Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Drie kwart voelt zich zelden of nooit onveilig in de buurt

In het voorjaar van 2022 gaf 34% van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder aan dat ze zich nooit onveilig voelen in de buurt of wijk waarin ze wonen, 41% voelde zich zelden onveilig. Tegelijk voelde 24% zich soms, vaak of altijd onveilig.

Of men al dan niet bepaalde plekken mijdt, zegt ook iets over de mate waarin men zich veilig voelt in zijn of haar woonplaats. In 2022 gaf 44% aan nooit bepaalde plekken in zijn of haar gemeente of stad te mijden, 29% deed dat zelden. Daartegenover staat dat 25% soms, vaak of altijd bepaalde plekken mijdt.

In vergelijking met 2021 is het aandeel dat zich zelden of nooit onveilig voelt beperkt gedaald (van 78% naar 75%). Ook het aandeel dat zelden of nooit plekken mijdt, ligt iets lager in 2022 dan in 2021 (van 77% naar 73%).

Vergelijkbare cijfers over veiligheidsgevoelens en mijdgedrag voor de periode vóór 2021 zijn niet beschikbaar.

Jongere leeftijdsgroepen en hogergeschoolden voelen zich veiliger

Mannen vermijden minder vaak bepaalde plekken in hun stad of gemeente dan vrouwen. Zo geeft 77% van de mannen aan zelden of nooit bepaalde plekken te mijden, bij vrouwen ligt dat aandeel op 70%. De mate waarin men zich veilig voelt in de buurt of wijk verschilt niet of nauwelijks tussen mannen en vrouwen.

Personen jonger dan 50 jaar voelen zich veiliger dan 50-plussers. Bij de groepen tot 50 jaar geeft 78% tot 80% aan zich nooit of zelden onveilig te voelen in de buurt of wijk. Het minst veilig voelen zich de 65-plussers. Binnen die leeftijdsgroep geeft 69% aan zich nooit of zelden onveilig te voelen. De verschillen in het mijdgedrag zijn niet noemenswaardig.

Naar huishoudpositie blijken personen die samenwonen met een partner en kinderen zich veiliger te voelen en minder vaak bepaalde plekken te mijden dan personen die alleen wonen.

Hoe hoger geschoold, hoe hoger het aandeel dat zich zelden of nooit onveilig voelt. Bij laaggeschoolden gaat het om 68%, bij hooggeschoolden om 81%. Wat het mijden van bepaalde plaatsen betreft, is er een gelijkaardig maar iets minder groot verschil tussen laag- en hooggeschoolden.

In grootsteden voelen inwoners zich minder veilig

De inwoners van grootsteden voelen zich vaker onveilig. In de grootsteden geeft 66% aan zich nooit of zelden onveilig te voelen in zijn of haar buurt, terwijl 54% zelden of nooit bepaalde plaatsen mijdt. Die aandelen liggen het hoogst bij de inwoners van het platteland en overgangsgebied. Telkens 81% van de inwoners van de gemeenten van het platteland en het overgangsgebied geeft aan zich zelden of nooit onveilig te voelen, terwijl telkens 84% nooit of zelfden bepaalde plaatsen mijdt.

De verschillen tussen de provincies zijn minder uitgesproken. Wel zijn er noemenswaardige verschillen in het mijden van bepaalde plaatsen. In Antwerpen mijdt 68% zelden of nooit bepaalde plaatsen, in Limburg en Vlaams-Brabant is dat respectievelijk 78% en 77%.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: