Communicatie van de overheid: toezicht, controle en sancties

Toezicht en controle

Voor heel België: Vaste Commissie voor Taaltoezicht

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) houdt onder andere toezicht op:

Na een onderzoek van de klacht, zal de Commissie een advies verlenen. Adviezen hebben een groot moreel gezag, maar zijn in de meeste gevallen niet juridisch bindend.

Als de overtreder zich niet schikt naar het advies, kan de Commissie in principe naar de bevoegde rechter of de Raad van State stappen. (zie artikel 61, § 4, lid 3)

Daarnaast heeft de Commissie verdergaande bevoegdheden als een belanghebbende inwoner uit een faciliteitengemeente of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad een klacht indient. In uitzonderlijke gevallen kan de Commissie zich in de plaats stellen van de in gebreke blijvende overheid. (zie artikel 61, § 7 en 8 SWT).

Meer info en contactgegevens

Voor de randgemeenten: adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant

De adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant houdt toezicht op de naleving van de taalwetgeving in bestuurszaken in Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos, Wemmel, Kraainem en Wezembeek-Oppem. Hij/zij kan een beslissing van een randgemeente, die in strijd is met de taalwetgeving in bestuurszaken, schorsen.

De adjunct van de gouverneur behandelt ook klachten over de naleving van de taalwetgeving in bestuurszaken in de randgemeenten. Hij/zij kan optreden als bemiddelaar tussen beide partijen. De adjunct van de gouverneur kan de klacht overmaken aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, als de standpunten van de klager en de betrokken overheid onverzoenbaar zijn.

Meer info en contactgegevens

Voor Voeren: adjunct-arrondissementscommissaris

De adjunct-arrondissementscommissaris van Tongeren houdt toezicht op de naleving van de taalwetgeving in bestuurszaken in de gemeente Voeren.

De adjunct-arrondissementscommissaris kan burgers bijstaan en zo nodig contact opnemen met de overheid om hen te helpen.

De contactgegevens van de adjunct-arrondissementscommissaris zijn:

Arrondissementscommissariaat Voeren
Konijnsberg 7
3798 Voeren
Tel: 04 381 07 84
e-mail: acvoeren@limburg.be

Voor Brussel-Hoofdstad: vicegouverneur

De regeringscommissaris van het administratief arrondissement Brussel, ook wel de vicegouverneur genoemd, houdt toezicht op de naleving van de taalwetgeving in bestuurszaken in de 19 Brusselse gemeenten en OCMW's.

De vicegouverneur ontvangt klachten van burgers, bemiddelt waar nodig en stuurt klachten eventueel door naar de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Daarnaast ontvangt hij of zij alle personeelsbeslissingen van de Brusselse gemeente- en OCMW-besturen, en schorst deze wanneer ze de Bestuurstaalwet niet respecteren.

Meer info en contactgegevens

Voor lokale besturen in Vlaanderen: Agentschap Binnenlands Bestuur

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de 5 provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen in Vlaanderen. 

Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden, bijvoorbeeld bij een schending van de Bestuurstaalwet.

Meer info over het algemeen bestuurlijk toezicht en het indienen van een klacht

Andere toezichtinstanties

De hoven en rechtbanken en de administratieve rechtscolleges kunnen de naleving van de taalwetgeving in bestuurszaken toetsen.

Sancties

Disciplinaire straffen

Ambtenaren en gezagsdragers die de taalwetgeving omzeilen of niet toepassen, kunnen disciplinair gestraft worden.

Nietigheid

Een stuk dat niet in de voorgeschreven bestuurstaal is opgesteld of voorbereid, is nietig. Ook handelingen die niet in de voorgeschreven bestuurstaal zijn gesteld of zijn voorbereid, zijn nietig.

Een burger kan niet zelf van de nietigheid van een stuk of handeling uitgaan. De overheid, de toezichthoudende overheid of de rechter moeten de nietigheid vaststellen.