Bestuurstaal van de overheid in het homogeen Nederlandse taalgebied

In het homogeen Nederlandse taalgebied is de bestuurstaal het Nederlands.

Plaatselijke en gewestelijke diensten

Het gaat hier bijvoorbeeld om de gemeenten, de OCMW’s, lokale politiezones en provincies.

De plaatselijke diensten in het homogeen Nederlandse taalgebied gebruiken het Nederlands als bestuurstaal. De gewestelijke diensten in het Nederlandse taalgebied, waarvan de werkkring zich beperkt tot het homogeen Nederlandse taalgebied, gebruiken ook het Nederlands als bestuurstaal.

Deze diensten moeten bijvoorbeeld een bericht bestemd voor het publiek in het Nederlands verspreiden. Ook in de betrekkingen met particulieren gebruiken deze diensten het Nederlands.

Let op: we bedoelen hier met gewestelijke diensten niet de diensten van het Vlaamse Gewest of van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Centrale diensten

Het gaat hier bijvoorbeeld om de hoofdbesturen van de federale overheidsdiensten.

De centrale diensten oefenen bevoegdheden uit over het hele land. Deze diensten moeten daarom in bepaalde situaties zowel in het Nederlands, het Frans als in het Duits kunnen communiceren.

In de betrekkingen met particulieren moeten deze diensten in principe de taal gebruiken die de particulier kiest, voor zover dit het Nederlands, het Frans of het Duits is. Een centrale dienst is dus verplicht om een burger in het Nederlands te antwoorden als die dat vraagt, ook al woont deze persoon in het Franse taalgebied.

De centrale diensten gaan er wel van uit dat een inwoner uit het homogeen Nederlandse taalgebied Nederlandstalig is. Daarom zullen zij gepersonaliseerde documenten in eerste instantie in het Nederlands versturen aan inwoners uit het homogeen Nederlandse taalgebied.

In de betrekkingen met private bedrijven die gevestigd zijn in het homogeen Nederlandse taalgebied, moeten de centrale diensten wel het Nederlands gebruiken. Met privaat bedrijf bedoelen we hier elk privaat bedrijf dat een economische activiteit uitoefent, ongeacht of het wel of geen personeel tewerkstelt. Uit de adviespraktijk van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht blijkt dat het bijvoorbeeld kan gaan over handelaren, landbouwers en vaklui.

De centrale diensten houden rekening met de officiële taal of talen van de taalgebieden als ze berichten en mededelingen bestemd voor het publiek verspreiden. Zo zal een centrale dienst een affiche in het Nederlandse taalgebied in het Nederlands verspreiden.

Diensten van de Vlaamse Regering

De bestuurstaal voor de diensten van de Vlaamse Regering is het Nederlands. De Vlaamse overheid verspreidt haar communicatie daarom in principe in het Nederlands.