Andere taalregelingen in het bedrijfsleven

Bestuurstaalwetgeving

Natuurlijke personen en (private) rechtspersonen zijn in principe niet onderworpen aan de bestuurstaalwetgeving. Er bestaan wel uitzonderingen op dit principe:

  • Een natuurlijke persoon of een (private) rechtspersoon valt wel onder de toepassing van de Bestuurstaalwet, als hij of zij een concessiehouder van een openbare dienst is;

  • Zij vallen ook onder de toepassing van de Bestuurstaalwet als zij, in het belang van het algemeen, door de wet of de openbare machten belast werden met een taak die de grenzen van een privaat bedrijf te buiten gaat;

  • De bestuurstaalwetgeving is ook van toepassing wanneer een overheidsdienst, om welke reden ook, private medewerkers, opdrachthouders of deskundigen aanstelt. Een gemeente moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de signalisatie bij wegenwerken, die zij laat uitvoeren door een private aannemer, in de voorgeschreven bestuurstaal is aangebracht. De private aannemer moet dus de bestuurstaalwetgeving naleven bij de uitvoering van de van de gemeentelijke wegenwerken.

In deze gevallen is de Bestuurstaalwet van toepassing op de natuurlijke personen of (private) rechtspersonen binnen de perken van de concessie of de taak. Als zij in deze gevallen onder het gezag staan van een openbare macht, vallen zij ook voor hun organisatie, de rechtspositie van het personeel en de rechten van het personeel, onder de toepassing van de Bestuurstaalwet.

Met natuurlijke personen en (private) rechtspersonen bedoelen we bijvoorbeeld een burger of een (privaat) bedrijf,

Lees meer over het taalgebruik in bestuurszaken

Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verplicht vennootschappen om bepaalde vennootschapsakten neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Een vennootschap moet die stukken neerleggen in de taal (of in één van de officiële talen) van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap is gevestigd. Dit is dus het Nederlands, Frans of Duits afhankelijk van de ligging van de statutaire zetel.

Lees meer over het taalgebruik bij de notaris

Autonome overheidsbedrijven

De autonome overheidsbedrijven, zoals bijvoorbeeld de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), vallen onder de toepassing van de Bestuurstaalwet. Dit volgt uit artikel 36, § 1 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Lees meer over het taalgebruik in bestuurszaken