onveilig voelen in de buurt.

Naar huishoudpositie blijken personen die samenwonen met een partner (al dan niet met kinderen) zich veiliger te voelen dan personen die alleen wonen.

Hoe hoger geschoold, hoe hoger het aandeel dat zich zelden of nooit onveilig voelt. Bij laaggeschoolden gaat het om 75%, bij hooggeschoolden om 83%.

De inwoners van steden voelen zich vaker onveilig. In de groot- en centrumsteden geeft 75% aan zich nooit of zelden onveilig te voelen in zijn of haar buurt. Inwoners van de stedelijke rand en het platteland voelen zich minder vaak onveilig. 84% van de inwoners van de gemeenten van het platteland en 83% uit de stedelijke rand geeft aan zich zelden of nooit onveilig te voelen.

Mannen, hogergeschoolden en inwoners van het platteland of overgangsgebied vermijden minder vaak plaatsen

Mannen vermijden minder vaak bepaalde plekken in hun stad of gemeente omdat ze zich er onveilig voelen dan vrouwen. Bij mannen mijdt 83% zelden of nooit bepaalde plekken, bij vrouwen ligt dat aandeel op 73%.

Naar huishoudpositie blijken personen die samenwonen met een partner en kinderen minder vaak bepaalde plekken te mijden dan personen die alleen wonen of personen die bij de ouders wonen.

Hooggeschoolden mijden iets minder vaak bepaalde plekken dan laaggeschoolden.

Bij de inwoners van groot- en centrumsteden geeft 67% tot 70% aan zelden of nooit bepaalde plaatsen te mijden. Die aandelen liggen het hoogst bij de inwoners van het overgangsgebied en platteland. Daar geeft 83% tot 84% van de inwoners aan zelden of nooit bepaalde plekken te mijden.

Bronnen